├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTÃR├éRE Nr. 537 din 26 iunie 2014 privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezent├ónd diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor
                    HOTARARE   Nr. 537 din 26 iunie 2014
privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor
EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATã îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 512 din  9 iulie 2014

    în aplicarea art. 176 alin. (6) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpun prevederile art. 7 alin. (2) si (3) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si electricitatii, si a art. II din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
    având în vedere prevederile Regulamentului (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comunã în aplicarea art. 107 si 108 din tratat, aprobat în data de 21 mai 2014,
    în temeiul dispozitiilor art. 108 din Constitutia României, republicatã, si ale art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 137/2007,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    CAPITOLUL I
    Dispoziþii generale

    ART. 1
    (1) Scopul prezentei hotãrâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat prevãzut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizatã drept combustibil pentru motor, denumitã în continuare restituire de accize, în conformitate cu Regulamentul (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comunã în aplicarea art. 107 si 108 din tratat, aprobat în data de 21 mai 2014. Prezenta schemã este exceptatã de la obligatia de notificare si Comisia Europeanã este informatã în termen de 20 de zile lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, în vederea publicãrii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 137/2007.
    (2) Se desemneazã ca Administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutierã Românã.
    (3) Ajutorul de stat constã în restituirea sumelor reprezentând diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat prevãzut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizatã drept combustibil pentru motor în:
    a) transportul rutier de mãrfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mãrfuri si cu o greutate brutã maximã autorizatã de cel putin 7,5 tone;
    b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si a remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.
    (4) în sensul prezentei hotãrâri:
    a) prin transport rutier de mãrfuri în cont propriu se întelege transportul rutier de marfuri prevãzut la art. 3 pct. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificãrile si completarile ulterioare;
    b) prin transport rutier de marfuri pentru alte persoane se întelege transportul rutier de marfuri contra cost prevazut la art. 3 pct. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
    c) prin greutate brutã maximã autorizatã se întelege masa totalã maximã autorizatã definitã la art. 3 pct. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare, respectiv masa totalã maximã a unui vehicul rutier, asa cum este declaratã de constructorul acestuia;
    d) prin transport public local de persoane se întelege transportul rutier local de persoane asa cum este definit la art. 3 pct. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
    e) prin transport regulat de persoane se întelege serviciile regulate definite la art. 3 pct. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si serviciile regulate speciale prevãzute la art. 3 pct. 35 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
    f) prin transport ocazional de persoane se întelege serviciile ocazionale conform definitiei prevãzute la art. 3 pct. 36 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
    g) prin motorinã se întelege produsele energetice prevãzute la art. 206^16 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.
    (5) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentei hotãrâri reprezintã trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
    ART. 2
    (1) Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat în cadrul cãreia se pot emite acorduri pentru finantare este cuprinsã între data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri si 31 martie 2019 inclusiv.
    (2) Plata ajutorului de stat se efectueazã în perioada cuprinsã între data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri si 31 martie 2019 inclusiv, în limita bugetului anual alocat schemei.
    (3) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 3.021,6 milioane lei, respectiv echivalentul a 637,73 milioane euro, cu posibilitatea suplimentãrii, astfel:
    a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanþare pentru perioada prevãzutã la alin. (1);
    b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2014 - 2020.
    (4) Numãrul total estimat al operatorilor economici care urmeazã sã beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 20.114, numãrul mediu anual de operatori economici beneficiari fiind de 20.114.
    (5) Mãsura instituitã conform prevederilor art. 1 alin. (1) si (3) se acordã pentru motorina achizitionatã în conditiile prevederilor art. II din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    (6) Ministrul finantelor publice are calitatea de ordonator principal de credite pentru deschiderea de credite, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor legale aferente schemei de ajutor de stat instituite prin prevederile prezentei hotãrâri.
    ART. 3
    Aplicarea nivelului diferentiat de accize stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonã a nivelului standard prevãzut pentru motorinã se realizeazã prin restituirea cãtre operatorii economici licentiati în Uniunea Europeanã a sumelor reprezentând diferenta dintre nivelul standard al accizelor pentru motorinã si nivelul accizelor diferentiat, pentru cantitatile de motorinã aprovizionate de pe teritoriul României.

