închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 42 din 16 ianuarie 2006 privind condiĂžiile de pregĂŁtire profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ Âşi continuĂŁ a anumitor categorii de conducĂŁtori auto


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 79 din 27 ianuarie 2006

    Având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, Âşi ComunitĂŁĂžile Europene Âşi statele membre ale acestora, pe de altĂŁ parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, Âşi ale Directivei Parlamentului European Âşi a Consiliului nr. 59/2003/CE privind calificarea iniĂžialĂŁ Âşi formarea periodicĂŁ a conducĂŁtorilor auto Âşi anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mĂŁrfuri sau de cĂŁlĂŁtori, de modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) 3.820/85 Âşi a Directivei Consiliului 91/439/CEE Âşi de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) Âşi e) Âşi ale art. 65 alin. (3) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 12 lit. g) Âşi h) din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului,

    ministrul transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului emite urmĂŁtorul ordin:

    CAP. 1
    Scopul Âşi domeniul de aplicare

    ART. 1
    (1) Pentru a putea efectua operaĂžiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, conducĂŁtorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzĂŁtoare pentru categoriile C1, C1E, C Âşi CE, respectiv D1, D1E, D Âşi DE, trebuie sĂŁ deĂžinĂŁ un nivel minim de cunoÂştinĂže necesare desfĂŁÂşurĂŁrii profesiei, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin, cunoÂştinĂže ce trebuie actualizate periodic prin stagii de pregĂŁtire adecvate.
    (2) Certificatul de calificare profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ, denumit în continuare CPI, Âşi Certificatul de calificare profesionalĂŁ continuĂŁ, denumit în continuare CPC, reprezintĂŁ dovada pregĂŁtirii profesionale iniĂžiale, respectiv dovada pregĂŁtirii profesionale periodice a conducĂŁtorului auto, Âşi pot fi obĂžinute conform prevederilor prezentului ordin.
    (3) CPI Âşi CPC sunt valabile pentru tipul de transport rutier efectuat de cĂŁtre conducĂŁtorul auto, respectiv transport rutier de mĂŁrfuri sau transport rutier de persoane.
    (4) Modelul Âşi conĂžinutul certificatului de calificare profesionalĂŁ sunt prevĂŁzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    CAP. 2
    Certificatul de calificare profesionalĂŁ

