închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANÞÃ Nr. 37 din 7 august 2007 Actualizat privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ºi perioadele de odihnã ale conducãtorilor auto ºi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitãþii acestora
                   ORDONANÞà  Nr. 37 din  7 august 2007
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora

    Text în vigoare începând cu data de 28 martie 2010

    Acte modificatoare
Legea nr. 371/2007
OrdonanĂža Guvernului nr. 21/2009
Legea nr. 52/2010

    NOTE:
    1. OrdonanĂža Guvernului nr. 37/2007 a fost aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 371/2007

    2. Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1058/2007 au fost aprobate Normele metodologice privind activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere, pauzelor Âşi perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi al utilizĂŁrii aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora.

    în temeiul art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ, Âşi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanĂže,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã.

    CAP. 1
    Scop Âşi domeniu de aplicare

    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanÞã stabileÂşte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ operaĂžiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziĂžii din domeniul social privind transportul rutier Âşi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 Âşi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau operaĂžiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere internaĂžionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR.
    (2) Prezenta ordonanÞã stabileÂşte cadrul de aplicare a regulilor privind utilizarea aparatelor de înregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor Âşi perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto, denumite în continuare tahografe sau tahografe digitale, aÂşa cum sunt acestea definite în anexa nr. I Âşi în anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 2
    OperaĂžiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), h), k), m), n) Âşi p) al Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.
    ART. 3
    Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene, derogĂŁri temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 14 al Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006.

    CAP. 2
    Activitatea de control

    ART. 4
    (1) Controlul respectĂŁrii prevederilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, ale Acordului AETR Âşi ale prezentei ordonanĂže se va desfĂŁÂşura atât în trafic, cât Âşi la sediile întreprinderilor Âşi operatorilor de transport rutier.
    (2) Controlul în trafic se efectueazĂŁ de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. Âşi/sau de cĂŁtre poliĂžiÂşti rutieri.
    (3) Controlul la sediile întreprinderilor Âşi operatorilor de transport rutier se efectueazĂŁ de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. Âşi/sau de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul InspecĂžiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei Âşi ProtecĂžiei Sociale, în limita de competenÞã a acestora.

