├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONAN┼ó─é Nr. 37 din 7 august 2007 Actualizat privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de ├«nregistrare a activit─â┼úii acestora
                   ORDONAN┼ó─é   Nr. 37 din  7 august 2007
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora

    Text în vigoare începând cu data de 28 martie 2010

    Acte modificatoare
Legea nr. 371/2007
Ordonanţa Guvernului nr. 21/2009
Legea nr. 52/2010

    NOTE:
    1. Ordonan┼úa Guvernului nr. 37/2007 a fost aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 371/2007

    2. Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1058/2007 au fost aprobate Normele metodologice privind activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere, pauzelor ┼či perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či al utiliz─ârii aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora.

    în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â, ┼či al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan┼úe,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â.

    CAP. 1
    Scop ┼či domeniu de aplicare

    ART. 1
    (1) Prezenta ordonan┼ú─â stabile┼čte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozi┼úii din domeniul social privind transportul rutier ┼či amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 ┼či abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau opera┼úiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere interna┼úionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR.
    (2) Prezenta ordonan┼ú─â stabile┼čte cadrul de aplicare a regulilor privind utilizarea aparatelor de înregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor ┼či perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto, denumite în continuare tahografe sau tahografe digitale, a┼ča cum sunt acestea definite în anexa nr. I ┼či în anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 2
    Opera┼úiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), h), k), m), n) ┼či p) al Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.
    ART. 3
    Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene, derog─âri temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto, în condi┼úiile prev─âzute la art. 14 al Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006.

    CAP. 2
    Activitatea de control

    ART. 4
    (1) Controlul respect─ârii prevederilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, ale Acordului AETR ┼či ale prezentei ordonan┼úe se va desf─â┼čura atât în trafic, cât ┼či la sediile întreprinderilor ┼či operatorilor de transport rutier.
    (2) Controlul în trafic se efectueaz─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ┼či/sau de c─âtre poli┼úi┼čti rutieri.
    (3) Controlul la sediile întreprinderilor ┼či operatorilor de transport rutier se efectueaz─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ┼či/sau de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Inspec┼úiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale, în limita de competen┼ú─â a acestora.

    (4) Coordonatorul na┼úional al activit─â┼úilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR ┼či ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., denumit─â în continuare Coordonator na┼úional.
    ART. 5
    Coordonatorul na┼úional are urm─âtoarele atribu┼úii principale:
    a) coordoneaz─â activitatea de control, astfel încât:
    (i) s─â fie verificate anual cel pu┼úin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conduc─âtorii auto care fac obiectul prezentei ordonan┼úe. începând cu data de 1 ianuarie 2010, vor fi verificate anual cel pu┼úin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conduc─âtorii auto;
    (ii) s─â fie verificate în trafic cel pu┼úin 15% din totalul zilelor de lucru ale conduc─âtorilor auto verificate anual ┼či cel pu┼úin 25% din num─ârul acestora s─â fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. începând cu 1 ianuarie 2008, cel pu┼úin 30% din totalul zilelor de lucru ale conduc─âtorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic ┼či cel pu┼úin 50% din num─ârul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier;
    b) colaboreaz─â cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organiz─ârii unor activit─â┼úi comune de control;
    c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raport─âri statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ┼či ale Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008 privind elaborarea formularelor standard prev─âzute la articolul 17 al Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    d) colaboreaz─â cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea depist─ârii ┼či sanc┼úion─ârii unor eventuale înc─âlc─âri ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či/sau Acordului AETR, acolo unde exist─â indicii în acest sens;
    e) transmite informa┼úiile prev─âzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ┼či, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
    ART. 6
    (1) Toate institu┼úiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului na┼úional statistici detaliate cu privire la controalele desf─â┼čurate, în limita de competen┼ú─â a acestora, conform Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008.
    (2) Statisticile prev─âzute la alin. (1) se centralizeaz─â de c─âtre Coordonatorul na┼úional ┼či se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.
    (3) întreprinderile/operatorii de transport rutier au obliga┼úia de a desc─ârca ┼či stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conduc─âtorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeaz─â, cel mai târziu la fiecare 90 de zile.
    ART. 7
    în cursul exercit─ârii atribu┼úiilor, personalul cu atribu┼úii de control are dreptul:
    a) s─â aib─â acces în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonan┼úe ┼či s─â inspecteze orice parte a vehiculului ┼či a tahografului, putând s─â verifice, s─â re┼úin─â ┼či/sau s─â copieze orice document sau înregistrare relevant─â pentru activitatea de control;
    b) s─â solicite conduc─âtorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier s─â prezinte de îndat─â vehiculul spre a fi inspectat într-o loca┼úie dotat─â corespunz─âtor pentru evalu─âri tehnice am─ânun┼úite, dac─â exist─â indicii privind interven┼úii neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existen┼úa unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunz─âtor în trafic;
    c) s─â aib─â acces, în vederea efectu─ârii controlului ┼či în timpul programului normal de lucru, în orice spa┼úiu în care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informa┼úii relevante pentru activitatea de control al respect─ârii regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto.
    ART. 7^1
    (1) în cazul efectu─ârii controlului în trafic privind respectarea prevederilor prezentei ordonan┼úe, personalul cu atribu┼úii de control va verifica tahografele cu care sunt echipate vehiculele, pentru a detecta montarea ┼či/sau utilizarea unei instala┼úii destinate s─â distrug─â, s─â elimine, s─â manipuleze ori s─â modifice orice date sau s─â interfereze cu orice frac┼úiune a unui schimb electronic de date între p─âr┼úile componente ale tahografului ori destinate s─â blocheze sau s─â modifice datele înainte de criptare în unul dintre modurile enumerate.
    (2) în vederea efectu─ârii controlului în trafic, personalul cu atribu┼úii de control va dispune de aparatur─â specific─â de analiz─â, cu soft adecvat, pentru a verifica ┼či confirma semn─âtura digital─â ata┼čat─â datelor, precum ┼či de soft specific de analiz─â pentru a stabili în detaliu varia┼úiile de vitez─â ale vehiculelor înainte de verificarea tahografului.