    ART. 2
    (1) CPI poate fi obĂžinut prin susĂžinerea unui examen de cunoÂştinĂže teoretice Âşi practice, conform prevederilor cuprinse în secĂžiunea 1 din anexa nr. 2. Examenul va urmĂŁri însuÂşirea nivelului minim de cunoÂştinĂže, conform tematicii prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    (2) ConducĂŁtorii auto pot opta pentru o pregĂŁtire profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ acceleratĂŁ în cadrul unor cursuri organizate de centre de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor cuprinse în secĂžiunea a 2-a din anexa nr. 2, în urma cĂŁrora vor obĂžine un certificat de calificare profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ acceleratĂŁ, denumit în continuare CPIa. Aceste cursuri se vor încheia prin susĂžinerea unui examen privind însuÂşirea cunoÂştinĂželor conform tematicii prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    (3) CPIa conferĂŁ titularului aceleaÂşi drepturi ca Âşi CPI, cu respectarea prevederilor art. 4.
    (4) CPI Âşi, respectiv, CPIa vor fi eliberate conducĂŁtorilor auto de cĂŁtre Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prevĂŁzute la alin. (1) sau (2).
    (5) ConducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport de marfĂŁ Âşi care îÂşi dezvoltĂŁ sau îÂşi schimbĂŁ activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers Âşi care sunt titularii unui CPI/CPIa nu trebuie sĂŁ mai parcurgĂŁ pĂŁrĂžile comune ale celor douĂŁ tipuri de calificare iniĂžialĂŁ, ci doar pĂŁrĂžile specifice noii calificĂŁri, urmate de promovarea unui examen teoretic. AceÂşti conducĂŁtori vor susĂžine în mod obligatoriu examenul practic în totalitate.
    ART. 3
    Sunt scutiĂži de obligativitatea calificĂŁrii iniĂžiale conducĂŁtorii auto care sunt:
    a) titularii unui permis de conducere pentru categoriile D1, D1E, D Âşi DE, eliberat pânĂŁ la data de 9 septembrie 2008;
    b) titularii unui permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C Âşi CE, eliberat pânĂŁ la data de 9 septembrie 2009.
    ART. 4
    (1) ConducĂŁtorii auto ce fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de mĂŁrfuri în urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) conducĂŁtorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la vârsta de 18 ani vehicule din categoria C1, C1E, C Âşi CE;
    b) conducĂŁtorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:
    - de la vârsta de 18 ani vehicule din categoria C1 Âşi C1E; Âşi
    - de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria C1, C1E, C Âşi CE.
    (2) ConducĂŁtorii auto care fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de persoane în urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) conducĂŁtorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D Âşi DE;
    b) conducĂŁtorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:
    - de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria D Âşi DE, utilizate pe curse regulate de pasageri pe o distanÞã maximĂŁ de 50 km, Âşi vehicule din categoriile D1 Âşi D1E;
    - de la vârsta de 23 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D Âşi DE, indiferent de tipul de cursĂŁ Âşi de distanĂža parcursului.
    ART. 5
    (1) PregĂŁtirea periodicĂŁ va consta în cursuri specifice, prin care conducĂŁtorii auto îÂşi vor actualiza cunoÂştinĂžele care le sunt necesare în activitate, cu precĂŁdere în ceea ce priveÂşte siguranĂža rutierĂŁ Âşi raĂžionalizarea consumului de combustibil.
    (2) Cursurile vor fi organizate de cĂŁtre centre de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, fiind astfel concepute pentru a dezvolta Âşi a revizui cunoÂştinĂžele prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    (3) Cursurile vor fi organizate în douĂŁ module independente, unul de 3 zile, celĂŁlalt de douĂŁ zile, fiecare zi de curs având prevĂŁzute câte 7 ore de pregĂŁtire. Cele douĂŁ module pot fi urmate separat de conducĂŁtorul auto înainte de termenele prevĂŁzute la art. 6 din prezentul ordin.
    (4) Cursurile se vor încheia prin susĂžinerea unui examen teoretic conform prevederilor cuprinse în secĂžiunea a 3-a din anexa nr. 2. La promovarea examenului, conducĂŁtorul auto va obĂžine un CPC cu o valabilitate de 5 ani.
    (5) CPC vor fi eliberate conducĂŁtorilor auto de cĂŁtre Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prevĂŁzute la alin. 4.
    ART. 6
    (1) ToĂži conducĂŁtorii auto care sunt titulari ai unui CPI/CPIa trebuie sĂŁ urmeze cursurile de formare continuĂŁ în termen de maximum 5 ani de la obĂžinerea acestuia.
    (2) ConducĂŁtorii auto exceptaĂži de la obligaĂžia deĂžinerii CPI conform prevederilor art. 3 vor urma cursurile de formare profesionalĂŁ continuĂŁ conform urmĂŁtorului calendar:
    a) pânĂŁ la data de 10 septembrie 2012, toĂži cei nĂŁscuĂži înainte de data de 1 ianuarie 1957;
    b) pânĂŁ la data de 10 septembrie 2013, toĂži cei nĂŁscuĂži înainte de data de 1 ianuarie 1968;
    c) pânĂŁ la data de 10 septembrie 2014, toĂži cei nĂŁscuĂži înainte de data de 1 ianuarie 1979;
    d) pânĂŁ la data de 10 septembrie 2015, toĂži cei nĂŁscuĂži înainte de data de 1 ianuarie 1990.
    (3) ConducĂŁtorii auto care sunt titulari ai unui CPC obĂžinut conform prevederilor alin. (1) sau (2) vor participa la astfel de cursuri la fiecare 5 ani, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a CPC.
    (4) în cazul în care conducĂŁtorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei exceptaĂži de la obligaĂžia deĂžinerii CPI conform prevederilor art. 3 nu Âşi-au exercitat profesia pe o perioadĂŁ de cel puĂžin 2 ani, aceÂştia au obligaĂžia de a urma un curs de pregĂŁtire periodicĂŁ înainte de reluarea activitĂŁĂžii, chiar dacĂŁ nu s-au împlinit termenele prevĂŁzute la alin. (1) - (3).

