închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1249/132/2018 din 10 august 2018 privind instituirea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de vineri, sambata, duminica, in zilele premergatoare zilelor de sarbatoare legala si in zilele de sarbatoare legala
                     ORDIN  Nr. 1249/132/2018 din 10 august 2018
privind instituirea restricĂžiei de circulaĂžie pentru vehiculele rutiere cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrĂŁzi Âşi de drumuri naĂžionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbĂŁtĂŁ, duminicĂŁ, în zilele premergĂŁtoare zilelor de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ Âşi în zilele de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ
EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR
             Nr. 1.249 din 10 august 2018
             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
             Nr. 132 din 26 noiembrie 2018
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1056 din 13 decembrie 2018

    în temeiul art. 44 alin. (2) din OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi ale art. 7 alin. (5) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 15/2008, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor Âşi ministrul afacerilor interne emit urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    în înĂželesul prezentului ordin, termenii Âşi expresiile de mai jos se definesc, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) vehicul - orice autovehicul rutier, având cel puĂžin douĂŁ axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul Âşi o semiremorcĂŁ ori remorcĂŁ tractatĂŁ de acesta;
    b) zilele de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ - zilele în care nu se lucreazĂŁ, aÂşa cum sunt prevĂŁzute la art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, cu excepĂžia celor prevĂŁzute la ultima liniuÞã;
    c) vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar (vehiculele încadrate în categoria M, conform ReglementĂŁrilor privind omologarea de tip Âşi eliberarea cĂŁrĂžii de identitate a vehiculelor rutiere, precum Âşi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, de transpunere a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor Âşi remorcilor acestora, precum Âşi a sistemelor, componentelor Âşi unitĂŁĂžilor tehnice separate destinate vehiculelor respective);
    d) riveran - orice persoanĂŁ fizicĂŁ ori juridicĂŁ ce are domiciliul/reÂşedinĂža/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerĂžului pe unul dintre sectoarele restricĂžionate prevĂŁzute în anexa nr. 1 sau în localitĂŁĂžile pentru care singura cale de acces la un drum naĂžional se aflĂŁ pe unul dintre sectoarele restricĂžionate prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Se instituie restricĂžia de circulaĂžie pe unele sectoare de autostrĂŁzi Âşi de drumuri naĂžionale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbĂŁtĂŁ Âşi duminicĂŁ, în zilele premergĂŁtoare zilelor de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ Âşi în zilele de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ prevĂŁzute la art. 1 lit. b), pe sectoarele de drum, în perioadele din an Âşi în intervalele orare prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    (2) CirculaĂžia vehiculelor rutiere cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, se interzice Âşi în zilele libere situate între zilele de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ Âşi zilele de sâmbĂŁtĂŁ Âşi duminicĂŁ, dacĂŁ acestea sunt declarate zile libere prin hotĂŁrâre a Guvernului.
    ART. 3
    Se interzice circulaĂžia vehiculelor rutiere prevĂŁzute la art. 2, înmatriculate în România sau în alte state, precum Âşi a celor înregistrate la autoritĂŁĂžile locale, în zilele, perioadele din an Âşi în intervalele orare prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    ART. 4
    Se excepteazĂŁ de la prevederile art. 2 vehiculele prevĂŁzute în anexa nr. 2.
    ART. 5
    Compania NaĂžionalĂŁ de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. va realiza semnalizarea corespunzĂŁtoare a sectoarelor de drum supuse interdicĂžiei de circulaĂžie, cu avizul poliĂžiei rutiere, Âşi va informa participanĂžii la trafic asupra restricĂžiilor impuse prin prezentul ordin.
    ART. 6
    în cazul executĂŁrii unor lucrĂŁri de întreĂžinere sau reparaĂžii la drumurile naĂžionale ce constituie rute alternative la sectoarele de drumuri naĂžionale Âşi autostrĂŁzi restricĂžionate conform prevederilor prezentului ordin sau în cazuri de forÞã majorĂŁ Âşi condiĂžii meteo deosebite, Compania NaĂžionalĂŁ de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. poate ridica, pentru perioade limitate de timp, total sau parĂžial, restricĂžiile de circulaĂžie instituite conform prevederilor acestui ordin, cu acordul poliĂžiei rutiere.
    ART. 7
    (1) Nerespectarea restricĂžiilor instituite conform prezentului ordin se sancĂžioneazĂŁ potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (2) Controlul respectĂŁrii prevederilor prezentului ordin se face de cĂŁtre:
    a) inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
    b) poliĂžiÂştii rutieri din cadrul PoliĂžiei Române.
    ART. 8
    Anexele nr. 1 Âşi 2 fac parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 9
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul transporturilor,
                              Lucian ÂŞova

