LEGE Nr. 353/2015 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora
LEGE  Nr. 353/2015 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMâNIEI
PUBLICATĂ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 980 din 30 decembrie 2015

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.10 şi pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2015, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, sau operaţiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR."
    2. La articolul I punctul 3, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Operaţiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a) - d), f) - h) şi j) - p) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament."
    3. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier împreună, după caz, cu personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare."
    4. La articolul I punctul 5, partea introductivă şi literele a) şi b) ale alineatului (1) al articolului 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Următoarele fapte reprezintă încălcări deosebit de grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei nr. 96/26/CE a Consiliului, şi constituie contravenţii dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
    a) depăşirea cu 4,5 ore sau mai mult a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
    b) depăşirea cu 5 ore sau mai mult a duratei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;".
    5. La articolul I punctul 5, literele k), cc) şi hh) ale alineatului (2) al articolului 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "k) diminuarea cu 9 ore sau mai mult a repausului săptămânal normal;
    ..........................................................................
    cc) neprezentarea cartelei tahografice organelor de control;
    ..........................................................................
    hh) nerespectarea obligaţiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus săptămânal normal, până la sfârşitul celei de-a treia săptămâni, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;".
    6. La articolul I punctul 5, după litera hh) a alineatului (2) al articolului 8 se introduc două noi litere, literele ii) şi jj), cu următorul cuprins:
    "ii) conducerea unui vehicul dotat cu echipament/aparatură de înregistrare fără a utiliza diagrame tahografice şi/sau cartelă tahografică;
    jj) nedescărcarea sau nestocarea la sediu a datelor din cartelele tahografice şi din tahografele digitale, conform prevederilor art. 6 alin. (3)."
    7. La articolul I punctul 5, litera p) a alineatului (3) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "p) neintroducerea/neînregistrarea manuală a datelor atunci când acest lucru se impune, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;".
    8. La articolul I punctul 5, literele a) şi c) ale alineatului (4) al articolului 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) depăşirea cu până la o oră a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
    ..........................................................................
    c) depăşirea cu până la 4 ore a duratei maxime de conducere săptămânale;".
    9. La articolul I punctul 6, literele a) - d), g) şi i) ale alineatului (1) al articolului 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii sau conducătorului auto, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) - j);
    b) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. o), q), r), t) - w), y), cc), ee) - gg) şi ii);
    c) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. m), p), s), aa), dd) şi jj);
    d) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) - l), n), ş), z), bb) şi hh);
    ..........................................................................
    g) cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a) - m) şi ţ);
    ..........................................................................
    i) cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a) - m)."
    10. La articolul I punctul 6, alineatul (4) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constată şi se sancţionează, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare, de către:
    a) personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în trafic şi la sediul persoanei juridice;
    b) personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii, la sediul persoanei juridice;
    c) personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la sediul persoanei juridice;
    d) poliţiştii rutieri, în trafic."
    ART. II
    Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

                              PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                              VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

                              PREŞEDINTELE SENATULUI
                              CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 23 decembrie 2015.
    Nr. 353.

                              ---------------