ORDONANTA DE URGENTA Nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
            ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 11 din 27 februarie 2013
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 122 din  5 martie 2013

    Având în vedere faptul ca România se confrunta în ultima perioada cu o serie de evenimente rutiere cu consecinte extrem de grave, în care sunt implicate autovehicule construite si echipate pentru transportul a 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, care efectueaza transport rutier national contra cost de persoane, vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata este cuprinsa între 2,4 tone si 3,5 tone, care efectueaza transport rutier national de marfa, precum si vehicule care efectueaza transport rutier de vehicule rutiere defecte sau avariate, fara ca aceste operatiuni de transport sa fie autorizate,
    întrucât în urma acestor evenimente a crescut numarul constatarilor autoritatilor abilitate si sesizarilor partenerilor sociali în privinta existentei unor practici ilicite în activitatile de transport rutier de persoane,
    tinând seama de faptul ca se constata o crestere alarmanta a transporturilor cu vehicule rutiere destinate transportului de vehicule avariate sau defecte, vehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic, nefiind omologate si agreate în acest sens, iar conducatorii auto ai acestora nu au o pregatire specifica, astfel încât se pune în pericol siguranta rutiera,
    luând în considerare faptul ca atât în cazul transportului rutier contra cost, cât si în cazul transportului rutier în cont propriu cu vehicule rutiere de tipul celor mentionate mai sus nu exista în prezent reglementari de natura sa permita autoritatilor competente o monitorizare eficienta a acestor transporturi si luarea unor masuri preventive sau coercitive, dupa caz,
    tinând seama de faptul ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amânata si vizeaza direct legalitatea transportului si siguranta rutiera, fiind necesare masuri care sa conduca la reglementarea imediata a conditiilor de autorizare si efectuare a acestor transporturi rutiere nationale,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

    Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:
     ART. 11^1
    (1) Pentru a efectua transport rutier national contra cost de marfuri cu vehicule rutiere a caror masa maxima autorizata, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsa între 2,4 tone si 3,5 tone, întreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta.
    (2) Pentru a efectua transport rutier national contra cost de persoane cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinate prin constructie si echipate pentru transportul de persoane, întreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta.
    (3) Pentru a efectua transport rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, întreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta.
    (4) Modalitatea de autorizare, precum si conditiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea transporturilor prevazute la alin. (1) - (3) se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme.
    2. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     ART. 18
    Prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu se aplica întreprinderilor care efectueaza operatiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca/semiremorca, depaseste 2,4 tone, cu autovehicule având cel putin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinate prin constructie si echipate pentru transportul de persoane, respectiv întreprinderilor care efectueaza operatiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere care se deplaseaza fara încarcatura.
    3. La articolul 19, litera a) se abroga.
    4. La articolul 19, literele b) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     b) transportul de marfuri efectuat cu vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca/semiremorca, nu depaseste 2,4 tone;
    ..........................................................................
    l) transportul de persoane efectuat cu autovehicule având mai putin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinate prin constructie si echipate pentru acest scop; .
    5. La articolul 24, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
     (6) Transporturile prevazute la art. 11^1 alin. (1) - (3) se efectueaza în conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.
    6. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     ART. 35
    (1) Transportul rutier contra cost de persoane cu autobuze se poate realiza prin:
    a) servicii regulate;
    b) servicii regulate speciale;
    c) servicii ocazionale.
    (2) Transportul rutier national contra cost de persoane cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinate prin constructie si echipate pentru acest scop, se poate realiza prin:
    a) servicii regulate speciale;
    b) servicii ocazionale.
    7. La articolul 40, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     ART. 40
    (1) Transportul rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate se efectueaza numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal/case de bilete si cititor de carduri cu posibilitatea de a transmite date on-line.
    ..........................................................................
    (4) Modul de utilizare, precum si conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca aparatele de marcat electronice fiscale/casele de bilete si cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotarâre a Guvernului.
    8. La articolul 41, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     (3) Modelul biletelor, abonamentelor si legitimatiilor speciale se stabileste de Ministerul Transporturilor prin ordin al ministrului transporturilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
    9. La articolul 41, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
     (5) Transportul rutier în trafic judetean/interjudetean al elevilor prevazuti la art. 84 alin. (1) - (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre operatorii de transport rutier.
    10. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     ART. 80
    Biletul de calatorie/Abonamentul reprezinta contractul de transport în cazul serviciilor regulate, încheiat între prestator-operator de transport si beneficiar-calator, prin care operatorul de transport rutier se obliga sa efectueze transportul în conditii de siguranta si confort, iar beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea sa, care include si asigurarea persoanelor si a bagajelor, precum si riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier.
    ART. II
    în termen de cel mult 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor va actualiza Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. III
    Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
               VICTOR-VIOREL PONTA

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Relu Fenechiu

                       Viceprim-ministru,
                       ministrul finantelor publice,
                       Daniel Chitoiu

                       Ministrul afacerilor interne,
                       Radu Stroe

                       Viceprim-ministru,
                       ministrul dezvoltarii regionale
                       si administratiei publice,
                       Nicolae-Liviu Dragnea

                       Ministrul educatiei nationale,
                       Remus Pricopie

                       Ministrul delegat pentru învatamânt superior,
                       cercetare stiintifica si
                       dezvoltare tehnologica,
                       Mihnea Cosmin Costoiu

    Bucuresti, 27 februarie 2013.
    Nr. 11.

                              ---------------