    CAP. 3
    Contraven┼úii ┼či sanc┼úiuni

    ART. 8
    (1) Urm─âtoarele fapte reprezint─â înc─âlc─âri foarte grave ale dispozi┼úiilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či, dup─â caz, ale Acordului AETR ┼či constituie contraven┼úii, dac─â acestea nu sunt considerate infrac┼úiuni potrivit legii penale:
    1. dep─â┼čirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu dou─â ore sau mai mult;
    2. dep─â┼čirea perioadei s─âpt─âmânale de conducere cu 14 ore sau mai mult;
    3. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere, în dou─â s─âpt─âmâni consecutive, cu 22 de ore ┼či 30 de minute sau mai mult;
    4. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere neîntrerupt─â cu o or─â ┼či 30 de minute sau mai mult;
    5. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â cu dou─â ore ┼či 30 de minute sau mai mult;
    6. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â redus─â cu dou─â ore sau mai mult;
    7. nerespectarea perioadei de odihn─â zilnic─â frac┼úionat─â cu dou─â ore sau mai mult;
    8. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, cu dou─â ore sau mai mult;
    9. nerespectarea perioadei minime de odihn─â s─âpt─âmânal─â redus─â cu 4 ore sau mai mult;
    10. nerespectarea perioadei minime de odihn─â s─âpt─âmânal─â normal─â cu 9 ore sau mai mult;
    11. acordarea de c─âtre întreprindere/operatorul de transport rutier a unor pl─â┼úi conduc─âtorilor auto, chiar ┼či sub form─â de bonifica┼úii sau prime, în func┼úie de distan┼úa parcurs─â ┼či/sau de cantitatea de m─ârfuri transportat─â;
    12. utilizarea unui vehicul f─âr─â tahograf conform reglement─ârilor în vigoare sau a unui vehicul înmatriculat pentru prima oar─â dup─â 1 ianuarie 2007, echipat cu tahograf analogic;
    13. montarea/repararea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte, calibrarea incorect─â a tahografelor sau montarea, repararea, calibrarea unor tahografe de c─âtre un operator economic neautorizat;
    14. utilizarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte sau care au termenul de valabilitate al verific─ârii/calibr─ârii periodice dep─â┼čit;
    15. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf f─âr─â a utiliza diagrame tahograf ┼či/sau cartela tahografic─â;
    16. deteriorarea voluntar─â a tahografului;
    17. nerespectarea obliga┼úiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a desc─ârca ┼či stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conduc─âtorilor auto ┼či/sau nerespectarea obliga┼úiei de a desc─ârca ┼či stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeaz─â;
    18. de┼úinerea de c─âtre un conduc─âtor auto a mai mult de o cartel─â tahografic─â valid─â;
    19. utilizarea de c─âtre un conduc─âtor auto a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;
    20. utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
    21. nerespectarea obliga┼úiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a p─âstra înregistr─ârile privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto cel pu┼úin un an de la efectuarea acestora, în ordine cronologic─â ┼či separat pentru fiecare conduc─âtor auto;
    22. utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate, cu datele ilizibile;
    23. utilizarea incorect─â a diagramelor tahograf sau a cartelei tahografice de c─âtre conduc─âtorul auto;
    24. scoaterea neautorizat─â a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea termin─ârii zilei de lucru, care afecteaz─â înregistrarea datelor relevante;
    25. utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioad─â mai lung─â decât cea prev─âzut─â, care afecteaz─â înregistrarea datelor relevante;
    26. nerespectarea de c─âtre conduc─âtorul auto a obliga┼úiei privind introducerea manual─â a unor date;
    27. încredin┼úarea unui vehicul cu tahograf digital unui conduc─âtor auto care nu de┼úine cartel─â tahografic─â;
    28. nerespectarea prevederilor privind utilizarea comutatorului tahografului;
    29. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind numele ┼či/sau prenumele conduc─âtorului auto;
    30. refuzul conduc─âtorului auto, în cursul controlului în trafic, de a permite verificarea, re┼úinerea sau copierea oric─ârei înregistr─âri privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale acestuia;