    CAPITOLUL II
    Conditii de eligibilitate

    ART. 4
    (1) Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele conditii:
    a) sunt licentiati în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
    b) detin vehicule eligibile;
    c) în cazul operatorilor economici stabiliti în România, dacã:
    (i) nu intrã în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
    (ii) nu se aflã în procedurã de executare silitã, faliment, orice formã de reorganizare judiciarã, dizolvare, închidere operationalã sau lichidare;
    (iii) nu au fost declarati inactivi conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, sau nu au intrat în inactivitate temporarã, înscrisã în registrul comertului, potrivit legii;
    (iv) nu beneficiazã de alte compensatii pentru activitatea de transport desfãsuratã cu vehiculele eligibile;
    (v) atât la momentul înregistrãrii în Registrul vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cât si la momentul efectuãrii restituirii de accize de cãtre ordonatorul de credite, nu au obligatii de platã restante la bugetul general consolidat;
    d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
    e) sunt înregistrati în registrul prevãzut la art. 8;
    f) alimenteazã vehiculele eligibile:
    (i) de la statiile de distributie înregistrate în baza art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, utilizând un card de gestiune a alimentãrilor;
    (ii) din rezervoarele pentru consum propriu detinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distributie, în cazul operatorilor economici stabiliti în România. Operatorii economici trebuie sã tinã în format electronic evidenta intrãrilor/iesirilor de motorinã aferente fiecãrui rezervor propriu, din care sã rezulte cantitãtile de motorinã cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de restituire, sã detinã pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legalã sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele sã fie dotate cu dispersoare electronice pentru distributie. Prin dispersor electronic pentru distributie se întelege pompa de motorinã care are integrat un debitmetru electronic si are cel putin urmãtoarele specificatii tehnice:
    1. accesul se realizeazã prin cheie magneticã sau cod PIN;
    2. existã posibilitatea de a introduce numãrul de înmatriculare al vehiculului si kilometrajul, înainte de a alimenta;
    3. existã posibilitatea înregistrãrii datei si orei la care se face alimentarea;
    4. dispune de o memorie localã care înregistreazã alimentãrile, iar datele se transferã pe unitãti electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor.
    (2) în sensul prezentei hotãrâri sunt considerati operatori licentiati în România:
    a) în cazul transportului rutier de mãrfuri în cont propriu prevãzut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici detinãtori ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
    b) în cazul transportului rutier de mãrfuri pentru alte persoane prevãzut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici detinãtori ai licentei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
    c) în cazul transportului de persoane prevãzut la art. 1 alin. (3) lit. b), operatorii economici detinãtori ai licentei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
    (3) în sensul prezentei hotãrâri sunt considerati operatori licentiati în alte state membre ale Uniunii Europene:
    a) în cazul transportului rutier de mãrfuri în cont propriu, operatorii care prezintã o declaratie pe propria rãspundere, din care sã rezulte cã efectueazã transport rutier de mãrfuri în cont propriu, precum si o listã a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie sã continã cel putin numãrul de înmatriculare al vehiculului si statul membru în care este înmatriculat;
    b) în cazul transportului rutier de mãrfuri pentru alte persoane prevãzut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici detinãtori ai licentei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevãzutã de Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de mãrfuri;
    c) în cazul transportului de persoane prevãzut la art. 1 alin. (3) lit. b), operatorii economici detinãtori ai licentei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevãzutã de Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationalã a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.
    (4) în scopul restituirii de accize operatorii economici licentiati în alt stat membru al Uniunii Europene pot sã îsi desemneze un reprezentant în baza unei cereri depuse la Administratorul schemei. Cererea trebuie însotitã de acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant, din care sã reiasã îndeplinirea obligatiilor ce îi revin conform prezentei proceduri de restituire a accizelor.
    (5) în sensul alin. (1) lit. b), prin detinãtor al vehiculelor eligibile se întelege proprietarul, respectiv locatarul acestora, în calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de închiriere/subînchiriere a unui vehicul încheiat potrivit art. 3 pct. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
    (6) în sensul prezentei hotãrâri, prin card de gestiune a alimentãrilor se înþelege dispozitivul electronic personalizat pentru fiecare vehicul, utilizat ca modalitate de alimentare, specific pentru achiziþia de motorinã pentru care se solicitã restituirea de accize. Cardul de gestiune a alimentãrilor este valabil doar pentru alimentarea vehiculului eligibil pentru care este utilizat.
    ART. 5
    (1) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotãrâri vehiculele prevãzute la art. 1 alin. (3) lit. a) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de mãrfuri si care detin documentele prevãzute de lege pentru efectuarea transportului rutier de marfã, dupã cum urmeazã:
    a) în cazul vehiculelor detinute de operatorii economici licentiati în România care acþioneazã în cont propriu, copie conformã a certificatului de transport în cont propriu, definit la art. 3 pct. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
    b) în cazul vehiculelor detinute de operatorii economici licentiati în alte state membre ale Uniunii Europene, care actioneazã în cont propriu, declaratia pe propria rãspundere prevãzutã la art. 4 alin. (3) lit. a);
    c) în cazul vehiculelor detinute de operatorii economici licentiati în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene care actioneazã pentru alte persoane, copie conformã a licentei comunitare, definitã la art. 3 pct. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
    (2) în sensul prezentei hotãrâri sunt considerate eligibile vehiculele prevãzute la art. 1 alin. (3) lit. b) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, si detin copia conformã a licentei comunitare, definitã la art. 3 pct. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
    (3) Pe lângã conditiile de eligibilitate prevãzute la alin. (1) ºi (2), vehiculele trebuie sã fie înscrise în registrul prevãzut la art. 8.