    CAP. 3
    Examinarea

    ART. 7
    (1) Examenele pentru obĂžinerea CPI, CPIa Âşi CPC vor fi susĂžinute în faĂža unei comisii de examinare formate din 3 membri. Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. va desemna reprezentanĂži ca membri ai comisiei de examinare. DirecĂžia generalĂŁ infrastructurĂŁ Âşi transport rutier va putea desemna un reprezentant ca membru în cadrul comisiei de examinare.
    (2) Rezultatul examinĂŁrii va fi comunicat candidaĂžilor în aceeaÂşi zi, iar eventualele contestaĂžii cu privire la rezultatul examinĂŁrii se vor depune în termen de 3 zile la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. din judeĂžul în care s-a organizat examenul.
    (3) ConducĂŁtorii auto care au fost respinÂşi în urma examenului pot susĂžine o singurĂŁ datĂŁ o reexaminare, la cel puĂžin 15 zile de la data examenului anterior, la data Âşi ora stabilite de comisia de examinare.
    (4) ConducĂŁtorii auto respinÂşi la reexaminare au posibilitatea sĂŁ obĂžinĂŁ CPI/CPIa sau CPC, dupĂŁ caz, numai dupĂŁ susĂžinerea unui nou examen, cu plata tarifului aferent.
    ART. 8
    (1) Documentele referitoare la absolvenĂžii cursurilor de pregĂŁtire se pĂŁstreazĂŁ la sediul centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate, unde s-au desfĂŁÂşurat cursurile, o perioadĂŁ de minimum 10 ani.
    (2) Documentele referitoare la rezultatele examenelor susĂžinute de conducĂŁtorii auto se pĂŁstreazĂŁ la agenĂžiile teritoriale ale AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. pe o perioadĂŁ de minimum 10 ani, iar evidenĂža lor centralizatĂŁ se pĂŁstreazĂŁ la sediul central al AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    ART. 9
    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. elibereazĂŁ Âşi Ăžine evidenĂža certificatelor de calificare profesionalĂŁ ale conducĂŁtorilor auto.
    ART. 10
    Pentru a putea organiza cursuri de pregĂŁtire pentru conducĂŁtorii auto conform prevederilor art. 2 alin. (2) Âşi ale art. 5 alin. (2), centrele de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere trebuie sĂŁ fie autorizate de cĂŁtre Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului conform reglementĂŁrilor în vigoare.

    CAP. 4
    DispoziĂžii tranzitorii Âşi finale

    ART. 11
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplicĂŁ conducĂŁtorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunzĂŁtoare pentru categoriile D1, D1E, D Âşi DE, care efectueazĂŁ operaĂžiuni de transport rutier ce fac obiectul OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005, începând cu data de 10 septembrie 2008.
    (2) Prevederile prezentului ordin se aplicĂŁ conducĂŁtorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunzĂŁtoare pentru categoriile C1, C1E, C, CE, care efectueazĂŁ operaĂžiuni de transport rutier ce fac obiectul OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005, începând cu data de 10 septembrie 2009.
    (3) PânĂŁ la termenele prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2) ale acestui articol pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 597/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    ART. 12
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 13
    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Parlamentului European Âşi a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea iniĂžialĂŁ Âşi pregĂŁtirea periodicĂŁ a conducĂŁtorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mĂŁrfuri sau de cĂŁlĂŁtori, de modificare a Regulamentului Consiliului 3.820/85/CEE Âşi a Directivei Consiliului 91/439/CEE Âşi de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003.
    ART. 14
    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. Âşi DirecĂžia generalĂŁ infrastructurĂŁ Âşi transport rutier vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 15
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Ministrul transporturilor,
                       construcĂžiilor Âşi turismului,
                               Gheorghe Dobre

    ANEXA 1

                                NIVELUL MINIM
    de cunoÂştinĂže necesare desfĂŁÂşurĂŁrii profesiei de conducĂŁtor auto

    CunoÂştinĂžele care trebuie luate în considerare în vederea constatĂŁrii calificĂŁrii iniĂžiale Âşi a formĂŁrii continue a conducĂŁtorului auto vor include cel puĂžin tematica cuprinsĂŁ în prezenta anexĂŁ. CandidaĂžii trebuie sĂŁ atingĂŁ nivelul de cunoÂştinĂže Âşi de aptitudini practice necesare pentru a conduce în deplinĂŁ siguranÞã vehiculele din respectiva categorie de permis.
    Nivelul minim de cunoÂştinĂže nu poate fi mai mic decât nivelul atins în cursul ÂşcolarizĂŁrii obligatorii, completat de o pregĂŁtire profesionalĂŁ care sĂŁ permitĂŁ desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii Âşi utilizarea instrumentelor Âşi tehnicilor necesare în acest sens.

    CAP. 1
    PregĂŁtire avansatĂŁ privind conducerea raĂžionalĂŁ bazatĂŁ pe regulile de siguranÞã

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    1.1. Obiectiv: cunoaÂşterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utilizĂŁrii optime:
    - curbele de cupluri, de putere Âşi de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optimĂŁ a tahometrelor, diagrame privind coeficienĂžii cutiei de viteze.
    1.2. Obiectiv: cunoaÂşterea caracteristicilor tehnice Âşi funcĂžionarea dispozitivelor de siguranÞã pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura Âşi pentru a preveni disfuncĂžionalitĂŁĂžile specifice:
    - circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat, limitele de utilizare a frânelor Âşi a frânei de încetinire, utilizarea combinatĂŁ a frânelor Âşi a frânei de încetinire, utilizarea optimĂŁ a vitezei Âşi rapoartelor cutiei de viteze, utilizarea inerĂžiei vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire Âşi de frânare în cursul coborârilor, atitudine în caz de defecĂžiune.
    1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant:
    - optimizarea consumului de carburant prin aplicarea competenĂželor prezentate la pct. 1.1 Âşi 1.2.

