├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 485 din 24 decembrie 2013 privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov ABROGAT
                   ORDIN   Nr. 485 din 24 decembrie 2013
privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
EMITENT:      DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII STRAINE
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 845 din 30 decembrie 2013

    în temeiul art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. II lit. k) si ale art. 5 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, se restrictioneaza pe drumul national DN 1 (E60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov, în zilele, perioadele din an si intervalele orare prevazute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    în întelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) vehicul - orice autovehicul rutier, având cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractata de acesta;
    b) riveran - orice persoana fizica ori juridica ce are domiciliul/resedinta/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului pe unul dintre sectoarele restrictionate prevazute în anexa nr. 1 sau în localitatile pentru care singura cale de acces la reteaua de drumuri de interes national se afla pe unul dintre sectoarele restrictionate prevazute în anexa nr. 1.
    ART. 3
    (1) Semnalizarea rutiera a restrictiei prevazute la art. 1, precum si semnalizarea rutiera de orientare a participantilor la trafic se realizeaza prin grija Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., denumita în continuare C.N.A.D.N.R. - S.A.
    (2) C.N.A.D.N.R. - S.A. va aduce la cunostinta participantilor la trafic introducerea restrictiei prevazute la alin. (1), precum si principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.
    ART. 4
    Se interzice circulatia vehiculelor rutiere prevazute la art. 1, înmatriculate în România sau în alte state, precum si a celor înregistrate la autoritatile locale, în perioadele din an si în intervalele orare prevazute în anexa nr. 1.
    ART. 5
    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, circulatia vehiculelor este permisa pe drumul national DN 1 (E60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov, de luni pâna duminica inclusiv, în intervalele orare prevazute în anexa nr. 1, în baza autorizatiei nominale de circulatie, eliberata pentru fiecare vehicul, de catre C.N.A.D.N.R. - S.A., conform metodologiei prevazute în anexa nr. 2.
    (2) Pentru vehiculele prevazute la alin. (1), autorizatia nominala de circulatie se elibereaza doar pentru sectorul restrictionat pe care se afla punctul de origine/destinatie sau de încarcare/descarcare, fiind interzisa tranzitarea restului sectorului restrictionat.
    (3) Autorizatia nominala de circulatie este valabila numai în original, în perioada, pe traseul si în conditiile înscrise în aceasta. Autorizatia nominala de circulatie nu este transmisibila.
    (4) Autorizatia nominala de circulatie se elibereaza cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.
    (5) Autorizatia nominala de circulatie se personalizeaza cu:
    a) numarul autorizatiei;
    b) detinatorul sau utilizatorul, asa cum sunt mentionati în certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
    c) numarul de înmatriculare sau înregistrare al autovehiculului;
    d) sectorul restrictionat pentru care este emisa autorizatia nominala de circulatie;
    e) perioada de valabilitate a autorizatiei nominale de circulatie.
    (6) Autorizatia nominala de circulatie se pastreaza, în original, la bordul vehiculului si se prezinta la controlul organelor abilitate.
    (7) în cazul pierderii, furtului, deteriorarii, schimbarii numarului de înmatriculare sau schimbarii detinatorului/utilizatorului vehiculului pentru care a fost eliberata, autorizatia nominala de circulatie se considera nula. în acest caz, detinatorul poate solicita eliberarea unei noi autorizatii, în conditiile prezentului ordin.
    (8) Autorizatia nominala de circulatie este valabila numai însotita de documente care atesta ca punctul de încarcare/descarcare sau de origine/destinatie se afla pe sectorul de drum restrictionat.
    ART. 6
    Autorizatiile nominale de circulatie prevazute la art. 5 alin. (1) se elibereaza având în vedere urmatoarele conditii:
    a) nu exista trasee alternative pentru accesul la punctul de încarcare/descarcare sau origine/destinatie al transportului;
    b) sectorul de drum pentru care se emite autorizatia trebuie sa fie cât mai scurt, fiind cuprins între intersectia cea mai apropiata de punctul de încarcare/descarcare sau origine/destinatie a DN1 cu un alt drum national si punctul de încarcare/descarcare sau origine/destinatie, pe directia de mers;
    c) în cazul în care exista mai multe puncte de încarcare/descarcare sau origine/destinatie, autorizatia se poate elibera pentru un sector care sa includa toate aceste puncte sau pentru întregul sector restrictionat.
    ART. 7
    Se excepteaza de la prevederile art. 1 vehiculele:
    a) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre unitatile Ministerului Apararii Nationale;
    b) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre unitatile Ministerului Afacerilor Interne;
    c) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre serviciile de ambulanta;