    31. neprezentarea în trafic a num─ârului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a list─ârilor efectuate cu imprimanta tahografului digital;
    32. neprezentarea, în cursul controlului la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a înregistr─ârilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto solicitate de personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control;
    33. nerespectarea m─âsurii de imobilizare stabilit─â de personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control;
    34. ┼čtergerea, distrugerea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf sau pe cartela tahografic─â sau a rapoartelor imprimate de tahograf;
    35. montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf ┼či/sau cartelelor tahografice;
    36. utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf ┼či/sau cartelelor tahografice;
    37. *** Abrogat
    38. nedeclararea de c─âtre conduc─âtorul auto a pierderii sau furtului cartelei tahografice la autoritatea competent─â a statului pe teritoriul c─âruia s-a petrecut acest fapt.
    (2) Urm─âtoarele fapte reprezint─â înc─âlc─âri grave ale dispozi┼úiilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či, dup─â caz, ale Acordului AETR ┼či constituie contraven┼úii, dac─â acestea nu sunt considerate infrac┼úiuni potrivit legii penale:
    1. dep─â┼čirea perioadei maxime zilnice de conducere cu mai mult de o or─â, dar mai pu┼úin de dou─â ore;
    2. dep─â┼čirea perioadei s─âpt─âmânale de conducere cu mai mult de 4 ore, dar mai pu┼úin de 14 ore;
    3. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere, în dou─â s─âpt─âmâni consecutive, cu mai mult de 10 ore, dar mai pu┼úin de 22 de ore ┼či 30 de minute;
    4. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere neîntrerupt─â cu mai mult de 30 de minute, dar mai pu┼úin de o or─â ┼či 30 de minute;
    5. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â cu mai mult de o or─â, dar mai pu┼úin de dou─â ore ┼či 30 de minute;
    6. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â redus─â, cu mai mult de o or─â, dar mai pu┼úin de dou─â ore;
    7. nerespectarea perioadei de odihn─â zilnic─â frac┼úionat─â cu mai mult de o or─â, dar mai pu┼úin de dou─â ore;
    8. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul e condus de un echipaj, cu mai mult de o or─â, dar mai pu┼úin de dou─â ore;
    9. nerespectarea perioadei minime de odihn─â s─âpt─âmânal─â redus─â cu mai mult de dou─â ore, dar mai pu┼úin de 4 ore;
    10. nerespectarea perioadei minime de odihn─â s─âpt─âmânal─â normal─â cu mai mult de 3 ore, dar mai pu┼úin de 9 ore;
    11. neasigurarea unui num─âr suficient de diagrame tahografice omologate, corespunz─âtoare tipului de tahograf utilizat pentru efectuarea opera┼úiunilor de transport rutier;
    12. nedepunerea la autoritatea competent─â, de c─âtre conduc─âtorul auto, a unei cereri de înlocuire a cartelei tahografice deteriorate, cu func┼úionare defectuoas─â, pierdut─â sau furat─â, în termen de 7 zile calendaristice de la data constat─ârii deterior─ârii, func┼úion─ârii defectuoase, pierderii sau furtului acesteia;
    13. nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului tahografului analogic;
    14. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor de începere ┼či de încheiere a cursei;
    15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii înregistra┼úi la plecare;
    16. nerespectarea prevederilor privind obligativitatea repar─ârii tahografului care s-a defectat în cursul c─âl─âtoriei;
    17. lipsa semn─âturii conduc─âtorului auto de pe înregistr─ârile efectuate manual la defectarea tahografului sau de pe rapoartele imprimate în cazul defect─ârii, pierderii sau furtului cartelei tahografice.
    (3) Urm─âtoarele fapte reprezint─â înc─âlc─âri minore ale dispozi┼úiilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či, dup─â caz, ale Acordului AETR ┼či constituie contraven┼úii:
    1. dep─â┼čirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pân─â la o or─â;
    2. dep─â┼čirea perioadei de conducere s─âpt─âmânal─â cu pân─â la 4 ore;
    3. dep─â┼čirea perioadei de conducere în dou─â s─âpt─âmâni consecutive cu pân─â la 10 ore;
    4. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere neîntrerupt─â cu pân─â la 30 de minute;
    5. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â cu pân─â la o or─â;
    6. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â redus─â cu pân─â la o or─â;