    CAPITOLUL III
    Procedura de restituire de accize

    ART. 6
    (1) Perioada de restituire de accize este trimestrul calendaristic.
    (2) în cazul operatorilor economici care aprovizioneazã vehiculele eligibile direct de la operatorii economici înregistraþi potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, prin intermediul unui card de gestiune a alimentãrilor, baza pentru restituirea de accize reprezintã cantitatea totalã de motorinã obtinutã prin însumarea cantitãtilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte.
    (3) în cazul operatorilor economici care alimenteazã vehiculele eligibile pe care le detin din rezervoarele proprii de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distributie, baza pentru restituirea de accize reprezintã cantitatea totalã de motorinã obtinutã prin însumarea cantitãtilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil de la rezervor.
    (4) Baza pentru restituire reprezintã mii litri alimentati efectiv si se exprimã sub forma unui numãr cu 3 zecimale.
    (5) Operatorii economici eligibili pot solicita restituirea de accize pentru toate vehiculele eligibile detinute în cursul trimestrului pentru care se solicitã restituirea si care sunt înscrise în Registrul vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize.
    ART. 7
    (1) Suma de restituit aferentã accizei reduse potrivit art. 176 alin. (6) din Codul fiscal reprezintã valoarea exprimatã în lei a rezultatului obtinut prin înmultirea bazei de restituire prevãzute la art. 6 cu 40 euro/1.000 litri.
    (2) Conversia în lei a sumei de restituit se face utilizând cursul de schimb prevãzut la art. 218 din Codul fiscal.
    (3) Suma de restituit se stabileste la nivel de lei, fãrã subdiviziuni, prin reducere atunci când fractiunile în bani sunt mai mici de 50 si prin majorare atunci când fractiunile în bani sunt mai mari sau egale cu 50.
    ART. 8
    (1) Operatorii economici care doresc sã solicite restituirea de accize prevãzutã la art. 176 alin. (7) din Codul fiscal au obligatia ca, înainte de a efectua prima solicitare, sã se înregistreze în Registrul vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, denumit în continuare Registru, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 1.
    (2) înregistrarea în Registru se face prin depunerea unei cereri la Administratorul schemei, care trebuie sã cuprindã informatiile si sã fie însotitã de documentele prevãzute în anexele nr. 2 si 3.
    (3) între Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor se încheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea:
    a) informatiilor prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) - (iv) si lit. d), care se transmit de cãtre Ministerul Finantelor Publice cãtre Autoritatea Rutierã Românã. Protocolul va contine prevederi privind frecventa cu care se comunicã informatiile cãtre Autoritatea Rutierã Românã pentru operatorii deja înregistrati în Registru;
    b) informatiilor necesare controlului ulterior prevãzut la art. 17, care trebuie comunicate de cãtre Autoritatea Rutierã Românã la solicitarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã.
    ART. 9
    (1) în vederea înregistrãrii în Registru, Administratorul schemei verificã eligibilitatea fiecãrui vehicul potrivit art. 5 si confruntã informatiile prevãzute la art. 8 alin. (2) cu informatiile pe care le detine din baza sa de date. în urma acestei analize:
    a) cererea se aprobã în situatia în care informatiile referitoare la operatorul economic corespund cu informatiile înscrise în baza sa de date si numai pentru vehiculele înscrise în cerere care corespund cu informatiile înscrise în baza sa de date;
    b) cererea se respinge dacã informatiile referitoare la operatorul economic nu corespund cu informatiile înscrise în baza sa de date.
    (2) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de înregistrare în Registru este comunicatã operatorului economic solicitant în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii prevãzute la art. 8 alin. (2), cu justificarea corespunzãtoare a motivelor care au condus la aceasta.
    (3) Cererile aprobate se opereazã în Registru de cãtre Administratorul schemei.
    ART. 10
    (1) Documentele si informatiile prevãzute la art. 8 alin. (2) se depun o singurã datã, cu ocazia primei înregistrãri în Registru.
    (2) Orice modificare ulterioarã a informatiilor prezentate cu ocazia depunerii cererii initiale se notificã Administratorului schemei în maximum 15 zile lucrãtoare de la data la care a intervenit modificarea. Termenul de 15 zile este obligatoriu numai în mãsura în care aceste informatii sunt de naturã sã afecteze eligibilitatea operatorului economic sau a vehiculelor. în acest sens operatorul economic depune documentele prevãzute la art. 8, corespunzãtoare modificãrilor intervenite.
    (3) Administratorul schemei verificã cererile modificatoare depuse de operatorul economic, urmând procedura prevãzutã la art. 9.
    (4) Modificãrile care nu conduc la invalidarea înregistrãrii în Registru a operatorului economic sau a vehiculului, dar care sunt solicitate conform art. 8, se opereazã în Registru la data comunicãrii acestora.
    (5) în cazul în care informatiile comunicate conduc la invalidarea înregistrãrii în Registru a operatorului economic sau a vehiculului ori la înregistrarea unor noi vehicule, Administratorul schemei opereazã în Registru:
    a) data de la care operatorul economic nu mai este eligibil, respectiv data invalidãrii sale în Registru:
    b) data de la care vehiculele nu mai sunt eligibile, respectiv data invalidãrii acestora în Registru; ori
    c) data de la care se introduc noi vehicule eligibile în Registru.
    (6) Administratorul schemei are dreptul de a actiona din oficiu în ceea ce priveste invalidarea în Registru a operatorilor economici si a vehiculelor aflate în evidenta sa, în situatia în care constatã modificãri ulterioare ale informatiilor comunicate de operatorul economic potrivit art. 8, dar care nu i-au fost comunicate potrivit alin. (2) si care au drept consecintã afectarea eligibilitãtii operatorului economic sau a vehiculului.
    (7) Invalidarea în Registru a operatorului economic se face din oficiu de cãtre Administratorul schemei si în cazul în care operatorul economic a fost radiat ca urmare a încetãrii activitãtii sale economice, a fost declarat inactiv conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, sau a intrat în inactivitate temporarã, înscrisã în registrul comertului, potrivit legii. în aceste cazuri, invalidarea opereazã de la data la care operatorul economic nu mai îndeplineste conditiile de eligibilitate conform prezentei proceduri.