    Permis C, CE, C1 Âşi C1E
    1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura încĂŁrcarea unui vehicul respectând regulile de siguranÞã Âşi utilizare corectĂŁ a vehiculului:
    - forĂžele care se aplicĂŁ vehiculului în miÂşcare, utilizarea coeficienĂžilor cutiei de viteze în funcĂžie de sarcina vehiculului Âşi de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, calcularea volumului total, repartizarea încĂŁrcĂŁturii, consecinĂžele supraîncĂŁrcĂŁrii pe axĂŁ, stabilitatea vehiculului Âşi centrul de greutate, tipurile de ambalaje Âşi suporturile de sarcinĂŁ;
    - principalele categorii de mĂŁrfuri ce necesitĂŁ arimarea, tehnici de calare Âşi de arimare a încĂŁrcĂŁturii, utilizarea centurilor de arimare, verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de mijloace de manipulare, acoperirea cu prelatĂŁ Âşi scoaterea prelatei.

    Permis D, DE, D1 Âşi D1E
    1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguranĂža Âşi confortul pasagerilor:
    - echilibrul miÂşcĂŁrilor longitudinale Âşi laterale, utilizarea drumurilor împreunĂŁ cu alĂži utilizatori, poziĂžia pe Âşosea, frânarea treptatĂŁ/linĂŁ, folosirea consolelor, utilizarea de infrastructuri specifice (spaĂžii publice, benzi de circulaĂžie rezervate), realizarea unei armonii între conducerea în siguranÞã Âşi celelalte funcĂžii ale conducĂŁtorului auto, interacĂžiunea cu pasagerii, caracteristicile specifice ale transportului anumitor categorii de cĂŁlĂŁtori (persoane cu dizabilitĂŁĂži, copii).
    1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura încĂŁrcarea unui vehicul respectând regulile de siguranÞã Âşi utilizare corectĂŁ a vehiculului:
    - forĂžele care se aplicĂŁ vehiculelor în miÂşcare, utilizarea coeficienĂžilor cutiei de viteze în funcĂžie de sarcina vehiculului Âşi de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea încĂŁrcĂŁturii, consecinĂžele supraîncĂŁrcĂŁrii pe axĂŁ, stabilitatea vehiculului Âşi centrul de greutate.

    CAP. 2
    Aplicarea reglementĂŁrilor

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    2.1. Obiectiv: cunoaÂşterea mediului social al transportului rutier Âşi regulile care îl guverneazĂŁ:
    - duratele maxime de lucru specifice transporturilor; principiile, aplicarea Âşi consecinĂžele prevĂŁzute în OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare; sancĂžiunile în caz de neutilizare, de utilizare necorespunzĂŁtoare sau de manipulare a tahografului; cunoaÂşterea mediului social al transportului rutier: drepturile Âşi obligaĂžiile conducĂŁtorului auto în ceea ce priveÂşte pregĂŁtirea profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ Âşi pregĂŁtirea profesionalĂŁ periodicĂŁ.

    Permis C, CE, C1 Âşi C1E
    2.2. Obiectiv: cunoaÂşterea reglementĂŁrilor privind transportul rutier de mĂŁrfuri:
    - licenĂžele de transport, obligaĂžiile ce rezultĂŁ din contractele-tip de transport de mĂŁrfuri, redactarea documentelor ce formeazĂŁ contractul de transport, autorizaĂžiile de transport internaĂžional, obligaĂžii ce rezultĂŁ din convenĂžia privind contractul de transport internaĂžional rutier de mĂŁrfuri, întocmirea foii de drum internaĂžionale, trecerea frontierelor, comisionarii de transport, documente speciale de însoĂžire a mĂŁrfii.

    Permis D, DE, D1 Âşi D1E
    2.3. Obiectiv: cunoaÂşterea reglementĂŁrilor privind transportul rutier de persoane:
    - transportul de grupuri specifice, echipamente de siguranÞã la bordul autobuzelor, centurile de siguranÞã, încĂŁrcarea vehiculului.

