├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1172 din 12 noiembrie 2009 pentru modificarea ┼či completarea Normelor privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora
                   ORDIN   Nr. 1172 din 12 noiembrie 2009
pentru modificarea ┼či completarea Normelor privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.892/2006

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ┼×I INFRASTRUCTURII
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 799 din 24 noiembrie 2009

    în temeiul prevederilor art. I pct. 29 din Legea nr. 218/2009 privind aprobarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 62 alin. (4) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor ┼či Infrastructurii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor ┼či infrastructurii emite urm─âtorul ordin:

    ART. I
    Normele privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 ┼či 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. La articolul 6 alineatul (1), dup─â litera c) se introduce o nou─â liter─â, litera c^1), cu urm─âtorul cuprins:
    "c^1) actele persoanei desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier în cazul cet─â┼úenilor str─âini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:
    (i) decizia de numire, din care s─â rezulte c─â este managerul activit─â┼úii de transport rutier ┼či c─â este învestit─â s─â exercite atribu┼úiile corespunz─âtoare func┼úiei de conducere a acestei activit─â┼úi;
    (ii) certificatul de competen┼ú─â profesional─â, valabil, eliberat de autoritatea competent─â dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
    (iii) cazierul judiciar eliberat de c─âtre o autoritate judiciar─â competent─â din ┼úara de origine sau din ┼úara din care aceasta vine, din care s─â rezulte c─â nu a fost condamnat─â pentru infrac┼úiuni grave, inclusiv infrac┼úiuni s─âvâr┼čite în domeniul comercial;
    (iv) certificat eliberat de autoritatea competent─â din ┼úara de origine sau din ┼úara din care aceasta vine, din care s─â rezulte c─â nu a îndeplinit func┼úia de persoan─â desemnat─â pentru un operator de transport sau o întreprindere care a fost sanc┼úionat/sanc┼úionat─â pentru înc─âlc─âri grave ale legisla┼úiei cu privire la:
    - condi┼úiile de plat─â ┼či de angajare;
    - condi┼úiile de desf─â┼čurare a opera┼úiunilor de transport rutier, în special în ceea ce prive┼čte regulile referitoare la perioadele de conducere ┼či de odihn─â ale conduc─âtorilor auto, înc─ârcarea vehiculelor, utilizarea în condi┼úii de siguran┼ú─â a vehiculelor rutiere, siguran┼úa rutier─â ┼či protec┼úia mediului;
    (v) în cazul în care în ┼úara de origine sau în ┼úara din care vine resortisantul str─âin nu se elibereaz─â documentele men┼úionate la pct. (iii) ┼či (iv), acestea pot fi înlocuite cu o declara┼úie sub jur─âmânt sau o declara┼úie solemn─â f─âcut─â de persoana în cauz─â în fa┼úa unei autorit─â┼úi judiciare ori administrative competente sau, dup─â caz, a unui notar din ┼úara de origine ori din ┼úara din care aceasta vine;
    (vi) documentele prev─âzute la pct. (iii), (iv) ┼či (v) nu sunt acceptate în cazul în care sunt depuse dup─â mai mult de 90 de zile de la data emiterii;".
    2. La articolul 8, alineatul (2) se abrog─â.
    3. La articolul 9, alineatul (2) se abrog─â.
    4. La articolul 11 alineatul (2), dup─â litera f) se introduc trei noi litere, literele g) - i), cu urm─âtorul cuprins:
    "g) utilizarea autovehiculului având verificarea periodic─â a aparatului de înregistrare (tahograf) ┼či a limitatorului de vitez─â expirat─â;
    h) efectuarea transportului rutier public cu un vehicul rutier care dep─â┼če┼čte masa total─â maxim─â autorizat─â/admis─â, masa maxim─â autorizat─â/admis─â pe ax─â sau dimensiunile maxime de gabarit prev─âzute în certificatul de înmatriculare a acestuia;
    i) abaterile pentru care se suspend─â dreptul de utilizare a autovehiculului, în cazul în care s-a dispus suspendarea acestui drept ┼či dac─â pentru autovehiculul respectiv s-a eliberat copie conform─â a licen┼úei de transport."