    (4) Coordonatorul naĂžional al activitĂŁĂžilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR Âşi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., denumitĂŁ în continuare Coordonator naĂžional.
    ART. 5
    Coordonatorul naĂžional are urmĂŁtoarele atribuĂžii principale:
    a) coordoneazĂŁ activitatea de control, astfel încât:
    (i) sĂŁ fie verificate anual cel puĂžin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducĂŁtorii auto care fac obiectul prezentei ordonanĂže. începând cu data de 1 ianuarie 2010, vor fi verificate anual cel puĂžin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducĂŁtorii auto;
    (ii) sĂŁ fie verificate în trafic cel puĂžin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducĂŁtorilor auto verificate anual Âşi cel puĂžin 25% din numĂŁrul acestora sĂŁ fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. începând cu 1 ianuarie 2008, cel puĂžin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducĂŁtorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic Âşi cel puĂžin 50% din numĂŁrul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier;
    b) colaboreazĂŁ cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizĂŁrii unor activitĂŁĂži comune de control;
    c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportĂŁri statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 Âşi ale Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008 privind elaborarea formularelor standard prevĂŁzute la articolul 17 al Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    d) colaboreazĂŁ cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea depistĂŁrii Âşi sancĂžionĂŁrii unor eventuale încĂŁlcĂŁri ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi/sau Acordului AETR, acolo unde existĂŁ indicii în acest sens;
    e) transmite informaĂžiile prevĂŁzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 Âşi, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
    ART. 6
    (1) Toate instituĂžiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului naĂžional statistici detaliate cu privire la controalele desfĂŁÂşurate, în limita de competenÞã a acestora, conform Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008.
    (2) Statisticile prevĂŁzute la alin. (1) se centralizeazĂŁ de cĂŁtre Coordonatorul naĂžional Âşi se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.
    (3) întreprinderile/operatorii de transport rutier au obligaĂžia de a descĂŁrca Âşi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducĂŁtorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeazĂŁ, cel mai târziu la fiecare 90 de zile.
    ART. 7
    în cursul exercitĂŁrii atribuĂžiilor, personalul cu atribuĂžii de control are dreptul:
    a) sĂŁ aibĂŁ acces în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonanĂže Âşi sĂŁ inspecteze orice parte a vehiculului Âşi a tahografului, putând sĂŁ verifice, sĂŁ reĂžinĂŁ Âşi/sau sĂŁ copieze orice document sau înregistrare relevantĂŁ pentru activitatea de control;
    b) sĂŁ solicite conducĂŁtorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier sĂŁ prezinte de îndatĂŁ vehiculul spre a fi inspectat într-o locaĂžie dotatĂŁ corespunzĂŁtor pentru evaluĂŁri tehnice amĂŁnunĂžite, dacĂŁ existĂŁ indicii privind intervenĂžii neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existenĂža unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzĂŁtor în trafic;
    c) sĂŁ aibĂŁ acces, în vederea efectuĂŁrii controlului Âşi în timpul programului normal de lucru, în orice spaĂžiu în care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informaĂžii relevante pentru activitatea de control al respectĂŁrii regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto.
    ART. 7^1
    (1) în cazul efectuĂŁrii controlului în trafic privind respectarea prevederilor prezentei ordonanĂže, personalul cu atribuĂžii de control va verifica tahografele cu care sunt echipate vehiculele, pentru a detecta montarea Âşi/sau utilizarea unei instalaĂžii destinate sĂŁ distrugĂŁ, sĂŁ elimine, sĂŁ manipuleze ori sĂŁ modifice orice date sau sĂŁ interfereze cu orice fracĂžiune a unui schimb electronic de date între pĂŁrĂžile componente ale tahografului ori destinate sĂŁ blocheze sau sĂŁ modifice datele înainte de criptare în unul dintre modurile enumerate.
    (2) în vederea efectuĂŁrii controlului în trafic, personalul cu atribuĂžii de control va dispune de aparaturĂŁ specificĂŁ de analizĂŁ, cu soft adecvat, pentru a verifica Âşi confirma semnĂŁtura digitalĂŁ ataÂşatĂŁ datelor, precum Âşi de soft specific de analizĂŁ pentru a stabili în detaliu variaĂžiile de vitezĂŁ ale vehiculelor înainte de verificarea tahografului.