                              Ministrul afacerilor interne,
                              Carmen Daniela Dan

    ANEXA 1

    Sectoarele de autostrĂŁzi Âşi de drumuri naĂžionale europene (E) restricĂžionate din punctul de vedere al circulaĂžiei vehiculelor rutiere cu masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele de vineri, sâmbĂŁtĂŁ, duminicĂŁ Âşi în zilele premergĂŁtoare zilelor de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ Âşi zilele de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ, precum Âşi perioadele Âşi intervalele orare supuse restricĂžiei

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Indicativ drum;
    B - Sens de parcurs;
    C - Perioada din an;
    D - în ziua premergĂŁtoare primei zile de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ;
    E - în zilele de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ;
    F - în zilele libere declarate astfel prin hotĂŁrâre a Guvernului;
    G - Perioada din an;
    H - vineri;
    I - sâmbĂŁtĂŁ;
    J - duminicĂŁ.
 ____________________________________________________________________
|N |  A  |  Traseu  |  B  |      Perioada, zilele Âşi intervalele orare       |
|r.|     |          |     |      restricĂžionate                              |
|  |     |          |     |__________________________________________________|
|c |     |          |     | Perioada din an, zilele | Perioada din an, zilele|
|r |     |          |     | Âşi intervalele orare    | Âşi intervalele orare   |
|t.|     |          |     |_________________________|________________________|
|  |     |          |     |   C   |  D  |  E  |  F  |   G  |  H  |  I  |  J  |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|1.|A2   |BucureÂşti |Bucu-|1      |16,00|06,00|06,00|1     |06,00|06,00|-    |
|  |     |(intersec-|reÂşti|aprilie|-    |-    |-    |iulie |-    |-    |     |
|  |     |Ăžia A2 cu |-    |- 31   |22,00|22,00|22,00|- 31  |22,00|22,00|     |
|  |     |DNCB) -   |Cons-|septem-|     |     |     |august|     |     |     |
|  |     |Fundulea -|tanĂža|brie   |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |Lehliu -  |_____|       |     |     |     |      |_____|_____|_____|
|  |     |FeteÂşti - |Cons-|       |     |     |     |      |-    |-    |06,00|
|  |     |CernavodĂŁ |tanĂža|       |     |     |     |      |     |     |-    |
|  |     |-         |-    |       |     |     |     |      |     |     |22,00|
|  |     |ConstanĂža |Bucu-|       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |(intersec-|reÂşti|       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |Ăžia A2 cu |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |A4)       |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|2.|DN7  |PiteÂşti   |ambe-|în tot |16,00|06,00|06,00|-     |-    |-    |-    |
|  |     |(intersec-|le   |cursul |-    |-    |-    |      |     |     |     |
|  |     |Ăžia DN7   |sen- |anului |22,00|22,00|22,00|      |     |     |     |
|  |     |cu DN7C) -|suri |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |Râmnicu   |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |Vâlcea -  |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |VeÂştem    |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |(intersec-|     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |Ăžia DN7 cu|     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |DN1)      |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|3.|DN39 |Agigea    |ambe-|1      |16,00|06,00|06,00|1     |06,00|06,00|06,00|
|  |     |(intersec-|le   |aprilie|-    |-    |-    |iulie |-    |-    |-    |
|  |     |Ăžia DN39  |sen- |- 31   |22,00|22,00|22,00|- 31  |22,00|22,00|22,00|
|  |     |cu DN39A) |suri |septem-|     |     |     |august|     |     |     |
|  |     |- Mangalia|     |brie   |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |(limitĂŁ   |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |municipiu)|     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|4.|DN22C|Murfatlar |Mur- |-      |-    |-    |-    |1     |-    |-    |06,00|
|  |     |(intersec-|fat- |       |     |     |     |iulie |     |     |-    |
|  |     |Ăžia DN22C |lar -|       |     |     |     |- 31  |     |     |22,00|
|  |     |cu DN3) - |Cer- |       |     |     |     |august|     |     |     |
|  |     |CernavodĂŁ |navo-|       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |(INT DN22C|dĂŁ   |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |cu A2)    |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|