    7. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â frac┼úionat─â cu pân─â la o or─â;
    8. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, cu pân─â la o or─â;
    9. nerespectarea perioadei minime de odihn─â s─âpt─âmânal─â redus─â cu pân─â la dou─â ore;
    10. nerespectarea perioadei minime de odihn─â s─âpt─âmânal─â normal─â cu pân─â la 3 ore;
    11. neasigurarea hârtiei necesare pentru imprimarea rapoartelor la controlul în trafic;
    12. utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare ori deteriorate, cu datele lizibile;
    13. scoaterea neautorizat─â a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea termin─ârii zilei de lucru, care nu afecteaz─â înregistrarea datelor relevante;
    14. utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioad─â mai lung─â decât cea prev─âzut─â, care nu afecteaz─â înregistrarea datelor relevante;
    15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind locul de plecare ┼či de sosire;
    16. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind num─ârul de înmatriculare a vehiculului;
    17. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii la sosire;
    18. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind ora schimb─ârii vehiculului;
    19. neintroducerea simbolului ┼ú─ârii în tahograf.
    (4) Falsificarea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf ori pe cartela tahografic─â sau a rapoartelor imprimate de tahograf, a înregistr─ârilor manuale, precum ┼či a oric─ârui document de atestare a activit─â┼úii conduc─âtorului auto se sanc┼úioneaz─â conform legii penale.
    ART. 9
    (1) Contraven┼úiile prev─âzute la art. 8 se sanc┼úioneaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) cu amend─â de la 8.000 lei la 16.000 lei - faptele prev─âzute la alin. (1) pct. 12, 14, 17, 21, 27, 33 ┼či 34, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    b) cu amend─â de la 8.000 lei la 12.000 lei - fapta prev─âzut─â la alin. (1) pct. 13, aplicabil─â atelierului care a montat, reparat ┼či calibrat incorect tahograful, ┼či fapta prev─âzut─â la alin. (1) pct. 35, aplicabil─â operatorului economic sau conduc─âtorului auto care a montat dispozitive ilegale;
    c) cu amend─â de la 4.000 lei la 8.000 lei - faptele prev─âzute la alin. (1) pct. 15 - 16, 18 - 20, 22 - 26, 28 - 30, 36 ┼či 38, aplicabil─â conduc─âtorului auto, ┼či faptele prev─âzute la alin. (1) pct. 1 - 11, 31 ┼či 32, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    d) cu amend─â de la 3.000 lei la 6.000 lei - faptele prev─âzute la alin. (2) pct. 1 - 11 ┼či 16, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier, ┼či faptele prev─âzute la alin. (2) pct. 12 - 15 ┼či 17, aplicabil─â conduc─âtorului auto;
    e) cu amend─â de la 1.500 lei la 3.000 lei - faptele prev─âzute la alin. (3) pct. 1 - 12, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier, ┼či faptele prev─âzute la alin. (3) pct. 13 - 19, aplicabil─â conduc─âtorului auto.
    (2) în m─âsura în care contraven┼úiile referitoare la respectarea timpilor de conducere, odihn─â sau pauze sunt constatate în trafic, precum ┼či în toate celelalte situa┼úii în care conduc─âtorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor ┼či/sau perioadelor minime de odihn─â prev─âzute de legisla┼úia în vigoare, suplimentar fa┼ú─â de sanc┼úiunea cu amenda prev─âzut─â la alin. (1) se va aplica ┼či sanc┼úiunea imobiliz─ârii vehiculului pân─â la îndeplinirea condi┼úiilor de legalitate pentru continuarea transportului.
    (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, dup─â caz, de la data comunic─ârii acestuia, jum─âtate din minimul amenzii prev─âzute la alin. (1), agentul constatator f─âcând men┼úiune în procesul-verbal despre aceast─â posibilitate.
    (4) Contraven┼úiile prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â se constat─â ┼či se sanc┼úioneaz─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., de c─âtre personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control din cadrul Inspec┼úiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei ┼či Egalit─â┼úii de ┼×anse ┼či de c─âtre poli┼úi┼čtii rutieri, potrivit competen┼úelor ce le revin.
    ART. 10
    Contraven┼úiilor prev─âzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozi┼úiile Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