    5. La articolul 12, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Pentru abaterile prev─âzute la art. 11 alin. (2) lit. a) - h), suspendarea copiei conforme a licen┼úei de transport se face pentru o perioad─â de 30 de zile."
    6. La articolul 12, dup─â alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urm─âtorul cuprins:
    "(1^1) Pentru abaterile prev─âzute la art. 11 alin. (2) lit. i), suspendarea copiei conforme a licen┼úei de transport se face pentru o perioad─â de 6 luni de la data procesului-verbal prev─âzut la art. 188^1."
    7. La articolul 22 alineatul (1) litera b), punctul (iv) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(iv) actul de înfiin┼úare, certificatul de înregistrare fiscal─â ┼či statutul/actul constitutiv/regulamentul de organizare ┼či func┼úionare, pentru institu┼úiile/autorit─â┼úile, altele decât cele men┼úionate mai sus, precum ┼či pentru societ─â┼úile comerciale, companiile na┼úionale, regiile autonome din subordinea/coordonarea/autoritatea autorit─â┼úilor centrale ┼či locale;".
    8. La articolul 24, alineatul (2) se abrog─â.
    9. La articolul 25, alineatul (2) se abrog─â.
    10. La articolul 27 alineatul (2), dup─â litera e) se introduc trei noi litere, literele f) - h), cu urm─âtorul cuprins:
    "f) utilizarea autovehiculului având verificarea periodic─â a aparatului de înregistrare (tahograf) ┼či a limitatorului de vitez─â expirat─â;
    g) efectuarea transportului rutier în cont propriu cu un vehicul rutier care dep─â┼če┼čte masa total─â maxim─â autorizat─â/admis─â, masa maxim─â autorizat─â/admis─â pe ax─â sau dimensiunile maxime de gabarit prev─âzute în certificatul de înmatriculare a acestuia;
    h) abaterile pentru care se suspend─â dreptul de utilizare a autovehiculului, în cazul în care s-a dispus suspendarea acestui drept ┼či dac─â pentru autovehiculul respectiv s-a eliberat copie conform─â a certificatului de transport în cont propriu."
    11. La articolul 28, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Pentru abaterile prev─âzute la art. 27 alin. (2) lit. a) - g), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se face pentru o perioad─â de 30 de zile."
    12. La articolul 28, dup─â alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urm─âtorul cuprins:
    "(1^1) Pentru abaterile prev─âzute la art. 27 alin. (2) lit. h), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se face pentru o perioad─â de 6 luni de la data procesului-verbal prev─âzut la art. 188^1."
    13. La articolul 38, dup─â litera ┼č) se introduc trei noi litere, literele t) - u), cu urm─âtorul cuprins:
    "t) s─â asigure parcarea vehiculelor de┼úinute numai la sediul social, la sediul punctelor de lucru, sucursalelor sau filialelor sau în locuri special amenajate autorizate în acest sens de c─âtre administra┼úia public─â local─â;
    ┼ú) s─â utilizeze în partea frontal─â a autovehiculului, pe timpul efectu─ârii transporturilor de produse de panifica┼úie sau de b─âuturi alcoolice, placa de identificare a transportului. Modelul pl─âcii de identificare a transportului este prev─âzut în anexele nr. 31a) ┼či 31b) la prezentele norme;
    u) s─â asigure existen┼úa la bordul vehiculelor cu care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier a legitima┼úiei de serviciu valabile a conduc─âtorului auto, din care s─â reias─â c─â este angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii. Modelul legitima┼úiei de serviciu este prev─âzut în anexa nr. 32 la prezentele norme."
    14. La articolul 50, alineatele (3) ┼či (4) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "(3) în perioada de valabilitate, programul de transport interjude┼úean poate fi modificat cel mult o dat─â pe an, astfel:
    a) prin introducerea de noi trasee de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR. în cazul în care cea mai lung─â por┼úiune comun─â cu un traseu existent în programul de transport interjude┼úean se suprapune pe mai mult de 50% din lungimea traseului nou-propus, acesta nu va fi introdus în programul de transport;
