Aprobat                    
Director: ________
 
 
 
FISA POSTULUI
 
POSTUL: Mecanic auto
 
CERINTE MINIME:
- Nivel de studii si tipul lor:___________________________________
- Vechime în munca/în specialitate (nr. ani si tipul specialitatii):____________
 
RELATII IERARHICE:
- este subordonat: sefului de atelier
- are în subordine: nu are angajati în subordine
- Relatii functionale: În îndeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din cadrul serviciului, cu seful serviciului si cu serviciul Aprovizionare-Distributie.
 
OBLIGATII:
- Asigurarea functionarii corespunzatoare a mijloacelor de transport ale unitatii.
Pentru indeplinirea acestei obligatii, angajatul are urmatoare atributii:
- Întretinerea mijloacelor de transport înainte de plecarea in cursa;
- Urmarirea starii tehnice a mijloacelor de transport si anuntarea sefului direct la sesizarea unor defectiuni;
- Realizarea reparatiilor necesare la mijloacele auto;
- Stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare catre seful direct;
- Întocmirea documentelor necesare pentru evidentierea interventiilor efectuate si predarea la timp catre compartimentele autorizate;
- Respectarea normelor de protectie a muncii si PSI;
- Executia altor sarcini solicitate de seful direct sau de conducerea companiei.
 
RESPONSABILITATI:
- Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport;
- Neîndeplinirea totala sau partiala sau îndeplinirea defectuoasa a sarcinilor specificate în fisa postului, constituie motiv de sanctionare, inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca, conform prevederilor Codului Muncii.
 
CLAUZE SPECIALE:
 
Prezenta fisa face parte integranta din contractul de munca si a fost redactata in 3 (trei) exemplare, cate un original la fiecare parte.
 
Am primit un exemplar
 
Sef ierarhic superior,
Numele:____________________________ Semnatura: _____________
 
Salariat,
Numele:____________________________ Semnatura: _____________
 
Data luarii la cunostinta:__________________________________