    (8) Invalidarea în Registru a operatorului economic atrage invalidarea din Registru a tuturor vehiculelor detinute de acesta pe perioada respectivã.
    (9) Administratorul schemei revalideazã înregistrarea unui operator economic sau a unui vehicul atunci când motivele care au condus la invalidare au încetat.
    ART. 11
    în vederea restituirii accizelor, operatorii economici eligibili depun la Administratorul schemei o cerere, în format electronic sau pe suport hârtie, potrivit modelului din anexa nr. 4.
    ART. 12
    (1) Cererea de restituire de accize se depune, în format electronic sau pe suport hârtie, pentru un trimestru calendaristic, începând cu prima zi a trimestrului urmãtor celui pentru care se solicitã restituirea, dar nu mai târziu de un an de la aceastã datã.
    (2) Pot fi depuse simultan cereri de restituire aferente mai multor trimestre calendaristice.
    ART. 13
    (1) Cererea de restituire de accize este însotitã de urmãtoarele documente, prezentate în format electronic sau pe suport hârtie:
    a) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la statiile de distributie înregistrate potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, un borderou centralizator al cantitãtilor de motorinã alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 5, copii de pe facturile de achizitie a motorinei împreunã cu anexele la facturi, emise de cãtre statiile de distributie sau de cãtre terti, precum si dovada plãtii integrale a facturilor prin instrumente de platã bancare. Borderoul se întocmeste pe baza informatiilor din facturile de achizitie a motorinei si din anexele la facturi;
    b) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantitãtilor de motorinã alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 6, copii de pe facturile de achizitie a motorinei, precum si dovada plãtii integrale a facturilor prin instrumente de platã bancare. Acest borderou se întocmeste pe baza informatiilor stocate pe unitãtile electronice de stocare prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. f).
    (2) Facturile de achizitie a motorinei trebuie sã continã informatiile prevãzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal.
    (3) Facturile si anexele acestora sunt emise de staþiile de distributie, în situatia în care cardurile de gestiune a alimentãrilor sunt emise de cãtre aceste statii, sau de cãtre terti, în situatia în care statiile de distributie acceptã carduri de gestiune a alimentãrilor emise de terti.
    (4) în cazul operatorilor economici care alimenteazã direct de la statiile de distributie înregistrate potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, pe anexele la facturi trebuie sã fie înscrise cel putin urmãtoarele informatii: statia de alimentare, data alimentãrii, numãrul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numãrul cardului de gestiune a alimentãrilor, cantitatea de motorinã alimentatã exprimatã în litri pe fiecare vehicul, numãrul de kilometri înregistrati la bordul vehiculului la momentul alimentãrii.
    (5) în cazul operatorilor economici care detin rezervoare proprii din care efectueazã alimentarea vehiculelor eligibile pe care le detin, facturile de achizitie a motorinei care este depozitatã în rezervoarele proprii nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru restituirea de accize.
    ART. 14
    (1) Pentru a fi înregistrate, cererile de restituire trebuie sã fie corect si complet întocmite, sã fie depuse în termenele stabilite, sã fie semnate de cãtre operatorul economic solicitant sau de reprezentantul acestuia si sã fie însotite de documentele justificative prevãzute la art. 13.
    (2) Cererile care nu corespund conditiilor prevãzute la alin. (1) se returneazã solicitantilor pentru a fi completate corespunzãtor. Cererea se considerã valabil depusã în momentul în care operatorul economic furnizeazã toate informatiile si documentele prevãzute la art. 13.
    (3) înregistrarea cererii de restituire angajeazã responsabilitatea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informatiile prezentate în cerere.
    (4) în vederea solutionãrii cererii de restituire, Administratorul schemei are obligatia sã acceseze Registrul si sã verifice dacã în perioada pentru care solicitã restituirea operatorul economic este eligibil în Registru, precum si dacã fiecare vehicul pentru care se solicitã restituirea de accize este eligibil în Registru.
    (5) De asemenea, Administratorul schemei trebuie sã verifice documentele si informatiile prevãzute de prezenta hotãrâre, precum si dacã:
    a) baza de restituire prevãzutã la art. 6 alin. (4) este corect determinatã, prin confruntarea datelor si informatiilor din borderouri cu celelalte documente si informatii prevãzute la art. 13;
    b) suma de restituit înscrisã în cererea solicitantului este corect determinatã, potrivit algoritmului prevãzut la art. 7, si se referã numai la alimentãri efectuate în perioada în care operatorul economic, precum si vehiculele sunt eligibile în Registru.
    (6) Cererile de aprobare sau de respingere se solutioneazã în ordinea înregistrãrii acestora.
    (7) Suma de restituit determinatã conform alin. (5) nu poate depãsi suma solicitatã prin cerere.
    (8) Dupã aprobarea legilor bugetare anuale si a celor de rectificare, Ministerul Finantelor Publice transmite Administratorului schemei plafoane trimestriale, în termenele prevãzute de legislatia în vigoare. Administratorul schemei emite decizii în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanþelor Publice.
    (9) Deciziile care nu se încadreazã în plafonul trimestrial se reporteazã în trimestrele urmãtoare, în limita bugetului anual alocat schemei.
    (10) Plafonul trimestrial alocat si neconsumat se reporteazã în trimestrul urmãtor în cadrul aceluiasi an calendaristic.
    ART. 15
    (1) Decizia de aprobare a cererii de restituire se întocmeste în 3 exemplare, dintre care un exemplar rãmâne la Administratorul schemei, un exemplar se comunicã solicitantului si un exemplar se transmite ordonatorului de credite, în termen de douã luni de la data înregistrãrii cererii, sub rezerva respectãrii prevederilor art. 14 alin. (8).
    (2) Decizia de respingere a cererii de restituire se întocmeste în douã exemplare, dintre care un exemplar rãmâne la Administratorul schemei si un exemplar se comunicã solicitantului în termen de douã luni de la data înregistrãrii cererii.