    b) prin modificarea capacit─â┼úii de transport, în cazurile în care se constat─â modificarea semnificativ─â a fluxului de c─âl─âtori de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR;
    c) prin modificarea graficelor de circula┼úie, astfel:
    (i) introducere de opriri în tranzit, care pot fi sta┼úii sau autog─âri. Dac─â prin oprirea în tranzit solicitat─â se genereaz─â segmente comune de traseu care se reg─âsesc în graficele de circula┼úie aferente altor curse interjude┼úene pe care de┼úin licen┼úe de traseu al┼úi operatori de transport rutier, trebuie s─â se poat─â asigura un decalaj de 30 de minute între plec─ârile din sta┼úiile/autog─ârile comune;
    (ii) modificarea orelor, în situa┼úia în care dup─â monitorizarea cursei de c─âtre personalul desemnat al Autorit─â┼úii Rutiere Române - ARR se constat─â modificarea semnificativ─â a fluxului de c─âl─âtori sau îmbun─ât─â┼úirea/deteriorarea infrastructurii rutiere. în situa┼úia în care modificarea orei presupune mic┼čorarea intervalului dintre plec─ârile din sta┼úiile/autog─ârile comune care se reg─âsesc pe acela┼či segment de traseu, se va asigura un decalaj de 30 de minute între respectivele plec─âri;
    (iii) modificarea zilelor de circula┼úie, la solicitarea operatorului de transport rutier de┼úin─âtor de licen┼ú─â de traseu;
    (iv) înlocuirea autog─ârilor capete de traseu men┼úionate în graficele de circula┼úie, cu asigurarea unui decalaj de 30 de minute între plec─ârile din autog─ârile/sta┼úiile comune care se reg─âsesc pe acela┼či segment de traseu. în cazul în care plec─ârile se efectueaz─â din autog─âri diferite, nu este necesar─â asigurarea decalajului decât în sta┼úiile comune care se reg─âsesc pe acela┼či segment de traseu.
    (4) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot efectua oricare curs─â ┼či traseu câ┼čtigat cu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuire ┼či declarate câ┼čtig─âtoare, indiferent de capacitatea acestora sau de punctajul ob┼úinut la atribuire, ori cu autovehiculele cu care acestea au fost înlocuite în condi┼úiile prev─âzute la alin. (5)."
    15. La articolul 50, dup─â alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urm─âtorul cuprins:
    "(7) în perioada de valabilitate a programului de transport interjude┼úean, în cazul în care se înfiin┼úeaz─â o autogar─â într-o localitate în care nu a existat autogar─â la data eliber─ârii licen┼úei de traseu, se vor respecta prevederile art. 45 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či se vor modifica în mod corespunz─âtor graficele de circula┼úie anex─â la licen┼úa de traseu."
    16. La articolul 55, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Licen┼úele de traseu se elibereaz─â operatorilor de transport rutier în num─ârul solicitat de ace┼čtia numai în cazul în care autovehiculele de┼úin copie conform─â a licen┼úei de transport."
    17. La articolul 55, dup─â alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urm─âtorul cuprins:
    "(6) în cazul în care pân─â la eliberarea licen┼úei de traseu se constat─â c─â au fost furnizate informa┼úii eronate, aceasta nu se va elibera."
    18. La articolul 59 alineatul (1), dup─â litera g) se introduce o nou─â liter─â, litera h), cu urm─âtorul cuprins:
    "h) s─â încheie contracte de acces în autogar─â, în conformitate cu graficele de circula┼úie anex─â la licen┼úa de traseu."
    19. Articolul 122 se abrog─â.
    20. La articolul 125, litera c) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "c) s─â repartizeze cursele pe peroane astfel încât s─â se asigure un interval de cel pu┼úin 15 minute între dou─â plec─âri consecutive de la acela┼či peron;".
    21. La articolul 136, litera e) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "e) în func┼úie de forma juridic─â de organizare:
    (i) copie legalizat─â a ultimului bilan┼ú contabil înregistrat la administra┼úia financiar─â, din care s─â reias─â c─â societatea comercial─â are un capital propriu în valoare de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clien┼úilor, rezultate din efectuarea activit─â┼úii; în situa┼úia în care societ─â┼úile comerciale sunt nou-înfiin┼úate, capitalul propriu va fi înlocuit cu capitalul subscris ┼či v─ârsat; în situa┼úia în care capitalul propriu, respectiv capitalul subscris ┼či v─ârsat nu acoper─â aceast─â valoare, se va completa cu scrisoare de garan┼úie bancar─â;
    (ii) scrisoare de garan┼úie bancar─â în valoare de minimum 50.000 euro pentru persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale/familiale;
    (iii) copie legalizat─â a ultimului bilan┼ú contabil înregistrat la administra┼úia financiar─â, din care s─â reias─â c─â asocia┼úia sau funda┼úia nonprofit are un patrimoniu în valoare de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clien┼úilor, rezultate din efectuarea activit─â┼úii; în situa┼úia în care patrimoniul nu acoper─â aceast─â valoare, se va completa cu scrisoare de garan┼úie bancar─â;
    (iv) copie a bilan┼úului contabil din care s─â reias─â c─â institu┼úiile/autorit─â┼úile publice au o valoare net─â a imobiliz─ârilor corporale de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clien┼úilor, rezultate din efectuarea activit─â┼úii; în situa┼úia în care valoarea net─â a imobiliz─ârilor corporale nu acoper─â aceast─â valoare, se va completa cu scrisoare de garan┼úie bancar─â."
    22. La articolul 154, dup─â alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urm─âtorul cuprins:
    "(2) Vehiculele rutiere sta┼úionate pe drumurile publice f─âr─â conduc─âtor auto la bord ┼či care prezint─â suspiciunea c─â au fost sta┼úionate în vederea sustragerii de la controlul desf─â┼čurat în zona respectiv─â de c─âtre inspectorii Autorit─â┼úii Rutiere Române - ARR vor fi verificate în eviden┼úele Autorit─â┼úii Rutiere Române - ARR, urmând s─â fie verificat─â activitatea de┼úin─âtorilor acestora."
    23. Dup─â articolul 157 se introduce un nou articol, articolul 157^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "ART. 157^1
    (1) Verificarea activit─â┼úii de transport rutier a operatorilor de transport/întreprinderilor, precum ┼či verificarea condi┼úiilor care au stat la baza eliber─ârii licen┼úei de transport/certificatului de transport în cont propriu se face la sediul acestora cel pu┼úin o dat─â la 3 ani, precum ┼či la eliberarea unei noi licen┼úe de transport/certificat de transport în cont propriu.
    (2) Verificarea activit─â┼úii de transport rutier a operatorilor de transport/întreprinderilor la sediul acestora se face ┼či în cazul în care se constat─â de c─âtre organele de control abilitate abateri grave sau repetate în activitatea operatorilor de transport/întreprinderilor."
    24. Articolul 161 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 161
    Inspectorul de trafic are dreptul s─â opreasc─â vehiculele care circul─â pe drumurile publice ┼či execut─â activit─â┼úi de transport rutier, asupra c─ârora are competen┼úe de control, precum ┼či vehiculele cu care se face instruirea practic─â a persoanelor în vederea ob┼úinerii permisului de conducere auto."
    25. La capitolul V, dup─â articolul 188 se introduce un nou subcapitol, subcapitolul V.7^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "V.7^1. Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum ┼či de re┼úinere a certificatului de înmatriculare ┼či a pl─âcu┼úelor de înmatriculare
    ART. 188^1
    (1) M─âsura suspend─ârii dreptului de utilizare a unui vehicul prin re┼úinerea certificatului ┼či a pl─âcu┼úelor de înmatriculare se va efectua în condi┼úii de siguran┼ú─â ┼či securitate a transportului, într-un spa┼úiu special destinat parc─ârii ┼či se aplic─â de c─âtre inspectorii de trafic ai Autorit─â┼úii Rutiere Române - ARR în cazul utiliz─ârii la transport a unui vehicul f─âr─â a se putea face dovada c─â se de┼úin urm─âtoarele documente valabile, dup─â caz: licen┼ú─â de transport, copia conform─â a acesteia, certificat de transport în cont propriu, copia conform─â a acestuia, licen┼ú─â de traseu, autoriza┼úia special─â de transport, autoriza┼úia de transport interna┼úional sau documentul de transport persoane prin servicii ocazionale.