    CAP. 3
    ContravenĂžii Âşi sancĂžiuni

    ART. 8
    (1) UrmĂŁtoarele fapte reprezintĂŁ încĂŁlcĂŁri foarte grave ale dispoziĂžiilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi, dupĂŁ caz, ale Acordului AETR Âşi constituie contravenĂžii, dacĂŁ acestea nu sunt considerate infracĂžiuni potrivit legii penale:
    1. depĂŁÂşirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu douĂŁ ore sau mai mult;
    2. depĂŁÂşirea perioadei sĂŁptĂŁmânale de conducere cu 14 ore sau mai mult;
    3. depĂŁÂşirea perioadei maxime de conducere, în douĂŁ sĂŁptĂŁmâni consecutive, cu 22 de ore Âşi 30 de minute sau mai mult;
    4. depĂŁÂşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptĂŁ cu o orĂŁ Âşi 30 de minute sau mai mult;
    5. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ zilnicĂŁ cu douĂŁ ore Âşi 30 de minute sau mai mult;
    6. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ zilnicĂŁ redusĂŁ cu douĂŁ ore sau mai mult;
    7. nerespectarea perioadei de odihnĂŁ zilnicĂŁ fracĂžionatĂŁ cu douĂŁ ore sau mai mult;
    8. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ zilnicĂŁ, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, cu douĂŁ ore sau mai mult;
    9. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ sĂŁptĂŁmânalĂŁ redusĂŁ cu 4 ore sau mai mult;
    10. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ sĂŁptĂŁmânalĂŁ normalĂŁ cu 9 ore sau mai mult;
    11. acordarea de cĂŁtre întreprindere/operatorul de transport rutier a unor plĂŁĂži conducĂŁtorilor auto, chiar Âşi sub formĂŁ de bonificaĂžii sau prime, în funcĂžie de distanĂža parcursĂŁ Âşi/sau de cantitatea de mĂŁrfuri transportatĂŁ;
    12. utilizarea unui vehicul fĂŁrĂŁ tahograf conform reglementĂŁrilor în vigoare sau a unui vehicul înmatriculat pentru prima oarĂŁ dupĂŁ 1 ianuarie 2007, echipat cu tahograf analogic;
    13. montarea/repararea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte, calibrarea incorectĂŁ a tahografelor sau montarea, repararea, calibrarea unor tahografe de cĂŁtre un operator economic neautorizat;
    14. utilizarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte sau care au termenul de valabilitate al verificĂŁrii/calibrĂŁrii periodice depĂŁÂşit;
    15. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fĂŁrĂŁ a utiliza diagrame tahograf Âşi/sau cartela tahograficĂŁ;
    16. deteriorarea voluntarĂŁ a tahografului;
    17. nerespectarea obligaĂžiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a descĂŁrca Âşi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducĂŁtorilor auto Âşi/sau nerespectarea obligaĂžiei de a descĂŁrca Âşi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeazĂŁ;
    18. deĂžinerea de cĂŁtre un conducĂŁtor auto a mai mult de o cartelĂŁ tahograficĂŁ validĂŁ;
    19. utilizarea de cĂŁtre un conducĂŁtor auto a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;
    20. utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
    21. nerespectarea obligaĂžiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a pĂŁstra înregistrĂŁrile privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto cel puĂžin un an de la efectuarea acestora, în ordine cronologicĂŁ Âşi separat pentru fiecare conducĂŁtor auto;
    22. utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate, cu datele ilizibile;
    23. utilizarea incorectĂŁ a diagramelor tahograf sau a cartelei tahografice de cĂŁtre conducĂŁtorul auto;
    24. scoaterea neautorizatĂŁ a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminĂŁrii zilei de lucru, care afecteazĂŁ înregistrarea datelor relevante;
    25. utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadĂŁ mai lungĂŁ decât cea prevĂŁzutĂŁ, care afecteazĂŁ înregistrarea datelor relevante;
    26. nerespectarea de cĂŁtre conducĂŁtorul auto a obligaĂžiei privind introducerea manualĂŁ a unor date;
    27. încredinĂžarea unui vehicul cu tahograf digital unui conducĂŁtor auto care nu deĂžine cartelĂŁ tahograficĂŁ;
    28. nerespectarea prevederilor privind utilizarea comutatorului tahografului;
    29. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind numele Âşi/sau prenumele conducĂŁtorului auto;
    30. refuzul conducĂŁtorului auto, în cursul controlului în trafic, de a permite verificarea, reĂžinerea sau copierea oricĂŁrei înregistrĂŁri privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale acestuia;
    31. neprezentarea în trafic a numĂŁrului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listĂŁrilor efectuate cu imprimanta tahografului digital;