    (3) Restituirea sumelor aprobate conform deciziei emise de Administratorul schemei este efectuatã de ordonatorul principal de credite cel târziu în termen de 10 zile lucrãtoare de la data comunicãrii deciziei de aprobare a restituirii.
    (4) în situatia în care operatorii economici stabiliti în România înregistreazã obligatii restante de platã la bugetul general consolidat la momentul restituirii de accize, restituirea sumelor aprobate se efectueazã la data la care acestia nu mai înregistreazã astfel de obligatii.
    (5) Restituirea se efectueazã în lei într-un cont bancar din România sau, la cererea solicitantului, într-un cont bancar din alt stat membru. în acest al doilea caz, eventualele comisioane bancare de transfer sunt retinute din suma care urmeazã a fi plãtitã solicitantului.
    (6) Restituirea prevãzutã la alin. (4) se realizeazã de ordonatorul de credite exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de cãtre Administratorul schemei.
    (7) în cazul în care cererea de restituire este respinsã, Administratorul schemei comunicã solicitantului decizia de respingere, împreunã cu motivele care au stat la baza emiterii acestei decizii.
    (8) Deciziile emise de Administratorul schemei pot fi contestate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
    (9) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabileste procedura de punere în aplicare a prevederilor prezentului articol.
    ART. 16
    (1) în cazul în care operatorul economic constatã existenta în cererea sa a unor inexactitãti care ar conduce la diminuarea ori majorarea sumelor de restituit, acesta depune la Administratorul schemei o cerere rectificativã, la care anexeazã documentele justificative aferente.
    (2) Cererea rectificativã se depune nu mai târziu de un an de la data încheierii trimestrului pentru care se solicitã rectificarea cererii de restituire.
    ART. 17
    (1) în vederea efectuãrii controlului ulterior momentului restituirii de accize, operatorii economici au obligatia sã pãstreze documentele prevãzute la art. 8 si 13, precum si:
    a) fisele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deþinut la punctele sale de alimentare, precum si bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care în mod obligatoriu sã fie înscrise cel putin urmãtoarele informatii: data alimentãrii, numãrul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de motorinã alimentatã exprimatã în litri pe fiecare vehicul, numãrul de kilometri înregistrati la bordul vehiculului la momentul alimentãrii;
    b) înregistrãrile tahografului din prima si din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de restituire;
    c) documentele de transport prevãzute la art. 3 pct. 14 din Ordonanþa Guvernului nr. 27/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare, cum ar fi, dar fãrã a se limita la scrisoarea de transport CMR, avizele de transport, foile de parcurs, care atestã faptul cã vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de mãrfuri, respectiv pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane;
    d) documentele care atestã dreptul de detinere a vehiculelor pentru care se acordã dreptul de restituire;
    e) documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale cãror consumuri sunt incluse în cerere;
    f) anexele la facturile de achizitie a carburantilor;
    g) unitãtile electronice de stocare prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. f).
    (2) Documentele mentionate mai sus se arhiveazã pentru o perioadã de 10 ani de la data depunerii cererii de restituire.
    (3) Controlul ulterior al prezentei scheme de ajutor de stat se efectueazã potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prin organele Agensiei Nasionale de Administrare Fiscalã.
    ART. 18
    (1) în cazul în care în urma controlului ulterior se constatã cã restituirea a fost obtinutã prin fraudã, aceasta constituie ajutor de stat utilizat în mod abuziv si se aplicã în mod corespunzãtor procedurile de recuperare prevãzute de Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 117/2006, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 137/2007, precum si de Ordinul ministrului economiei si finanþelor nr. 1.133/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de cãtre Ministerul Economiei si Finanþelor a prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 137/2007.
    (2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include si dobânda aferentã, datoratã de la data plãtii pânã la data recuperãrii. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilitã potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificãrile ulterioare.
    (3) Recuperarea ajutorului de stat, precum si a accesoriilor aferente se realizeazã cum urmeazã:
    a) în cazul operatorilor economici licentiati în România, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
    b) în cazul operatorilor economici licentiati în alte state membre, potrivit prevederilor referitoare la asistenta reciprocã în materie de colectare.
    ART. 19
    Constituie contraventie nerespectarea de cãtre operatorul economic a obligatiilor de pãstrare a documentelor prevãzute la art. 17 alin. (1) în termenul prevãzut la art. 17 alin. (2) ºi se sanctioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei.
    ART. 20
    Prevederile art. 19 se completeazã cu dispozitiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
    ART. 21
    (1) Administratorul schemei trebuie sã pãstreze înregistrãri detaliate referitoare la ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei pe o perioadã de 10 ani de la data acordãrii ultimului ajutor de stat.
    (2) Administratorul schemei are obligaþia sã raporteze anual Consiliului Concurenþei date si informatii privind ajutoarele de stat acordate, în conformitate cu Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.
    ART. 22
    Administratorul schemei va informa prin site-ul sãu data de la care va pune la dispozitia operatorilor economici un sistem informatizat de administrare a schemei, precum si manualul de utilizare a acestuia. De la data respectivã operatorii economici nu vor mai transmite documentele prevãzute de prezenta hotãrâre pe suport hârtie.
    ART. 23
    Textul prezentei scheme de ajutor de stat se publicã pe site-ul Ministerului Finanþelor Publice, împreunã cu rezumatul informatiilor legate de aceasta, conform anexei nr. 3 la Regulamentul (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comunã în aplicarea art. 107 si 108 din Tratat, aprobat în data de 21 mai 2014.
    ART. 24
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 25
    Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de 15 iulie 2014.