    d) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, asa cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) care efectueaza transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
    f) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre institutii ale statului cu atributii în securitatea si siguranta nationala;
    g) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    h) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre C.N.A.D.N.R. - S.A. si de catre subunitatile sale;
    i) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier si utilizate pentru activitatea de inspectie si control;
    j) specializate, inclusiv vehiculele care efectueaza transportul acestora, care participa la interventii în caz de forta majora, în caz de fenomene naturale care afecteaza caile de comunicatii si telecomunicatii, zone locuite si obiective de interes national;
    k) utilaje specializate sau adaptate pentru deszapezire;
    l) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre riverani;
    m) care efectueaza transporturi funerare;
    n) care efectueaza transportul de echipamente, medicamente si alte asemenea de prim ajutor si ajutoare umanitare în cazul unor calamitati sau dezastre naturale;
    o) destinate prin constructie tractarii vehiculelor avariate, inclusiv vehiculele tractate de acestea;
    p) care efectueaza transporturi postale;
    q) specializate destinate prin constructie salubrizarii;
    r) care efectueaza transporturi de marfuri în trafic international, apartinând operatorilor de transport români sau straini, cu puncte de încarcare/descarcare sau care efectueaza controlul vamal pe unul dintre sectoarele restrictionate;
    s) care poseda autorizatie nominala de circulatie, eliberata conform art. 5.
    ART. 8
    Vehiculele prevazute la art. 7 lit. a), b), c), d), e), f), g), h) si i) pot circula pe sectoarele restrictionate daca au însemnele specifice institutiilor de care apartin sau documentele vehiculului ori documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.
    ART. 9
    Vehiculele prevazute la art. 7 lit. j), k), n), o), p) si q) pot circula pe sectoarele restrictionate daca prin constructie sau datorita utilajelor anexe montate pe ele se încadreaza în una dintre categoriile exceptate ori documentele vehiculului sau documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.
    ART. 10
    (1) Vehiculele prevazute la art. 7 lit. l) se pot deplasa doar pe sectorul restrictionat pe care se afla domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la registrul comertului, fiind interzisa tranzitarea celorlalte sectoare restrictionate.
    (2) Dovada îndeplinirii conditiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a detinatorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comertului din care sa reiasa sediul social ori punctul de lucru, în copie stampilata si semnata în original de catre conducatorul unitatii, cu înscrisul "Conform cu originalul", în cazul persoanelor juridice.
    ART. 11
    Transporturile prevazute la art. 7 lit. r) se pot efectua doar pe sectorul restrictionat pe care se afla punctul de încarcare/descarcare sau pe care se efectueaza controlul vamal, fiind interzisa tranzitarea celorlalte sectoare restrictionate, facând dovada astfel:
    a) pentru circulatia fara încarcatura, pentru încarcare - în baza comenzii de transport;
    b) pentru circulatia cu încarcatura, pentru descarcare - în baza C.M.R.;
    c) pentru circulatia fara încarcatura, dupa descarcare - în baza C.M.R.
    ART. 12
    (1) Vehiculele prevazute la art. 7 lit. s) se pot deplasa doar pe sectorul restrictionat pe care se afla punctul de încarcare/descarcare sau de origine/destinatie, fiind interzisa tranzitarea celorlalte sectoare restrictionate.
    (2) Dovada privind încadrarea în una dintre categoriile exceptate se face cu:
    a) pentru circulatia cu încarcatura, pentru descarcare - în baza documentelor de însotire a marfii;
    b) pentru circulatia fara încarcatura, pentru încarcare - în baza comenzii/contractului de transport;
    c) pentru circulatia fara încarcatura, dupa descarcare - în baza documentelor de însotire a marfurilor, în copie/contractului de transport;
    d) alte documente justificative (ordin de serviciu, foaie de parcurs etc.);
    e) autorizatia nominala de circulatie eliberata conform art. 5, în cazul circulatiei pe DN 1 (E60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov.
    ART. 13
    (1) Accesul vehiculelor este permis în baza autorizatiilor nominale de circulatie emise conform art. 5 doar pe sectorul cuprins între intersectia cea mai apropiata de punctul de încarcare/descarcare sau origine/destinatie a DN 1 cu un drum national si punctul de încarcare/descarcare sau origine/destinatie, pe directia de mers, chiar daca autorizatia nominala de circulatie a fost emisa si pentru alte sectoare ale DN 1.
    (2) Dovada privind punctul de încarcare/descarcare sau de origine/destinatie se face conform prevederilor art. 12.
    ART. 14
    Autorizatiile prevazute la art. 5 se elibereaza cu titlu gratuit.
    ART. 15
    Nerespectarea restrictiilor instituite conform prezentului ordin se sanctioneaza potrivit prevederilor legale în vigoare.
    ART. 16
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 17
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014.