    32. neprezentarea, în cursul controlului la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a înregistrĂŁrilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto solicitate de personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control;
    33. nerespectarea mĂŁsurii de imobilizare stabilitĂŁ de personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control;
    34. Âştergerea, distrugerea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf sau pe cartela tahograficĂŁ sau a rapoartelor imprimate de tahograf;
    35. montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf Âşi/sau cartelelor tahografice;
    36. utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf Âşi/sau cartelelor tahografice;
    37. *** Abrogat
    38. nedeclararea de cĂŁtre conducĂŁtorul auto a pierderii sau furtului cartelei tahografice la autoritatea competentĂŁ a statului pe teritoriul cĂŁruia s-a petrecut acest fapt.
    (2) UrmĂŁtoarele fapte reprezintĂŁ încĂŁlcĂŁri grave ale dispoziĂžiilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi, dupĂŁ caz, ale Acordului AETR Âşi constituie contravenĂžii, dacĂŁ acestea nu sunt considerate infracĂžiuni potrivit legii penale:
    1. depĂŁÂşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu mai mult de o orĂŁ, dar mai puĂžin de douĂŁ ore;
    2. depĂŁÂşirea perioadei sĂŁptĂŁmânale de conducere cu mai mult de 4 ore, dar mai puĂžin de 14 ore;
    3. depĂŁÂşirea perioadei maxime de conducere, în douĂŁ sĂŁptĂŁmâni consecutive, cu mai mult de 10 ore, dar mai puĂžin de 22 de ore Âşi 30 de minute;
    4. depĂŁÂşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptĂŁ cu mai mult de 30 de minute, dar mai puĂžin de o orĂŁ Âşi 30 de minute;
    5. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ zilnicĂŁ cu mai mult de o orĂŁ, dar mai puĂžin de douĂŁ ore Âşi 30 de minute;
    6. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ zilnicĂŁ redusĂŁ, cu mai mult de o orĂŁ, dar mai puĂžin de douĂŁ ore;
    7. nerespectarea perioadei de odihnĂŁ zilnicĂŁ fracĂžionatĂŁ cu mai mult de o orĂŁ, dar mai puĂžin de douĂŁ ore;
    8. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ zilnicĂŁ, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul e condus de un echipaj, cu mai mult de o orĂŁ, dar mai puĂžin de douĂŁ ore;
    9. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ sĂŁptĂŁmânalĂŁ redusĂŁ cu mai mult de douĂŁ ore, dar mai puĂžin de 4 ore;
    10. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ sĂŁptĂŁmânalĂŁ normalĂŁ cu mai mult de 3 ore, dar mai puĂžin de 9 ore;
    11. neasigurarea unui numĂŁr suficient de diagrame tahografice omologate, corespunzĂŁtoare tipului de tahograf utilizat pentru efectuarea operaĂžiunilor de transport rutier;
    12. nedepunerea la autoritatea competentĂŁ, de cĂŁtre conducĂŁtorul auto, a unei cereri de înlocuire a cartelei tahografice deteriorate, cu funcĂžionare defectuoasĂŁ, pierdutĂŁ sau furatĂŁ, în termen de 7 zile calendaristice de la data constatĂŁrii deteriorĂŁrii, funcĂžionĂŁrii defectuoase, pierderii sau furtului acesteia;
    13. nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului tahografului analogic;
    14. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor de începere Âşi de încheiere a cursei;
    15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii înregistraĂži la plecare;
    16. nerespectarea prevederilor privind obligativitatea reparĂŁrii tahografului care s-a defectat în cursul cĂŁlĂŁtoriei;
    17. lipsa semnĂŁturii conducĂŁtorului auto de pe înregistrĂŁrile efectuate manual la defectarea tahografului sau de pe rapoartele imprimate în cazul defectĂŁrii, pierderii sau furtului cartelei tahografice.
    (3) UrmĂŁtoarele fapte reprezintĂŁ încĂŁlcĂŁri minore ale dispoziĂžiilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi, dupĂŁ caz, ale Acordului AETR Âşi constituie contravenĂžii:
    1. depĂŁÂşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pânĂŁ la o orĂŁ;
    2. depĂŁÂşirea perioadei de conducere sĂŁptĂŁmânalĂŁ cu pânĂŁ la 4 ore;
    3. depĂŁÂşirea perioadei de conducere în douĂŁ sĂŁptĂŁmâni consecutive cu pânĂŁ la 10 ore;
    4. depĂŁÂşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptĂŁ cu pânĂŁ la 30 de minute;
    5. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ zilnicĂŁ cu pânĂŁ la o orĂŁ;
    6. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ zilnicĂŁ redusĂŁ cu pânĂŁ la o orĂŁ;
    7. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ zilnicĂŁ fracĂžionatĂŁ cu pânĂŁ la o orĂŁ;
