ACT ADITIONAL
 
 
la contractul individual de munca inregistrat sub nr. ....................... din ..........................
in registrul Directiei Generale de Munca si Protectie Sociala a ......................
incheiat astazi ................................ la ..........................................
 
 
intre:
 
   Angajatorul
 
-S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ......................................, str. ................................... nr. ................, bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ........................................, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................................................., sub nr. ................... din ...................................., cod fiscal nr. ................................ din ....................................., avānd contul nr. ........................................ deschis la ........................................................., reprezentata de .............................................................., cu functia de .......................................................... si
 
Salariatul
 
D ........................................................................., domiciliat in ....................................................................., str. ............................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., ap. ......., sector/judet ....................., nascut la data de (ziua, luna, anul) ..................................................... in localitatea .............................. sector/judet ......................., fiul lui ........................................ si al ........................, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ......... nr. ..........................., eliberat de ......................, cod numeric personal ................................, in calitate de salariat, pe de alta parte, care au convenit sa modifice urmatoarele clauze ale contractului individual de munca sus-mentionat, dupa cum urmeaza:
 
1. ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
Prezentul act aditional s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cāte unul pentru fiecare parte, iar unul pentru Directia Generala de Munca si Protectie Sociala a .......................................................... .
 
 
 
Angajator Salariat