    ANEXA 2

                         LISTA
    transporturilor care nu se supun restricĂžiei de circulaĂžie

    1. Se excepteazĂŁ de la prevederile art. 2 din ordin, vehiculele:
    a) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre unitĂŁĂžile Ministerului ApĂŁrĂŁrii NaĂžionale;
    b) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre unitĂŁĂžile Ministerului Afacerilor Interne;
    c) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre serviciile de ambulanÞã;
    d) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre serviciile publice comunitare pentru situaĂžii de urgenÞã, aÂşa cum sunt definite în OrdonanĂža Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinĂžarea, organizarea Âşi funcĂžionarea serviciilor publice comunitare pentru situaĂžii de urgenÞã, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 363/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    e) care efectueazĂŁ transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aÂşa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele pĂŁrĂži la Tratatul Atlanticului de Nord Âşi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forĂželor lor Âşi a protocolului adiĂžional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
    f) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre instituĂžii ale statului cu atribuĂžii în securitatea Âşi siguranĂža naĂžionalĂŁ;
    g) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de AdministraĂžia NaĂžionalĂŁ a Penitenciarelor;
    h) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre Compania NaĂžionalĂŁ de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Âşi de cĂŁtre subunitĂŁĂžile sale;
    i) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Âşi utilizate pentru activitatea de inspecĂžie Âşi control;
    j) specializate, inclusiv vehiculele care efectueazĂŁ transportul acestora, care participĂŁ la intervenĂžii în caz de forÞã majorĂŁ, în caz de fenomene naturale care afecteazĂŁ cĂŁile de comunicaĂžii Âşi telecomunicaĂžii, zone locuite Âşi obiective de interes naĂžional;
    k) specializate sau adaptate pentru deszĂŁpezire;
    l) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre riverani; excepĂžia nu se aplicĂŁ pe sectoarele de autostradĂŁ;
    m) care efectueazĂŁ transporturi funerare;
    n) care efectueazĂŁ transportul de echipamente medicale Âşi medicamente de uz uman sau veterinar; excepĂžia nu se aplicĂŁ pe sectoarele de autostradĂŁ;
    o) care efectueazĂŁ transportul de echipamente, medicamente Âşi alte asemenea de prim ajutor Âşi ajutoare umanitare în cazul unor calamitĂŁĂži sau dezastre naturale;
    p) destinate, prin construcĂžie, intervenĂžiei în caz de accidente rutiere Âşi tractĂŁrii vehiculelor avariate;
    q) specializate, destinate prin construcĂžie salubrizĂŁrii;
    r) care efectueazĂŁ transporturi poÂştale;
    s) care efectueazĂŁ transport de mĂŁrfuri în trafic intern sau internaĂžional, aparĂžinând operatorilor de transport români sau strĂŁini, cu puncte de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau care efectueazĂŁ controlul vamal pe unul dintre sectoarele restricĂžionate; excepĂžia nu se aplicĂŁ pe sectoarele de autostradĂŁ;
    Âş) care transportĂŁ produse provenite din exploatĂŁri agricole, în perioada recoltĂŁrii; excepĂžia se aplicĂŁ pe sectoarele de drum naĂžional Âşi pe sectorul FeteÂşti (intersecĂžia A2 cu DN3B) - CernavodĂŁ (intersecĂžia A2 cu DN22C) al autostrĂŁzii A2;
    t) specializate, destinate recoltĂŁrii; excepĂžia se aplicĂŁ pe sectoarele de drum naĂžional Âşi pe sectorul FeteÂşti (intersecĂžia A2 cu DN3B) - CernavodĂŁ (intersecĂžia A2 cu DN22C) al autostrĂŁzii A2;