                  PRIM-MINISTRU
               VICTOR-VIOREL PONTA

                       Contrasemneazã:
                       Ministrul finantelor publice,
                       Ioana-Maria Petrescu

                       p. Ministrul delegat pentru buget,
                       Gheorghe Gherghina,
                       secretar de stat

                       Ministrul transporturilor,
                       Ioan Rus

                       Ministrul economiei,
                       Constantin Nitã

                       Ministrul delegat pentru
                       întreprinderi mici si mijlocii,
                       mediul de afaceri si turism,
                       Florin Nicolae Jianu

                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       George Ciamba,
                       secretar de stat

    Bucuresti, 26 iunie 2014.
    Nr. 537.

    ANEXA 1

                         REGISTRUL
vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize

    Semnificaþia coloanelor din tabelul de mai jos este urmãtoarea:
    A - Motivul invalidãrii/revalidãrii operatorului economic
    B - Numãrul de înmatriculare al vehiculului
    C - Data înregistrãrii/revalidãrii vehiculului
    D - Data invalidãrii în registru a vehiculului
    E - Motivul invalidãrii/revalidãrii vehiculului
 ______________________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea   |Statul  |Codul de    |Tipul de |Data         |Data        | A | B | C | D | E |
|crt.|operatorului|membru  |înregistrare|transport|înregistrãrii|invalidãrii |   |   |   |   |   |
|    |economic    |în care |fiscalã     |efectuat |în registru a|în registru |   |   |   |   |   |
|    |            |este    |            |         |operatorului |a           |   |   |   |   |   |
|    |            |stabilit|            |         |economic/Data|operatorului|   |   |   |   |   |
|    |            |        |            |         |revalidãrii  |economic    |   |   |   |   |   |
|    |            |        |            |         |înregistrãrii|            |   |   |   |   |   |
|____|____________|________|____________|_________|_____________|____________|___|___|___|___|___|
|  0 |      1     |    2   |      3     |    4    |      5      |      6     | 7 | 8 | 9 | 10| 11|
|____|____________|________|____________|_________|_____________|____________|___|___|___|___|___|
|  1 |            |        |            |         |             |            |   |   |   |   |   |
|    |            |        |            |         |             |            |   |___|___|___|___|
|    |            |        |            |         |             |            |   |   |   |   |   |
|    |            |        |            |         |             |            |   |___|___|___|___|
|    |            |        |            |         |             |            |   |   |   |   |   |
|    |            |        |            |         |             |            |   |___|___|___|___|
|    |            |        |            |         |             |            |   |   |   |   |   |
|    |            |        |            |         |             |            |   |___|___|___|___|
|    |            |        |            |         |             |            |   |...|   |   |   |
|____|____________|________|____________|_________|_____________|____________|___|___|___|___|___|
|  2 |            |        |            |         |             |            |   |   |   |   |   |
|    |            |        |            |         |             |            |   |___|___|___|___|
|    |            |        |            |         |             |            |   |   |   |   |   |
|    |            |        |            |         |             |            |   |___|___|___|___|
|    |            |        |            |         |             |            |   |   |   |   |   |
|    |            |        |            |         |             |            |   |___|___|___|___|
|    |            |        |            |         |             |            |   |   |   |   |   |
|    |            |        |            |         |             |            |   |___|___|___|___|
|    |            |        |            |         |             |            |   |...|   |   |   |
|____|____________|________|____________|_________|_____________|____________|___|___|___|___|___|
|... |            |        |            |         |             |            |   |   |   |   |   |
|____|____________|________|____________|_________|_____________|____________|___|___|___|___|___|
| n  |            |        |            |         |             |            |   |   |   |   |   |
|____|____________|________|____________|_________|_____________|____________|___|___|___|___|___|


                    Instructiuni de completare a anexei nr. 1

    (4) Se înscrie "marfã" sau "persoane", dupã tipul transportului.
    (5) Se înscrie data înregistrãrii în registru a operatorului economic ori data revalidãrii în registru a acestuia, dacã motivele care au condus la invalidarea în registru au încetat.
    (6) Se înscrie data invalidãrii în registru a operatorului economic:
    - efectuatã potrivit art. 10 alin. (2) din hotãrâre, în cazul în care operatorul economic comunicã informatii care conduc la invalidarea sa, în situatii precum: operatorul economic a fost radiat ca urmare a încetãrii activitãtii economice sau îsi înceteazã activitatea economicã care genereazã dreptul de restituire, certificatul de transport în cont propriu/licenta comunitarã, dupã caz, a expirat, operatorul economic a fost declarat inactiv, operatorul economic a intrat în inactivitate temporarã;
    - efectuatã din oficiu de autoritatea competentã potrivit art. 10 alin. (5) din hotãrâre, în cazul în care operatorul economic nu comunicã informatiile care ar conduce la invalidare, dar aceste informatii sunt cunoscute de cãtre autoritatea competentã.
    (7) Se înscrie motivul invalidãrii/revalidãrii operatorului economic.
    (9) Se înscrie data înregistrãrii în registru a vehiculului ori data revalidãrii în registru a acestuia, dacã motivele care au condus la invalidarea în registru au încetat.
    (10) Se înscrie data invalidãrii în registru a vehiculului:
    - efectuatã potrivit art. 10 alin. (2) din hotãrâre, în cazul în care operatorul economic comunicã informatii care conduc la invalidarea vehiculului pe care îl detine, în situatii precum: copia conformã a certificatului de transport în cont propriu sau copia conformã a licentei comunitare, dupã caz, a expirat, vehiculul detinut de operatorul economic în calitate de proprietar a fost scos din parcul auto ca urmare a faptului cã a fost vândut, distrus, retras din circulatie, dat în locatie în baza unui contract de leasing sau de închiriere ori exportat în afara Uniunii Europene, vehiculul detinut de operatorul economic în baza unui contract de închiriere sau a unui contract de leasing a fost distrus, retras din circulatie ori contractul de închiriere/leasing a expirat, vehiculul nu mai este utilizat pentru activitatea care genereazã dreptul de restituire;
    - efectuatã din oficiu de autoritatea competentã potrivit art. 10 alin. (5) din hotãrâre, în cazul în care operatorul economic nu comunicã informatiile care ar conduce la invalidarea vehiculului, dar aceste informatii sunt cunoscute de cãtre autoritatea competentã;
    - în cazul invalidãrii operatorului economic, toate vehiculele detinute sunt invalidate în registru cu aceeasi datã.
    (11) Se înscrie motivul invalidãrii/revalidãrii vehiculului.

