ORDIN Nr. 766/62/2019 din 22 aprilie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
                     ORDIN  Nr. 766/62/2019 din 22 aprilie 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti - Ploieşti - Braşov
EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR
             Nr. 766 din 22 aprilie 2019
             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
             Nr. 62 din 29 mai 2019
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 480 din 12 iunie 2019

    în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
    în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti - Ploieşti - Braşov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 6 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Autorizaţia nominală de circulaţie se personalizează cu:
    a) numărul autorizaţiei;
    b) deţinătorul sau utilizatorul, aşa cum sunt menţionaţi în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în copia conformă a licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mărfuri sau în copia conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de mărfuri;
    c) numărul de înmatriculare sau înregistrare al autovehiculului sau al autovehiculului tractor, după caz; în autorizaţia nominală nu se înscrie numărul de înmatriculare al remorcii sau semiremorcii tractate de un vehicul tractor;
    d) sectorul restricţionat pentru care este emisă autorizaţia nominală de circulaţie;
    e) perioada de valabilitate a autorizaţiei nominale de circulaţie."
    2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Vehiculele prevăzute la art. 7 lit. l) se pot deplasa doar pe sectorul restricţionat cuprins între intersecţia cea mai apropiată a DN1 cu un drum naţional şi domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la registrul comerţului, pe direcţia de mers, fiind interzisă tranzitarea restului sectorului restricţionat.
    (2) în cazul operatorilor economici care au domiciliul/sediul social ori punctul de lucru pe sectorul cuprins între DN1 km 67+400 (Ploieşti, intersecţia DN1 cu DJ236) şi Sinaia, care se deplasează pe direcţia nord, intersecţia cea mai apropiată a DN1 cu un drum naţional pe direcţia de mers este intersecţia DN1 cu DN73A (Predeal).
    (3) Dovada îndeplinirii condiţiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deţinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comerţului din care să reiasă sediul social ori punctul de lucru, în copie semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul «Conform cu originalul», în cazul persoanelor juridice."
    3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

                              p. Ministrul transporturilor,
                              Dragoş-Virgil Titea,
                              secretar de stat

                              Ministrul afacerilor interne,
                              Carmen Daniela Dan

    ANEXĂ
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 647/127/2016)

    Zilele şi intervalele orare în care se aplică restricţia de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masă totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti - Ploieşti - Braşov
 ____________________________________________________________________
|Nr. |Indicativ|        Traseu        |       Zilele şi intervalele          |
|crt.|drum     |                      |       orare restricţionate           |
|    |         |                      |______________________________________|
|    |         |                      | luni - joi | vineri şi  |  duminică  |
|    |         |                      |            | sâmbătă    |            |
|____|_________|______________________|____________|____________|____________|
|  1 | DN1     | DN1, km 17 + 900     |6,00 - 22,00|0,00 - 24,00|0,00 - 24,00|
|    |         | (limită oraş         |            |            |            |
|    |         | Otopeni) - Ploieşti  |            |            |            |
|    |         | (intersecţie DN1 cu  |            |            |            |
|    |         | DN1A)                |            |            |            |
|____|         |______________________|____________|____________|____________|
|  2 |         | DN1, km 67 + 400     |6,00 - 22,00|0,00 - 1,00 |0,00 - 24,00|
|    |         | Ploieşti (intersecţie|            |5,00 - 24,00|            |
|    |         | DN1 cu DJ236) -      |            |            |            |
|    |         | Braşov (intersecţie  |            |            |            |
|    |         | DN1 cu DN1A)         |            |            |            |
|____|_________|______________________|____________|____________|____________|


                              ---------------