    (2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului se face de c─âtre inspectorii de trafic ai Autorit─â┼úii Rutiere Române - ARR prin re┼úinerea certificatului de înmatriculare ┼či a pl─âcu┼úelor de înmatriculare ┼či se consemneaz─â într-un proces-verbal al c─ârui model este prev─âzut în anexa nr. 33 la prezentele norme, aplicându-se totodat─â ┼či sanc┼úiunea contraven┼úional─â corespunz─âtoare conform art. 57^4 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    (3) Dac─â fapta pentru care se aplic─â m─âsura suspend─ârii dreptului de utilizare a vehiculului s-a constatat într-un loc care nu respect─â prevederile alin. (1), în vederea aplic─ârii acestei m─âsuri contravenientul are obliga┼úia de a deplasa vehiculul în cel mai apropiat loc care s─â îndeplineasc─â condi┼úiile prev─âzute la alin. (1) indicat de inspectorii de trafic ai Autorit─â┼úii Rutiere Române - ARR.
    (4) Locurile prev─âzute la alin. (3) pot fi private sau publice, iar costurile legate de utilizarea acestora se suport─â integral de c─âtre contravenient.
    (5) Ca urmare a aplic─ârii m─âsurilor men┼úionate la alin. (2), atât vehiculul, cât ┼či marfa sau persoanele transportate se afl─â sub r─âspunderea juridic─â a utilizatorului vehiculului, conform legii.
    (6) în cazul aplic─ârii m─âsurii suspend─ârii dreptului de utilizare a vehiculului, utilizatorul acestuia este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate ter┼úilor, inclusiv persoanelor transportate.
    (7) Vehiculelor care sunt exceptate în condi┼úiile legii de la m─âsura imobiliz─ârii nu li se poate aplica m─âsura suspend─ârii dreptului de utilizare în momentul constat─ârii faptei.
    (8) în cazul vehiculelor prev─âzute la alin. (7) m─âsura suspend─ârii dreptului de utilizare a vehiculului prin re┼úinerea certificatului de înmatriculare ┼či a pl─âcu┼úelor de înmatriculare se aplic─â ulterior constat─ârii faptei, la locul de desc─ârcare al m─ârfii sau la sediul contravenientului, dup─â caz, de c─âtre agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - ARR în raza c─âreia se afl─â locul de desc─ârcare sau sediul/domiciliul.
    (9) Dup─â aplicarea m─âsurii suspend─ârii dreptului de utilizare a vehiculului, pl─âcu┼úele de înmatriculare împreun─â cu certificatul de înmatriculare, o copie a procesului-verbal de constatare a contraven┼úiei ┼či o copie a procesului-verbal de re┼úinere a pl─âcu┼úelor de înmatriculare ┼či a certificatului de înmatriculare se predau la inspectoratul jude┼úean de poli┼úie unde î┼či are sediul/domiciliul contravenientul."
    26. Articolul 215 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 215
    Anexele nr. 1 - 33 fac parte integrant─â din prezentele norme."
    27. Dup─â anexa nr. 30 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 31 - 33, care vor avea cuprinsul prev─âzut în anexele nr. 1 - 3.
    ART. II
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. III
    Direc┼úia transport rutier ┼či Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. V
    Pân─â la data de 31 martie 2010, de┼úin─âtorii de licen┼ú─â pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public, care au ob┼úinut licen┼úa în baza asigur─ârii pentru r─âspundere civil─â pentru activit─â┼úi conexe, vor depune la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - ARR emitent─â documentele prev─âzute la art. 136 lit. e) din Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.892/2006, în caz contrar licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier - activit─â┼úi de intermediere a opera┼úiunilor de transport rutier public de┼úinut─â va fi retras─â.