    Ăž) care transportĂŁ produse agricole, horticole, de vânĂŁtoare Âşi produse conexe (produse agricole, produse horticole Âşi de grĂŁdinĂŁ pentru comercializare, animale vii Âşi produse de origine animalĂŁ, produse de policulturĂŁ, alte produse agricole); excepĂžia nu se aplicĂŁ pe sectoarele de autostradĂŁ;
    u) care transportĂŁ peÂşti, produse pescĂŁreÂşti Âşi alte produse pescĂŁreÂşti secundare; excepĂžia nu se aplicĂŁ pe sectoarele de autostradĂŁ;
    v) care transportĂŁ produse de origine animalĂŁ, carne Âşi produse din carne, peÂşte preparat Âşi conserve de peÂşte, fructe, legume Âşi produse conexe, uleiuri Âşi grĂŁsimi animale sau vegetale, produse lactate, produse de morĂŁrit, amidon Âşi produse amilacee; excepĂžia nu se aplicĂŁ pe sectoarele de autostradĂŁ;
    w) care transportĂŁ produse alimentare diverse (produse de panificaĂžie, produse de patiserie Âşi de cofetĂŁrie proaspete, piÂşcoturi Âşi biscuiĂži, produse de patiserie Âşi de cofetĂŁrie conservate, zahĂŁr Âşi produse conexe, cacao, ciocolatĂŁ Âşi produse zaharoase, paste fĂŁinoase, cafea, ceai Âşi produse conexe, condimente Âşi mirodenii, produse nutriĂžionale speciale, diverse produse alimentare n.c.a. Âşi produse uscate, sucuri Âşi bĂŁuturi alcoolice Âşi nealcoolice, inclusiv apĂŁ mineralĂŁ); excepĂžia nu se aplicĂŁ pe sectoarele de autostradĂŁ;
    x) care transportĂŁ subproduse de abator pentru industria farmaceuticĂŁ; excepĂžia nu se aplicĂŁ pe sectoarele de autostradĂŁ;
    y) care transportĂŁ combustibili Âşi carburanĂži, inclusiv butelii de aragaz;
    z) care transportĂŁ mĂŁrfuri sub temperaturĂŁ controlatĂŁ; excepĂžia nu se aplicĂŁ pe sectoarele de autostradĂŁ.
    2. Vehiculele prevĂŁzute la pct. 1 lit. a), b), c), d), e), f), g), h) Âşi i) pot circula pe sectoarele restricĂžionate dacĂŁ au însemnele specifice instituĂžiilor de care aparĂžin sau documentele vehiculului sau documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.
    3. Vehiculele prevĂŁzute la pct. 1 lit. j), k), p) Âşi q) pot circula pe sectoarele restricĂžionate dacĂŁ prin construcĂžie sau datoritĂŁ echipamentelor anexe montate pe ele se încadreazĂŁ în una dintre categoriile exceptate sau documentele vehiculului sau documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.
    4. Vehiculele prevĂŁzute la pct. 1 lit. l) se pot deplasa doar pe sectorul restricĂžionat pe care se aflĂŁ domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la oficiul registrul comerĂžului, fiind interzisĂŁ tranzitarea celorlalte sectoare restricĂžionate.
    5. Vehiculele prevĂŁzute la pct. 1 lit. s) se pot deplasa doar pe sectorul restricĂžionat pe care se aflĂŁ punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau pe care efectueazĂŁ controlul vamal, fiind interzisĂŁ tranzitarea celorlalte sectoare restricĂžionate. încadrarea în excepĂžie se dovedeÂşte astfel:
    a) pentru circulaĂžia fĂŁrĂŁ încĂŁrcĂŁturĂŁ, pentru încĂŁrcare - în baza comenzii de transport sau a documentelor de însoĂžire a mĂŁrfii;
    b) pentru circulaĂžia cu încĂŁrcĂŁturĂŁ, pentru descĂŁrcare - în baza scrisorii de transport, denumitĂŁ în continuare C.M.R., prevĂŁzutĂŁ în ConvenĂžia referitoare la contractul de transport internaĂžional de mĂŁrfuri pe Âşosele sau a comenzii/contractului de transport;
    c) pentru circulaĂžia fĂŁrĂŁ încĂŁrcĂŁturĂŁ, dupĂŁ descĂŁrcare - în baza C.M.R. sau a copiei documentelor de însoĂžire a mĂŁrfurilor/contractului de transport.

                              ---------------