    8. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ zilnicĂŁ, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, cu pânĂŁ la o orĂŁ;
    9. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ sĂŁptĂŁmânalĂŁ redusĂŁ cu pânĂŁ la douĂŁ ore;
    10. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ sĂŁptĂŁmânalĂŁ normalĂŁ cu pânĂŁ la 3 ore;
    11. neasigurarea hârtiei necesare pentru imprimarea rapoartelor la controlul în trafic;
    12. utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare ori deteriorate, cu datele lizibile;
    13. scoaterea neautorizatĂŁ a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminĂŁrii zilei de lucru, care nu afecteazĂŁ înregistrarea datelor relevante;
    14. utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadĂŁ mai lungĂŁ decât cea prevĂŁzutĂŁ, care nu afecteazĂŁ înregistrarea datelor relevante;
    15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind locul de plecare Âşi de sosire;
    16. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind numĂŁrul de înmatriculare a vehiculului;
    17. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii la sosire;
    18. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind ora schimbĂŁrii vehiculului;
    19. neintroducerea simbolului Þãrii în tahograf.
    (4) Falsificarea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf ori pe cartela tahograficĂŁ sau a rapoartelor imprimate de tahograf, a înregistrĂŁrilor manuale, precum Âşi a oricĂŁrui document de atestare a activitĂŁĂžii conducĂŁtorului auto se sancĂžioneazĂŁ conform legii penale.
    ART. 9
    (1) ContravenĂžiile prevĂŁzute la art. 8 se sancĂžioneazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) cu amendĂŁ de la 8.000 lei la 16.000 lei - faptele prevĂŁzute la alin. (1) pct. 12, 14, 17, 21, 27, 33 Âşi 34, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    b) cu amendĂŁ de la 8.000 lei la 12.000 lei - fapta prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) pct. 13, aplicabilĂŁ atelierului care a montat, reparat Âşi calibrat incorect tahograful, Âşi fapta prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) pct. 35, aplicabilĂŁ operatorului economic sau conducĂŁtorului auto care a montat dispozitive ilegale;
    c) cu amendĂŁ de la 4.000 lei la 8.000 lei - faptele prevĂŁzute la alin. (1) pct. 15 - 16, 18 - 20, 22 - 26, 28 - 30, 36 Âşi 38, aplicabilĂŁ conducĂŁtorului auto, Âşi faptele prevĂŁzute la alin. (1) pct. 1 - 11, 31 Âşi 32, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    d) cu amendĂŁ de la 3.000 lei la 6.000 lei - faptele prevĂŁzute la alin. (2) pct. 1 - 11 Âşi 16, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier, Âşi faptele prevĂŁzute la alin. (2) pct. 12 - 15 Âşi 17, aplicabilĂŁ conducĂŁtorului auto;
    e) cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 3.000 lei - faptele prevĂŁzute la alin. (3) pct. 1 - 12, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier, Âşi faptele prevĂŁzute la alin. (3) pct. 13 - 19, aplicabilĂŁ conducĂŁtorului auto.
    (2) în mĂŁsura în care contravenĂžiile referitoare la respectarea timpilor de conducere, odihnĂŁ sau pauze sunt constatate în trafic, precum Âşi în toate celelalte situaĂžii în care conducĂŁtorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor Âşi/sau perioadelor minime de odihnĂŁ prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare, suplimentar faÞã de sancĂžiunea cu amenda prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se va aplica Âşi sancĂžiunea imobilizĂŁrii vehiculului pânĂŁ la îndeplinirea condiĂžiilor de legalitate pentru continuarea transportului.
    (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, dupĂŁ caz, de la data comunicĂŁrii acestuia, jumĂŁtate din minimul amenzii prevĂŁzute la alin. (1), agentul constatator fĂŁcând menĂžiune în procesul-verbal despre aceastĂŁ posibilitate.
    (4) ContravenĂžiile prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã se constatĂŁ Âşi se sancĂžioneazĂŁ de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control din cadrul InspecĂžiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei Âşi EgalitĂŁĂžii de ÂŞanse Âşi de cĂŁtre poliĂžiÂştii rutieri, potrivit competenĂželor ce le revin.
    ART. 10
    ContravenĂžiilor prevĂŁzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziĂžiile OrdonanĂžei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĂžiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