                     p. Ministrul delegat pentru proiecte de
                      infrastructura de interes national si
                              investitii straine,
                                Elena Petrascu,
                               secretar general

    Bucuresti, 24 decembrie 2013.
    Nr. 485.

    ANEXA 1

    Perioadele din an si intervalele orare în care se aplica restrictia de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN 1 (E60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
 ______________________________________________________________________
|Nr. |Indica-|   Traseu    |      Zilele si intervale orare restrictionate     |
|crt.|tiv    |             |___________________________________________________|
|    |drum   |             | Perioada   | luni - joi | vineri     | sâmbata-   |
|    |       |             | din an     |            |            | duminica   |
|____|_______|_____________|____________|____________|____________|____________|
| 1. | DN 1  |DN1, km 17 + |1 ianuarie -|6,00 - 22,00|0,00 - 24,00|0,00 - 24,00|
|    |       |900 (limita  |31 decembrie|            |            |            |
|    |       |oras         |            |            |            |            |
|    |       |Otopeni) -   |            |            |            |            |
|    |       |Ploiesti     |            |            |            |            |
|    |       |(int. DN 1   |            |            |            |            |
|    |       |cu DN1A)     |            |            |            |            |
|____|       |_____________|            |            |            |            |
| 2. |       |Ploiesti     |            |            |            |            |
|    |       |(int. DN 1 cu|            |            |            |            |
|    |       |DN 1B) -     |            |            |            |            |
|    |       |Brasov       |            |            |            |            |
|    |       |(int. DN 1 cu|            |            |            |            |
|    |       |DN 1A)       |            |            |            |            |
|____|_______|_____________|____________|____________|____________|____________|

    ANEXA 2

                                 METODOLOGIA
de eliberare a autorizatiei nominale de circulatie pentru sectoarele DN 1 (E60) prevazute în anexa nr. 1 la ordin