    CAP. 4
    Dispozi┼úii finale ┼či tranzitorii

    ART. 11
    (1) în termen de cel mult 90 de zile de la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al ministrului:
    a) norme tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea ┼či înnoirea cartelelor tahografice, precum ┼či pentru desc─ârcarea ┼či stocarea datelor din tahografele digitale ┼či cartelele tahografice;
    b) norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce ┼či un sistem de evaluare a întreprinderilor/operatorilor de transport rutier în ceea ce prive┼čte respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto, în func┼úie de num─ârul ┼či de gravitatea contraven┼úiilor constatate, precum ┼či reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor;
    c) reglement─âri privind condi┼úiile de montare, reparare ┼či verificare a tahografelor, precum ┼či de autorizare a operatorilor economici care desf─â┼čoar─â astfel de activit─â┼úi.
    (2) în termen de cel mult 90 de zile de la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe, Ministerul Transporturilor va elabora ┼či va supune spre aprobare Guvernului reglement─âri specifice privind organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili în transportul rutier de m─ârfuri ┼či persoane.
    (3) Ministerul Transporturilor, prin Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A., va lua m─âsuri pentru ca la proiectarea ┼či construc┼úia drumurilor noi, precum ┼či la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, pe care le administreaz─â, s─â se realizeze pe marginea acestora spa┼úii adecvate care s─â poat─â fi utilizate atât pentru punerea în aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto, cât ┼či pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úilor de control al respect─ârii acestor prevederi.
    (4) Prezenta ordonan┼ú─â transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3) ┼či (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) ┼či ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 15 martie 2006 privind condi┼úiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 ┼či (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legisla┼úia social─â referitoare la activit─â┼úile de transport rutier ┼či de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicat─â în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35 - 44.
    ART. 12
    Prezenta ordonan┼ú─â intr─â în vigoare în termen de 3 zile de la publicare, cu excep┼úia art. 8 - 10, care intr─â în vigoare în termen de 10 zile de la data public─ârii.
    ART. 13
    Pe data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe se abrog─â Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere ┼či organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili în transportul rutier de m─ârfuri ┼či persoane, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 466/2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

    NOT─é:
    Reproducem mai jos prevederile art. III, precum ┼či ale men┼úiunii privind transpunerea normelor comunitare din Ordonan┼úa Guvernului nr. 21/2009 .
    "ART. III
    Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii comunic─â Comisiei Europene textele dispozi┼úiilor de drept intern, inclusiv actele administrative adoptate pentru implementarea m─âsurilor legislative luate în domeniul prevenirii ┼či detect─ârii manipul─ârii înregistr─ârilor cu tahograful, al legisla┼úiei sociale cu privire la activit─â┼úile de transport rutier ┼či al aparaturii de înregistrare în transportul rutier."

    "Prezenta ordonan┼ú─â transpune prevederile Directivei 2009/4/CE a Comisiei din 23 ianuarie 2009 privind contram─âsuri de prevenire ┼či detectare a manipul─ârii înregistr─ârilor cu tahograful, de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului privind condi┼úiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 ┼či (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legisla┼úia social─â referitoare la activit─â┼úile de transport rutier ┼či de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicat─â în Jurnalul Oficial nr. L 21 din 24 ianuarie 2009, p. 39 - 40, ┼či prevederile Directivei 2009/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2009 de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului privind condi┼úiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 ┼či (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legisla┼úia social─â referitoare la activit─â┼úile de transport rutier, publicat─â în Jurnalul Oficial nr. L 29 din 31 ianuarie 2009, p. 45 - 50."

                              ---------------