    CAP. 4
    DispoziĂžii finale Âşi tranzitorii

    ART. 11
    (1) în termen de cel mult 90 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al ministrului:
    a) norme tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea Âşi înnoirea cartelelor tahografice, precum Âşi pentru descĂŁrcarea Âşi stocarea datelor din tahografele digitale Âşi cartelele tahografice;
    b) norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce Âşi un sistem de evaluare a întreprinderilor/operatorilor de transport rutier în ceea ce priveÂşte respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto, în funcĂžie de numĂŁrul Âşi de gravitatea contravenĂžiilor constatate, precum Âşi reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor;
    c) reglementĂŁri privind condiĂžiile de montare, reparare Âşi verificare a tahografelor, precum Âşi de autorizare a operatorilor economici care desfĂŁÂşoarĂŁ astfel de activitĂŁĂži.
    (2) în termen de cel mult 90 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže, Ministerul Transporturilor va elabora Âşi va supune spre aprobare Guvernului reglementĂŁri specifice privind organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili în transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi persoane.
    (3) Ministerul Transporturilor, prin Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A., va lua mĂŁsuri pentru ca la proiectarea Âşi construcĂžia drumurilor noi, precum Âşi la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, pe care le administreazĂŁ, sĂŁ se realizeze pe marginea acestora spaĂžii adecvate care sĂŁ poatĂŁ fi utilizate atât pentru punerea în aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto, cât Âşi pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžilor de control al respectĂŁrii acestor prevederi.
    (4) Prezenta ordonanÞã transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3) Âşi (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) Âşi ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiĂžiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 Âşi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaĂžia socialĂŁ referitoare la activitĂŁĂžile de transport rutier Âşi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35 - 44.
    ART. 12
    Prezenta ordonanÞã intrĂŁ în vigoare în termen de 3 zile de la publicare, cu excepĂžia art. 8 - 10, care intrĂŁ în vigoare în termen de 10 zile de la data publicĂŁrii.
    ART. 13
    Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže se abrogĂŁ OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere Âşi organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili în transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi persoane, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 466/2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

    NOTÃ:
    Reproducem mai jos prevederile art. III, precum Âşi ale menĂžiunii privind transpunerea normelor comunitare din OrdonanĂža Guvernului nr. 21/2009 .
    "ART. III
    Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii comunicĂŁ Comisiei Europene textele dispoziĂžiilor de drept intern, inclusiv actele administrative adoptate pentru implementarea mĂŁsurilor legislative luate în domeniul prevenirii Âşi detectĂŁrii manipulĂŁrii înregistrĂŁrilor cu tahograful, al legislaĂžiei sociale cu privire la activitĂŁĂžile de transport rutier Âşi al aparaturii de înregistrare în transportul rutier."

    "Prezenta ordonanÞã transpune prevederile Directivei 2009/4/CE a Comisiei din 23 ianuarie 2009 privind contramĂŁsuri de prevenire Âşi detectare a manipulĂŁrii înregistrĂŁrilor cu tahograful, de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului privind condiĂžiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 Âşi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaĂžia socialĂŁ referitoare la activitĂŁĂžile de transport rutier Âşi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial nr. L 21 din 24 ianuarie 2009, p. 39 - 40, Âşi prevederile Directivei 2009/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2009 de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului privind condiĂžiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 Âşi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaĂžia socialĂŁ referitoare la activitĂŁĂžile de transport rutier, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial nr. L 29 din 31 ianuarie 2009, p. 45 - 50."

                              ---------------