                  Ministrul transporturilor ┼či infrastructurii,
                             Radu Mircea Berceanu

    Bucure┼čti, 12 noiembrie 2009.
    Nr. 1.172.

    ANEXA 1
    [Anexa nr. 31a) la norme]

    Placa de identificare a transporturilor de produse de panifica┼úie:
    - plac─â de culoare verde;
    - dimensiuni: 300 mm x 300 mm.

                                              __________
                                |//////////|
                                |//////////|
                                |//////////|
                                |__________|


    Figura 1: Plac─â de identificare a transporturilor de produse de panifica┼úie

    [Anexa nr. 31b) la norme]

    Placa de identificare a transporturilor de b─âuturi alcoolice:
    - plac─â de culoare albastr─â;
    - dimensiuni: 300 mm x 300 mm.

                                 __________
                                |XXXXXXXXXX|
                                |XXXXXXXXXX|
                                |XXXXXXXXXX|
                                |__________|

    Figura 2: Plac─â de identificare a transporturilor de b─âuturi alcoolice

     ANEXA 2
    (Anexa nr. 32 la norme)

 ______________________________________________________________________________
| OPERATOR DE TRANSPORT/îNTREPRINDERE                                          |
|                                                                              |
|      _______________       ...............................................   |
|     |               |      ...............................................   |
|     |               |                                                        |
|     |               |                   LEGITIMA┼óIE DE SERVICIU              |
|     |      FOTO     |                     - CONDUC─éTOR AUTO -                |
|     |               |      Numele: .......................................   |
|     |               |      Prenumele: ....................................   |
|     |               |      Nr. contract de munc─â: ......................*)   |
|     |_______________|                                                        |
|                                                                     L.S.     |
|                                                                              |
| *) Se va înscrie num─ârul de înregistrare al contractului de munc─â la ITM.    |
|______________________________________________________________________________|
|                                   (VERSO)                                    |
|    _______________________________________________________________________   |
|   |                 |                 |                 |                 |  |
|   |     Sem. I      |     Sem. I      |     Sem. I      |     Sem. I      |  |
|   |      2009       |      2010       |      2011       |      2012       |  |
|   |                 |                 |                 |                 |  |
|   |      L.S.       |      L.S.       |      L.S.       |      L.S.       |  |
|   |_________________|_________________|_________________|_________________|  |
|   |                 |                 |                 |                 |  |
|   |     Sem. II     |     Sem. II     |     Sem. II     |     Sem. II     |  |
|   |      2009       |      2010       |      2011       |      2012       |  |
|   |                 |                 |                 |                 |  |
|   |      L.S.       |      L.S.       |      L.S.       |      L.S.       |  |
|   |_________________|_________________|_________________|_________________|  |
|______________________________________________________________________________|    ANEXA 3
    (Anexa nr. 33 la norme)

    ROMâNIA
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ┼×I INFRASTRUCTURII
    AUTORITATEA RUTIER─é ROMâN─é - ARR
    Agen┼úia ARR ....................

                         PROCES-VERBAL DE RE┼óINERE
    a pl─âcu┼úelor de înmatriculare ┼či a certificatului de înmatriculare

                      Seria ........ nr. ............


    în ziua ...... luna ....... anul ......, locul .........................., localitatea .........................., jude┼úul (sectorul) ...................
    Subsemnatul, ........................, în calitate de .................... la Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR - Agen┼úia ..............................., în temeiul art. 62 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, în baza legitima┼úiei de control nr. ........................., eliberate de Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii - Autoritatea Rutier─â Român─â - ARR, am procedat la ridicarea urm─âtoarelor:
    Certificatul de înmatriculare nr. ......................... al vehiculului (marca) ............... nr. ...............; sau
    Dovada seria .............. nr. ............................. din data de: ziua ..... luna ..... anul ......, apar┼úinând ...............................;
    Pl─âcu┼úele cu num─ârul de înmatriculare .........................., deoarece nu s-a f─âcut dovada de┼úinerii ...................,
    fapt constatat ┼či sanc┼úionat prin procesul-verbal de constatare ┼či sanc┼úionare contraven┼úional─â seria ........ nr. ................. din data de: ziua ..... luna ..... anul ...... .
    Pl─âcu┼úele de înmatriculare împreun─â cu certificatul de înmatriculare/dovada, o copie a procesului-verbal de constatare a contraven┼úiei ┼či o copie a procesului-verbal de re┼úinere a pl─âcu┼úelor de înmatriculare ┼či a certificatului de înmatriculare se transmit la inspectoratul jude┼úean de poli┼úie pe a c─ârui raz─â teritorial─â î┼či are sediul/domiciliul contravenientul.
    Suspendarea certificatului de înmatriculare ┼či a pl─âcu┼úelor de înmatriculare înceteaz─â la 6 luni de la data prezentului proces-verbal de re┼úinere.
    Permisiunea privind deplasarea autovehiculului se poate face numai în condi┼úiile legale în vigoare.

    Data ..............            Semn─âtura inspectorului .........................