    CAP. 3
    SĂŁnĂŁtatea, siguranĂža rutierĂŁ Âşi siguranĂža mediului, serviciile, logistica

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    3.1. Obiectiv: creÂşterea percepĂžiei privind riscurile rutiere Âşi accidentele de muncĂŁ:
    - tipologia accidentelor de muncĂŁ din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circulaĂžie, implicarea camioanelor grele/autocarelor, consecinĂžele umane, materiale Âşi financiare.
    3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea Âşi traficul de imigranĂži ilegali:
    - informaĂžii generale, implicaĂžii pentru conducĂŁtorii auto, mĂŁsurile de prevenire, lista verificĂŁrilor ce trebuie efectuate de conducĂŁtorul auto, legislaĂžia cu privire la responsabilitatea conducĂŁtorului auto Âşi întreprinderilor de transport.
    3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice:
    - principiile ergonomice: gesturile Âşi poziĂžiile care implicĂŁ riscuri, condiĂžia fizicĂŁ, exerciĂžiile de manipulare, protecĂžia personalĂŁ.
    3.4. Obiectiv: conÂştientizarea importanĂžei stĂŁrii fizice Âşi mentale:
    - principiile unei alimentaĂžii sĂŁnĂŁtoase Âşi echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricĂŁrei substanĂže susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele Âşi efectele oboselii Âşi stresului, rolul fundamental al ciclului elementar muncĂŁ-odihnĂŁ.
    3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect situaĂžiile de urgenÞã:
    - comportamentul în caz de urgenÞã: evaluarea situaĂžiei, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenĂža rĂŁniĂžilor Âşi acordarea primului ajutor, acĂžiuni în caz de incendiu, evacuarea ocupanĂžilor din camioane/cĂŁlĂŁtorilor din autobuze, asigurarea siguranĂžei tuturor cĂŁlĂŁtorilor, acĂžiuni în caz de agresiune; principiile de bazĂŁ ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului.
    3.6. Obiectiv: abilitĂŁĂži de comportament care sĂŁ contribuie la îmbunĂŁtĂŁĂžirea imaginii unei întreprinderi:
    - relaĂžia dintre comportamentul conducĂŁtorului auto Âşi imaginea întreprinderii: importanĂža pentru întreprindere a calitĂŁĂžii prestaĂžiei conducĂŁtorului auto, diferitele roluri ale conducĂŁtorului auto, diferiĂžii interlocutori potenĂžiali ai conducĂŁtorului auto, întreĂžinerea autovehiculului, organizarea muncii, consecinĂžele pe plan comercial Âşi financiar ale unei dispute.

    Permis, C, CE, C1 Âşi C1E
    3.7. Obiectiv: cunoaÂşterea mediului economic al transportului rutier de mĂŁrfuri Âşi organizarea pieĂžei:
    - transportul rutier în raport cu alte tipuri de transport (concurenÞã, expeditori), diferitele activitĂŁĂži din domeniul transportului rutier (transportul public, în folos propriu, activitĂŁĂži conexe transportului), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport sau activitĂŁĂži conexe transportului, diferitele specializĂŁri din domeniul transportului (cisternĂŁ, temperaturĂŁ controlatĂŁ etc.), evoluĂžia sectorului (diversificarea serviciilor oferite, relaĂžia transport rutier - transport feroviar, subcontractarea etc.).

    Permis D, DE, D1 Âşi D1E
    3.8. Obiectiv: cunoaÂşterea mediului economic al transportului rutier de cĂŁlĂŁtori Âşi organizarea pieĂžei:
    - transporturilor rutiere de cĂŁlĂŁtori în raport cu alte tipuri de transport de cĂŁlĂŁtori (transport feroviar, automobile), diferitele activitĂŁĂži ce implicĂŁ transportul rutier de cĂŁlĂŁtori, trecerea frontierelor (transportul internaĂžional), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport rutier de cĂŁlĂŁtori.