    ANEXA 2

    Nr. ......... din ........

                         CERERE
pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor si al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor

    Societatea/Reprezentantul*1) ............, cu sediul social în localitatea .............., str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., tara si, dupã caz, judetul/sectorul ..........., cod postal ........., cod de înregistrare fiscalã/cod de înregistrare în scopuri de TVA .................., telefon ..........., fax ............., e-mail ............., reprezentatã prin .............., domiciliat în .............., str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..........., posesorul buletinului/cãrtii de identitate/pasaportului seria ... nr. .........., eliberat/ã de ..................., având functia de .................., solicit înregistrarea în Registrul vehiculelor si al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor.
    Societatea desfãsoarã activitatea de transport de marfã/persoane*2) în baza Certificatului de transport în cont propriu nr. ............./Licentei comunitare nr.*3) ................. .
    Anexez copii în format electronic/hârtie de pe urmãtoarele documente:
    - certificatul de înregistrare fiscalã/înregistrare în scopuri de TVA;
    - certificatul de atestare fiscalã, eliberat de Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã, din care sã rezulte cã nu existã obligatii de platã restante la bugetul general consolidat;
    - contractul/contractele nr. ...................., încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentãrilor;
    - dovada detinerii dispersorului electronic pentru distributie prevãzut la art. 4 alin. (1) lit. f) din hotãrâre, în cazul operatorilor economici stabiliti în România;
    - declaratie pe propria rãspundere din care rezultã cã nu beneficiez de alte compensatii pentru transport si cã îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. c) si d) din hotãrâre, în cazul operatorilor economici stabiliti în România;
    - anexa nr. 3 la hotãrâre cuprinzând lista vehiculelor eligibile.

    Data .........  Numele si prenumele reprezentantului legal ...............
                    Semnãtura si stampila ....................................

    Cunoscând dispozitiile art. 326 privind falsul în declaratii din Codul penal, declar cã datele înscrise în acest formular sunt corecte si complete.

------------
    *1) Cererea se întocmeste de cãtre operatorul economic sau de reprezentantul prevãzut la art. 4 alin. (4) din hotãrâre.
    *2) Se mentioneazã nr. certificatului de transport în cont propriu sau nr. licentei comunitare, dupã caz, prevãzute la art. 4 alin. (2) si (3) din hotãrâre. Operatorii licentiati în alte state membre care efectueazã transport rutier de mãrfuri în cont propriu nu au obligatia mentionãrii niciunui document.
    *3) Se bifeazã transport de mãrfuri sau de persoane, dupã caz.

    ANEXA 3

    Operatorul economic ..........................................
    Codul de înregistrare fiscalã/Codul de înregistrare în scopuri de TVA
    ..............................................................
    Adresa .......................................................

                         LISTA
vehiculelor eligibile detinute de operatorul economic menþionat în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 537/2014 privind condiþiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenþa dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizatã drept combustibil pentru motor
 _____________________________________________________________________________________
|Nr. |Caracteristicile|Numãrul de   |Certificatul |Statul      |Documentul care|Licente - serie/|
|crt.|vehiculului     |înmatriculare|de           |membru în   |atestã modul de|nr. pentru      |
|    |(masa totalã    |al           |înmatriculare|care este   |detinere a     |fiecare vehicul |
|    |maximã          |vehiculului  |(serie si    |înmatriculat|autovehiculului|în parte        |
|    |autorizatã/     |             |numãr)       |vehiculul   |(proprietar/   |(prevãzute la   |
|    |numãrul de      |             |             |            |locator)       |art. 5 din      |
|    |locuri)         |             |             |            |               |hotãrâre)       |
|____|________________|_____________|_____________|____________|_______________|________________|
|  0 |        1       |      2      |      3      |     4      |       5       |        6       |
|____|________________|_____________|_____________|____________|_______________|________________|
|  1 |                |             |             |            |               |                |
|____|________________|_____________|_____________|____________|_______________|________________|
|  2 |                |             |             |            |               |                |
|____|________________|_____________|_____________|____________|_______________|________________|
| ...|                |             |             |            |               |                |
|____|________________|_____________|_____________|____________|_______________|________________|


    Data ..........          Numele si prenumele reprezentantului legal ...............
                             Semnãtura si stampila ....................................

    Cunoscând dispozitiile art. 326 privind falsul în declaratii din Codul penal, declar cã datele înscrise în acest formular sunt corecte si complete.

    ANEXA 4

    Nr. .......... din .........

