închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 766/62/2019 din 22 aprilie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
                     ORDIN  Nr. 766/62/2019 din 22 aprilie 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor Âşi al ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restricĂžiei de circulaĂžie pentru vehiculele rutiere cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare sau egalĂŁ cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naĂžional DN1 (E60), sectorul BucureÂşti - PloieÂşti - BraÂşov
EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR
             Nr. 766 din 22 aprilie 2019
             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
             Nr. 62 din 29 mai 2019
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 480 din 12 iunie 2019

    în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
    în temeiul art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi al art. 7 alin. (5) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 15/2008, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor Âşi ministrul afacerilor interne emit urmĂŁtorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor Âşi al ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restricĂžiei de circulaĂžie pentru vehiculele rutiere cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare sau egalĂŁ cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naĂžional DN1 (E60), sectorul BucureÂşti - PloieÂşti - BraÂşov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 6 septembrie 2016, se modificĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. La articolul 5, alineatul (5) va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(5) AutorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie se personalizeazĂŁ cu:
    a) numĂŁrul autorizaĂžiei;
    b) deĂžinĂŁtorul sau utilizatorul, aÂşa cum sunt menĂžionaĂži în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în copia conformĂŁ a licenĂžei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mĂŁrfuri sau în copia conformĂŁ a certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de mĂŁrfuri;
    c) numĂŁrul de înmatriculare sau înregistrare al autovehiculului sau al autovehiculului tractor, dupĂŁ caz; în autorizaĂžia nominalĂŁ nu se înscrie numĂŁrul de înmatriculare al remorcii sau semiremorcii tractate de un vehicul tractor;
    d) sectorul restricĂžionat pentru care este emisĂŁ autorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie;
    e) perioada de valabilitate a autorizaĂžiei nominale de circulaĂžie."
    2. Articolul 10 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Vehiculele prevĂŁzute la art. 7 lit. l) se pot deplasa doar pe sectorul restricĂžionat cuprins între intersecĂžia cea mai apropiatĂŁ a DN1 cu un drum naĂžional Âşi domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la registrul comerĂžului, pe direcĂžia de mers, fiind interzisĂŁ tranzitarea restului sectorului restricĂžionat.
    (2) în cazul operatorilor economici care au domiciliul/sediul social ori punctul de lucru pe sectorul cuprins între DN1 km 67+400 (PloieÂşti, intersecĂžia DN1 cu DJ236) Âşi Sinaia, care se deplaseazĂŁ pe direcĂžia nord, intersecĂžia cea mai apropiatĂŁ a DN1 cu un drum naĂžional pe direcĂžia de mers este intersecĂžia DN1 cu DN73A (Predeal).
    (3) Dovada îndeplinirii condiĂžiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deĂžinĂŁtorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comerĂžului din care sĂŁ reiasĂŁ sediul social ori punctul de lucru, în copie semnatĂŁ în original de cĂŁtre conducĂŁtorul unitĂŁĂžii, cu înscrisul «Conform cu originalul», în cazul persoanelor juridice."
    3. Anexa nr. 1 se modificĂŁ Âşi se înlocuieÂşte cu anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare la data publicĂŁrii.

                              p. Ministrul transporturilor,
                              DragoÂş-Virgil Titea,
                              secretar de stat

                              Ministrul afacerilor interne,
                              Carmen Daniela Dan

    ANEXÃ
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 647/127/2016)

    Zilele Âşi intervalele orare în care se aplicĂŁ restricĂžia de circulaĂžie pentru vehiculele rutiere cu masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare sau egalĂŁ cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naĂžional DN1 (E60), sectorul BucureÂşti - PloieÂşti - BraÂşov
 ____________________________________________________________________
|Nr. |Indicativ|        Traseu        |       Zilele Âşi intervalele          |
|crt.|drum     |                      |       orare restricĂžionate           |
|    |         |                      |______________________________________|
|    |         |                      | luni - joi | vineri Âşi  |  duminicĂŁ  |
|    |         |                      |            | sâmbĂŁtĂŁ    |            |
|____|_________|______________________|____________|____________|____________|
|  1 | DN1     | DN1, km 17 + 900     |6,00 - 22,00|0,00 - 24,00|0,00 - 24,00|
|    |         | (limitĂŁ oraÂş         |            |            |            |
|    |         | Otopeni) - PloieÂşti  |            |            |            |
|    |         | (intersecĂžie DN1 cu  |            |            |            |
|    |         | DN1A)                |            |            |            |
|____|         |______________________|____________|____________|____________|
|  2 |         | DN1, km 67 + 400     |6,00 - 22,00|0,00 - 1,00 |0,00 - 24,00|
|    |         | PloieÂşti (intersecĂžie|            |5,00 - 24,00|            |
|    |         | DN1 cu DJ236) -      |            |            |            |
|    |         | BraÂşov (intersecĂžie  |            |            |            |
|    |         | DN1 cu DN1A)         |            |            |            |
|____|_________|______________________|____________|____________|____________|


                              ---------------