    ANEXA 2

                              CONDIÞIILE
                      de obĂžinere a CPI/CPIa/CPC

    SECÞIUNEA 1 - CPI

    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. organizeazĂŁ examenele teoretice Âşi practice pentru a verifica deĂžinerea de cĂŁtre candidaĂži a nivelului minim de cunoÂştinĂže prevĂŁzut în anexa nr. 1 cu privire la tematica Âşi obiectivele indicate.
    a) Examenul teoretic este format din douĂŁ probe:
    (i) un set de întrebĂŁri care cuprinde câte 3 întrebĂŁri tip grilĂŁ Âşi câte douĂŁ întrebĂŁri cu rĂŁspuns direct, pentru fiecare obiectiv (dintre obiectivele generale Âşi cele specifice tipului de transport - marfĂŁ/cĂŁlĂŁtori) prevĂŁzut în anexa nr. 1;
    (ii) 6 studii de caz, câte douĂŁ pentru fiecare dintre cele 3 capitole ale anexei nr. 1.
    Durata examenului teoretic este de 4 ore. Candidatul este considerat admis dacĂŁ a rĂŁspuns corect la cel puĂžin 60% din întrebĂŁri Âşi la 4 studii de caz. CandidaĂžii respinÂşi nu vor mai susĂžine examenul practic.
    b) Examenul practic este format din douĂŁ probe:
    (i) o probĂŁ de conducere destinatĂŁ evaluĂŁrii pregĂŁtirii cu privire la conducerea raĂžionalĂŁ bazatĂŁ pe reguli de siguranÞã. AceastĂŁ probĂŁ are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrĂŁzi (sau alte drumuri similare), precum Âşi pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind sĂŁ prezinte diferite tipuri de dificultĂŁĂži pe care un conducĂŁtor auto le poate întâlni. Este preferabil ca aceastĂŁ probĂŁ sĂŁ se desfĂŁÂşoare în diverse condiĂžii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie sĂŁ fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulaĂžie pe care le-ar putea întâlni. Durata minimĂŁ a acestei probe este de 90 de minute;
    (ii) o probĂŁ practicĂŁ care vizeazĂŁ cel puĂžin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 Âşi 3.5 din anexa nr. 1. Durata minimĂŁ a acestei probe este de 30 de minute.
    Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice rĂŁspund cel puĂžin criteriilor aplicabile vehiculelor de examen, astfel cum sunt definite în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului administraĂžiei Âşi internelor nr. 574/2005 privind organizarea Âşi desfĂŁÂşurarea examenului pentru obĂžinerea permisului de conducere.
    Examenul practic poate sĂŁ fie completat de o a treia probĂŁ care se desfĂŁÂşoarĂŁ într-un poligon special sau într-un simulator performant pentru a evalua perfecĂžionarea în ceea ce priveÂşte conducerea raĂžionalĂŁ bazatĂŁ pe reguli de siguranÞã, în special în ceea ce priveÂşte controlul vehiculului în funcĂžie de diferitele stĂŁri ale carosabilului, precum Âşi în funcĂžie de condiĂžiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte.
    Durata acestei probe opĂžionale nu este stabilitĂŁ. în cazul în care conducĂŁtorul auto ar trece aceastĂŁ probĂŁ, durata sa ar putea fi scĂŁzutĂŁ din durata de 90 de minute a probei de conducere prevĂŁzute la lit. b) pct. (i), aceastĂŁ scĂŁdere neputând depĂŁÂşi 30 de minute.
    în ceea ce îi priveÂşte pe conducĂŁtorii menĂžionaĂži la art. 2 alin. (5) din ordin, examenul teoretic se limiteazĂŁ la materiile prevĂŁzute în anexa nr. 1, corespunzĂŁtoare tipului de transport (mĂŁrfuri/persoane) care se solicitĂŁ de noua calificare iniĂžialĂŁ. AceÂşti conducĂŁtori vor susĂžine obligatoriu examenul practic în totalitate.