                         CERERE
de restituire a accizei în baza prevederilor art. 176 alin. (6) si (7) din Codul fiscal

    1. Denumirea operatorului economic/reprezentantului*1) ...................
    2. Adresa operatorului economic/reprezentantului: localitatea ..........., str. .............. nr. ......, tara si, dupã caz, judetul/sectorul ..........., codul postal ..............
    3. Codul de înregistrare fiscalã/Codul de înregistrare în scopuri de TVA .............
    4. Datele contului bancar, cu menþionarea codurilor IBAN si BIC ..........
    5. Perioada de restituire acoperitã de cerere ............................
    6. Cantitatea de motorinã pentru care se solicitã restituirea: ............. mii litri
    7. Suma de restituit: ............. lei
    Anexãm la prezenta cerere, în format electronic/hârtie, urmãtoarele documente:
    a) copii de pe facturile de achizitie a motorinei împreunã cu anexele la facturi, precum si borderoul centralizator al cantitãtilor de motorinã alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 5*2) la hotãrâre; si/sau, dupã caz,
    b) copii de pe facturile de achizitie a motorinei, precum si borderourile de alimentare de la rezervoarele proprii întocmite pentru fiecare vehicul în parte, conform modelului din anexa nr. 6*3) la hotãrâre;
    c) în cazul operatorilor economici stabiliti în alte state membre care efectueazã transport rutier de mãrfuri în cont propriu, copii ale scrisorilor de transport C.M.R. aferente transporturilor pentru care solicitã restituirea.
    Solicitãm restituirea prin virament în contul mentionat la pct. 4.

    Numele si prenumele .......................
    Semnãtura solicitantului ..................

                                       Data ....................

------------
    *1) Cererea se întocmeste de cãtre operatorul economic sau reprezentantul acestuia prevãzut la art. 4 alin. (4) din hotãrâre.
    *2) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la statiile de distributie înregistrate potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal.
    *3) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare pentru consum propriu detinute la punctele sale de alimentare.

    ANEXA 5

    Operatorul economic ..........................................
    Codul de înregistrare fiscalã/Codul de înregistrare în scopuri de TVA
    ..............................................................
    Adresa .......................................................

                         BORDEROUL*)
alimentãrilor cu motorinã de la statii de distributie în trimestrul ..... din anul ..........

    *) Se completeazã pe baza anexelor la facturi si trebuie sã cuprindã doar alimentãrile realizate în trimestrul pentru care se solicitã restituirea.

 ______________________________________________________
|Nr. | Nr. de        | Nr. cardului  | Cantitatea | Factura  |
|crt.| înmatriculare | de gestiune a | (litri)    | nr./data |
|    | a vehiculului | alimentãrilor |            |          |
|____|_______________|_______________|____________|__________|
|  1.|               |               |            |          |
|    |               |               |____________|__________|
|    |               |               |            |          |
|    |               |               |____________|__________|
|    |               |               |            |          |
|    |               |               |____________|__________|
|    |               |               |            |          |
|    |               |               |____________|__________|
|    |               |               |            |          |
|    |               |               |____________|__________|
|    |               |               |            |          |
|____|_______________|_______________|____________|__________|
|                  Total             |            |          |
|____________________________________|____________|__________|
|  2.|               |               |            |          |
|    |               |               |____________|__________|
|    |               |               |            |          |
|    |               |               |____________|__________|
|    |               |               |            |          |
|____|_______________|_______________|____________|__________|
|                  Total             |            |          |
|____________________________________|____________|__________|
|    |               |               |            |          |
|____|_______________|_______________|____________|__________|
|             TOTAL GENERAL:         |            |          |
|____________________________________|____________|__________|

    Data ............. Numele si prenumele reprezentantului legal ............
                       Semnãtura si stampila .................................

    Cunoscând dispozitiile art. 326 privind falsul în declaratii din Codul penal, declar cã datele înscrise în acest formular sunt corecte si complete.

    ANEXA 6

    Operatorul economic ..........................................
    Codul de înregistrare fiscalã/Codul de înregistrare în scopuri de TVA
    ..............................................................
    Adresa .......................................................

                         BORDEROUL*)
alimentãrilor cu motorinã de la rezervoare proprii în trimestrul ..... din anul ..........

    *) Se completeazã pe baza informatiilor stocate pe unitãtile de stocare prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. f) din hotãrâre si trebuie sã cuprindã doar alimentãrile realizate în trimestrul pentru care se solicitã restituirea.

 ____________________________________________
|Nr. | Nr. de        | Nr. de        | Cantitatea |
|crt.| identificare/ | înmatriculare | (litri)    |
|    | inventar a    | a vehiculului |            |
|    | rezervorului  |               |            |
|____|_______________|_______________|____________|
| 0  |        1      |        2      |      3     |
|____|_______________|_______________|____________|
|    |               |               |            |
|____|_______________|_______________|____________|
|    |               |               |            |
|____|_______________|_______________|____________|
|    |               |               |            |
|____|_______________|_______________|____________|
|    |               |               |            |
|____|_______________|_______________|____________|
|    |               |               |            |
|____|_______________|_______________|____________|
|    |               |               |            |
|____|_______________|_______________|____________|
|                  TOTAL:            |            |
|____________________________________|____________|


    Data ...........  Numele si prenumele reprezentantului legal .............
                      Semnãtura si stampila ..................................

    Cunoscând dispozitiile art. 326 privind falsul în declaratii din Codul penal, declar cã datele înscrise în acest formular sunt corecte si complete.

                              ---------------