închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 353/2015 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora
LEGE  Nr. 353/2015 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 980 din 30 decembrie 2015

    Parlamentul României adoptĂŁ prezenta lege.

    ART. I
    Se aprobĂŁ OrdonanĂža Guvernului nr. 8 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora, adoptatĂŁ în temeiul art. 1 pct. VI.10 Âşi pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanĂže Âşi publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2015, cu urmĂŁtoarele modificĂŁri Âşi completĂŁri:
    1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 1 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta ordonanÞã stabileÂşte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ operaĂžiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European Âşi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziĂžii ale legislaĂžiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 Âşi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului Âşi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, sau operaĂžiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere internaĂžionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR."
    2. La articolul I punctul 3, articolul 2 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 2
    OperaĂžiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a) - d), f) - h) Âşi j) - p) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament."
    3. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 4 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(3) Controlul la sediile întreprinderilor Âşi operatorilor de transport rutier se efectueazĂŁ de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier împreunĂŁ, dupĂŁ caz, cu personalul cu atribuĂžii de control din cadrul InspecĂžiei Muncii Âşi Ministerului Muncii, Familiei, ProtecĂžiei Sociale Âşi Persoanelor Vârstnice Âşi de personalul cu atribuĂžii de control în domeniul protecĂžiei animalelor în timpul transportului din cadrul AutoritĂŁĂžii NaĂžionale Sanitare Veterinare Âşi pentru SiguranĂža Alimentelor, respectiv al unitĂŁĂžilor subordonate acesteia, potrivit competenĂželor ce le revin, stabilite de legislaĂžia în vigoare."
    4. La articolul I punctul 5, partea introductivĂŁ Âşi literele a) Âşi b) ale alineatului (1) al articolului 8 se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) UrmĂŁtoarele fapte reprezintĂŁ încĂŁlcĂŁri deosebit de grave ale dispoziĂžiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 Âşi, dupĂŁ caz, ale Acordului AETR, cĂŁrora le sunt aplicabile dispoziĂžiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European Âşi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiĂžiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaĂžiei de operator de transport rutier Âşi de abrogare a Directivei nr. 96/26/CE a Consiliului, Âşi constituie contravenĂžii dacĂŁ acestea nu au fost sĂŁvârÂşite în astfel de condiĂžii încât, potrivit legii penale, sĂŁ constituie infracĂžiuni:
    a) depĂŁÂşirea cu 4,5 ore sau mai mult a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisĂŁ extinderea acesteia la 10 ore;
    b) depĂŁÂşirea cu 5 ore sau mai mult a duratei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci când este permisĂŁ extinderea acesteia la 10 ore;".
    5. La articolul I punctul 5, literele k), cc) Âşi hh) ale alineatului (2) al articolului 8 se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "k) diminuarea cu 9 ore sau mai mult a repausului sĂŁptĂŁmânal normal;
    ..........................................................................
    cc) neprezentarea cartelei tahografice organelor de control;
    ..........................................................................
    hh) nerespectarea obligaĂžiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus sĂŁptĂŁmânal normal, pânĂŁ la sfârÂşitul celei de-a treia sĂŁptĂŁmâni, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;".
    6. La articolul I punctul 5, dupĂŁ litera hh) a alineatului (2) al articolului 8 se introduc douĂŁ noi litere, literele ii) Âşi jj), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "ii) conducerea unui vehicul dotat cu echipament/aparaturĂŁ de înregistrare fĂŁrĂŁ a utiliza diagrame tahografice Âşi/sau cartelĂŁ tahograficĂŁ;
    jj) nedescĂŁrcarea sau nestocarea la sediu a datelor din cartelele tahografice Âşi din tahografele digitale, conform prevederilor art. 6 alin. (3)."
    7. La articolul I punctul 5, litera p) a alineatului (3) al articolului 8 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "p) neintroducerea/neînregistrarea manualĂŁ a datelor atunci când acest lucru se impune, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;".
    8. La articolul I punctul 5, literele a) Âşi c) ale alineatului (4) al articolului 8 se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "a) depĂŁÂşirea cu pânĂŁ la o orĂŁ a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când nu este permisĂŁ extinderea acesteia la 10 ore;
    ..........................................................................
    c) depĂŁÂşirea cu pânĂŁ la 4 ore a duratei maxime de conducere sĂŁptĂŁmânale;".
    9. La articolul I punctul 6, literele a) - d), g) Âşi i) ale alineatului (1) al articolului 9 se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "a) cu amendĂŁ de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplicĂŁ operatorului de transport/întreprinderii sau conducĂŁtorului auto, dupĂŁ caz, pentru faptele prevĂŁzute la art. 8 alin. (1) lit. a) - j);
    b) cu amendĂŁ de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplicĂŁ conducĂŁtorului auto pentru faptele prevĂŁzute la art. 8 alin. (2) lit. o), q), r), t) - w), y), cc), ee) - gg) Âşi ii);
    c) cu amendĂŁ de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplicĂŁ operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevĂŁzute la art. 8 alin. (2) lit. m), p), s), aa), dd) Âşi jj);
    d) cu amendĂŁ de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplicĂŁ, dupĂŁ caz, conducĂŁtorului auto sau operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevĂŁzute la art. 8 alin. (2) lit. a) - l), n), Âş), z), bb) Âşi hh);
    ..........................................................................
    g) cu amendĂŁ de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplicĂŁ, dupĂŁ caz, conducĂŁtorului auto sau operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevĂŁzute la art. 8 alin. (3) lit. a) - m) Âşi Ăž);
    ..........................................................................
    i) cu amendĂŁ de la 250 lei la 500 lei, care se aplicĂŁ, dupĂŁ caz, conducĂŁtorului auto sau operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevĂŁzute la art. 8 alin. (4) lit. a) - m)."
    10. La articolul I punctul 6, alineatul (4) al articolului 9 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(4) ContravenĂžiile prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã se constatĂŁ Âşi se sancĂžioneazĂŁ, potrivit competenĂželor ce le revin, stabilite de legislaĂžia în vigoare, de cĂŁtre:
    a) personalul cu atribuĂžii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în trafic Âşi la sediul persoanei juridice;
    b) personalul cu atribuĂžii de control din cadrul InspecĂžiei Muncii, la sediul persoanei juridice;
    c) personalul cu atribuĂžii de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, ProtecĂžiei Sociale Âşi Persoanelor Vârstnice, la sediul persoanei juridice;
    d) poliĂžiÂştii rutieri, în trafic."
    ART. II
    OrdonanĂža Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 371/2007, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouĂŁ numerotare.

    AceastĂŁ lege a fost adoptatĂŁ de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 Âşi ale art. 76 alin. (2) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ.

                              PREÂŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                              VALERIU-ÂŞTEFAN ZGONEA

                              PREÂŞEDINTELE SENATULUI
                              CÃLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TÃRICEANU

    BucureÂşti, 23 decembrie 2015.
    Nr. 353.

                              ---------------