    SECÞIUNEA a 2-a - CPIa

    Calificarea iniĂžialĂŁ acceleratĂŁ va include întreaga tematicĂŁ prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 1. Durata sa este de 140 de ore.
    Fiecare candidat trebuie sĂŁ efectueze cel puĂžin 10 ore de conducere individualĂŁ într-un vehicul din categoria respectivĂŁ, rĂŁspunzând cel puĂžin criteriilor aplicabile vehiculelor de examen, astfel cum sunt definite în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului administraĂžiei Âşi internelor nr. 574/2005.
    în timpul conducerii individuale, candidatul trebuie sĂŁ fie însoĂžit de un instructor, angajat al unui centru de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere. Fiecare conducĂŁtor poate sĂŁ efectueze cel mult 4 ore din cele 10 de conducere individualĂŁ într-un poligon special sau într-un simulator performant pentru a evalua perfecĂžionarea în ceea ce priveÂşte conducerea raĂžionalĂŁ bazatĂŁ pe reguli de siguranÞã, în special în ceea ce priveÂşte controlul vehiculului în funcĂžie de diferitele stĂŁri ale carosabilului, precum Âşi în funcĂžie de condiĂžiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte.
    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. organizeazĂŁ examenele teoretice Âşi practice pentru a verifica deĂžinerea de cĂŁtre candidaĂži a nivelului minim de cunoÂştinĂže prevĂŁzut în anexa nr. 1 cu privire la tematica Âşi obiectivele indicate.
    a) Examenul teoretic este format din douĂŁ probe:
    (i) un set de întrebĂŁri care cuprinde câte douĂŁ întrebĂŁri tip grilĂŁ pentru fiecare obiectiv (dintre obiectivele generale Âşi cele specifice tipului de transport - marfĂŁ/cĂŁlĂŁtori) prevĂŁzut în anexa nr. 1;
    (ii) un studiu de caz.
    Durata examenului teoretic este de douĂŁ ore. Candidatul este considerat admis dacĂŁ a rĂŁspuns corect la cel puĂžin 60% din întrebĂŁri Âşi la studiul de caz. CandidaĂžii respinÂşi nu vor mai susĂžine examenul practic.
    b) Examenul practic este format din douĂŁ probe:
    (i) o probĂŁ de conducere destinatĂŁ evaluĂŁrii pregĂŁtirii cu privire la conducerea raĂžionalĂŁ bazatĂŁ pe reguli de siguranÞã. AceastĂŁ probĂŁ are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrĂŁzi (sau alte drumuri similare), precum Âşi pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind sĂŁ prezinte diferite tipuri de dificultĂŁĂži pe care un conducĂŁtor auto le poate întâlni. Este preferabil ca aceastĂŁ probĂŁ sĂŁ se desfĂŁÂşoare în diverse condiĂžii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie sĂŁ fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulaĂžie pe care le-ar putea întâlni. Durata minimĂŁ a acestei probe este de 30 de minute;
    (ii) o probĂŁ practicĂŁ care vizeazĂŁ cel puĂžin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 Âşi 3.5 prevĂŁzute în anexa nr. 1. Durata minimĂŁ a acestei probe este de 10 minute.
    Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice rĂŁspund cel puĂžin criteriilor aplicabile vehiculelor de examen, astfel cum sunt definite în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului administraĂžiei Âşi internelor nr. 574/2005.
    Pentru conducĂŁtorii menĂžionaĂži la art. 2 alin. (5) din ordin, durata calificĂŁrii iniĂžiale accelerate este de 35 de ore, din care douĂŁ ore Âşi jumĂŁtate de conducere individualĂŁ. La sfârÂşitul acestei pregĂŁtiri, candidatul va susĂžine un examen în faĂža comisiei prevĂŁzute la art. 7 din ordin. Examenul teoretic va cuprinde câte douĂŁ întrebĂŁri tip grilĂŁ pentru fiecare obiectiv specific (mĂŁrfuri sau persoane) menĂžionat în anexa nr. 1. Examenul practic va fi susĂžinut în întregime.

    SECÞIUNEA a 3-a - CPC

    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. organizeazĂŁ examenele teoretice, menĂžionate la art. 5 din ordin, pentru a verifica dacĂŁ candidaĂžii Âşi-au actualizat nivelul minim de cunoÂştinĂže prevĂŁzut în anexa nr. 1 cu privire la tematica Âşi obiectivele indicate.
    Examenul este format din douĂŁ probe:
    (i) un set de întrebĂŁri care cuprinde câte 3 întrebĂŁri tip grilĂŁ pentru fiecare obiectiv (dintre obiectivele generale Âşi cele specifice tipului de transport - marfĂŁ/cĂŁlĂŁtori) prevĂŁzut în anexa nr. 1;
    (ii) un studiu de caz.
    Durata examenului este de douĂŁ ore. Candidatul este considerat admis dacĂŁ a rĂŁspuns corect la cel puĂžin 60% din întrebĂŁri Âşi la studiul de caz.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusĂŁ în facsimil.

               MODELUL CERTIFICATULUI DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

    FaĂža 1

       ___________________________________________________________
     / _________                                                  
    | |         |  CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALà  ROMâNIA  |
    | |_________|                                                   |
    |             1.                                                |
    |  _________  2.                                                |
    | | 6. FOTO | 3.                                                |
    | |         | 4a.    4b.                                        |
    | |         | 4c.                                               |
    | |         | 5a.    5b.                                        |
    | |         | 7.                                                |
    | |_________|                                                   |
    |                                                               |
    |  9.                                                           |
     _____________________________________________________________ /

    FaĂža 2

       ___________________________________________________________
     / _________                 ______________________________   
    | | 11.     |               | 9.      | 10.                     |
    | |         |               |_________|____________________     |
    | |         |               | C1      |                         |
    | |         |               |_________|____________________     |
    | |         |               | C       |                         |
    | |_________|               |_________|____________________     |
    | 1. Numele titularului     | D1      |                         |
    | 2. Prenumele titularului  |_________|____________________     |
    | 3. Data Âşi locul naÂşterii | D       |                         |
    | 4a. Data eliberĂŁri        |_________|____________________     |
    | 4b. Data expirĂŁrii        | C1E     |                         |
    |     certificatului        |_________|____________________     |
    | 4c. Eliberat de           | CE      |                         |
    | 5a. NumĂŁrul permisului    |_________|____________________     |
    | 5b. Seria                 | D1E     |                         |
    | 10. Codul comunitar       |_________|____________________     |
    |                           | DE      |                         |
    |                           |         |                         |
     _______________________________________________________________/

    NotĂŁ privind modelul certificatului de pregĂŁtire profesionalĂŁ


    1. Caracteristicile fizice ale certificatului sunt conforme normelor ISO 7810 Âşi ISO 7816-1.
    Metodele de verificare a caracteristicilor fizice ale certificatelor destinate sĂŁ asigure conformitatea lor cu normele internaĂžionale sunt conforme cu norma ISO 10373.