    1. Eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.
    2. Cererea pentru eliberarea autorizatiei nominale de circulatie se completeaza integral de catre solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informatiilor furnizate privind:
    a) datele de identificare ale solicitantului;
    b) numarul de înmatriculare sau de înregistrare al autovehiculului;
    c) punctul de încarcare/descarcare sau originea/destinatia transportului, cu specificarea punctului situat pe sectorul restrictionat;
    d) perioada de valabilitate solicitata;
    e) numarul contractului, comenzii de transport etc., în baza caruia/careia se efectueaza transportul si denumirea beneficiarului;
    f) tipul transportului sau activitatea desfasurata, în cazul transporturilor efectuate în interes propriu sau în cazul vehiculelor destinate prin constructie executarii unor lucrari;
    g) solicitantul poate furniza si alte informatii relevante privind necesitatea circulatiei pe sectoarele restrictionate.
    3. Modelul cererii privind eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se afiseaza pe site-ul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.).
    4. Analiza solicitarilor:
    a) analiza cererilor de eliberare a autorizatiilor nominale de circulatie se realizeaza de catre o comisie formata din reprezentanti ai C.N.A.D.N.R. - S.A.;
    b) comisia se întruneste saptamânal.
    5. Concluziile comisiei privind analiza cererilor pentru eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se consemneaza într-un proces-verbal.
    6. Conditii pentru acordarea autorizatiei nominale de circulatie:
    a) punctul de încarcare/descarcare sau de origine/destinatie al transportului se afla situat pe sectorul restrictionat;
    b) nu exista trasee alternative pentru acces la punctul de încarcare/descarcare sau de origine/destinatie al transportului;
    c) în cazul transporturilor desfasurate cu depasirea maselor si/sau a dimensiunilor maxime admise în circulatie pe drumurile publice, atunci când caracteristicile tehnice si geometrice ale traseelor alternative nu confera posibilitatea efectuarii transportului pe aceste trasee;
    d) în functie de situarea punctului de încarcare/descarcare sau originea/destinatia transportului, autorizatia nominala de circulatie se elibereaza având în vedere urmatoarele conditii:
    (i) sectorul de drum pentru care se emite autorizatia trebuie sa fie cât mai scurt, fiind cuprins între intersectia cea mai apropiata de punctul de încarcare/descarcare sau origine/destinatie a DN 1 cu un drum national si punctul de încarcare/descarcare sau origine/destinatie, pe directia de mers;
    (ii) în cazul în care exista mai multe puncte de încarcare/descarcare sau origine/destinatie, autorizatia se poate elibera pentru un sector care sa includa toate aceste puncte sau pentru întreg sectorul restrictionat;
    e) autorizatia nominala de circulatie se elibereaza pentru urmatoarele perioade:
    (i) maximum 3 luni - în cazul în care în momentul solicitarii, pentru vehiculul respectiv, nu exista rovinieta valabila sau valabilitatea este mai mica decât perioada solicitata, autorizatia se elibereaza pentru perioada solicitata, dar nu mai mult de 3 luni;
    (ii) perioada solicitata - în cazul în care solicitantul detine rovinieta a carei valabilitate depaseste 3 luni de la data solicitarii, autorizatia se elibereaza pentru perioada solicitata, dar nu mai mult de durata de valabilitate a rovinietei;
    f) termenul de valabilitate al autorizatiei decurge, cel mai devreme, din ziua urmatoare zilei eliberarii.
    7. Comisia verifica existenta si termenul de valabilitate al rovinietei, utilizând baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei.
    8. Comisia are dreptul:
    a) de a nu elibera autorizatie nominala de circulatie în cazul în care constata ca exista trasee alternative pentru desfasurarea transportului, indiferent de categoria si administratorii drumurilor ce fac parte din traseele alternative;
    b) de a nu elibera autorizatie nominala de circulatie persoanelor fizice sau juridice care nu au furnizat toate datele solicitate;
    c) de a verifica corectitudinea datelor înscrise în cererea pentru eliberarea autorizatiei nominale de circulatie, prin solicitarea unor documente suplimentare. în cazul în care comisia constata neconcordante între cerere si documentele suplimentare, nu va elibera autorizatia pâna la rezolvarea problemelor constatate.
    9. în cazul acordarii autorizatiei, aceasta se completeaza si se semneaza conform competentelor.
    10. în cazul în care nu se acorda autorizatia, documentatia nu se restituie solicitantului.
    11. Lista cuprinzând solicitantii si numerele de înmatriculare ale vehiculelor pentru care nu au fost acordate autorizatii nominale de circulatie se publica pe site-ul C.N.A.D.N.R. - S.A., în termen de 3 zile de la data desfasurarii lucrarilor comisiei.
    12. în cazul în care nu se acorda autorizatia, solicitantul poate contesta, în scris, decizia comisiei, în termen de 15 zile de la data comunicarii.
    13. Autorizatiile neridicate în termen de 3 luni de la data desfasurarii lucrarilor comisiei se anuleaza.
    14. C.N.A.D.N.R. - S.A. tine evidenta autorizatiilor nominale de circulatie eliberate.
    15. Lista autorizatiilor nominale de circulatie eliberate este publica si se afiseaza pe site-ul C.N.A.D.N.R. - S.A.
    16. în cazul pierderii, furtului, deteriorarii sau schimbarii detinatorului vehiculului pentru care a fost eliberata, detinatorul are obligatia de a anunta în scris C.N.A.D.N.R. - S.A., în vederea anularii acesteia. Eliberarea unei noi autorizatii nominale de circulatie se efectueaza conform metodologiei existente.
    17. Documentatiile se arhiveaza o perioada de un an la sediul C.N.A.D.N.R. - S.A.

                              ---------------