    2. Certificatul are douĂŁ feĂže.
    FaĂža 1 conĂžine:
    a) titlul <<Certificat de calificare profesionalĂŁ a conducĂŁtorului auto>> imprimat cu caractere îngroÂşate;
    b) numele Statului membru care a eliberat certificatul (menĂžiune facultativĂŁ);
    c) semnul distinctiv al Statului membru care a eliberat certificatul, imprimat pe negativ într-un triunghi albastru Âşi înconjurat de douĂŁsprezece stele galbene; semnul distinctiv este urmĂŁtorul:
    RO: România
    d) informaĂžiile specifice certificatului, numerotate dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. numele titularului;
    2. prenumele titularului;
    3. data Âşi locul naÂşterii titularului;
    4. a) data eliberĂŁrii;
       b) data expirĂŁrii;
       c) numele autoritĂŁĂžii care elibereazĂŁ certificatul (poate fi tipĂŁritĂŁ pe faĂža 2);
       d) un numĂŁr, altul decât numĂŁrul permisului de conducere, necesar administrĂŁrii certificatului de calificare Âşi formare de conducĂŁtor auto (menĂžiune facultativĂŁ);
    5. a) numĂŁrul permisului de conducere;
       b) numĂŁrul de serie;
    6. fotografia titularului;
    7. semnĂŁtura titularului;
    8. domiciliul sau adresa poÂştalĂŁ a titularului (menĂžiune facultativĂŁ);
    9. (Sub)categoriile de vehicule pentru care conducĂŁtorul rĂŁspunde obligaĂžiilor de calificare iniĂžialĂŁ Âşi/sau de calificare continuĂŁ;
    e) menĂžiunea <<model al ComunitĂŁĂžilor europene>> în limba sau limbile Statului Membru care elibereazĂŁ certificatul Âşi titlul <<certificat de calificare de conducĂŁtor auto>> în celelalte limbi ale ComunitĂŁĂžii, tipĂŁrite în albastru pentru a constitui fondul certificatului:
    tarjeta de cualificacion del conductor
    chaufforuddannelsesbevis
    Fahrerqualifizierungsnachweis
    * - Caracterele din limba greacĂŁ nu pot fi reproduse pe ecran
    driver qualification card
    carte de qualification de conducteur
    carta cailiochta tiomana
    carta di qualificazione del conducente
    kwalificatiekaart bestuurder
    carta de qualificacao do motorista
    kuljettajan ammattipatevyyskortti
    yrkeskompetensbevis for forare
    f) culorile de referinÞã:
    - albastru: Pantone reflex blue;
    - galben: Pantone yellow.
    FaĂža 2 conĂžine:
    a) 9. (Sub)categoriile de vehicule pentru care conducĂŁtorul auto rĂŁspunde obligaĂžiilor de calificare iniĂžialĂŁ Âşi continuĂŁ;
       10. codul comunitar armonizat stabilit în Anexa I Âşi Anexa Ia ale Directivei 91/439/CEE: "95." urmat de data limitĂŁ de valabilitate pentru categoria respectivĂŁ. Ex.: "95. zz.ll.aaaa";
       11. Se va înscrie menĂžiunea:
        i. "CPI"/"CPIa" în cazul în care conducĂŁtorul auto este titular al unui CPI/CPIa sau
       ii. "CPI * CPC"/"CPIa * CPC" în cazul în care conducĂŁtorul auto a obĂžinut Âşi un CPC.
    b) O explicaĂžie a rubricilor numerotate care apar pe feĂžele 1 Âşi 2 ale certificatului (cel puĂžin rubricile 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b Âşi 10).

    3. Securitatea, inclusiv protecĂžia datelor
    Diferitele elemente constitutive ale certificatului au drept scop eliminarea oricĂŁrei falsificĂŁri sau manipulĂŁri Âşi detectarea oricĂŁrei tentative de acest gen. Nivelul de securitate al certificatului va fi cel puĂžin la fel de ridicat ca nivelul de securitate a permisului de conducere.