├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOT─éR├éRE Nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul de┼čeurilor periculoase ┼či nepericuloase pe teritoriul Rom├óniei
           
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 672 din 30 septembrie 2008

    în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â, ┼či al art. 54 lit. c) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de┼čeurilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 426/2001, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    Guvernul României adopt─â prezenta hot─ârâre.

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    (1) Prin prezenta hot─ârâre se stabile┼čte procedura de reglementare ┼či control al transportului de┼čeurilor periculoase ┼či nepericuloase pe teritoriul României.
    (2) Procedura de reglementare ┼či control al transportului de┼čeurilor se aplic─â de┼čeurilor periculoase ┼či de┼čeurilor nepericuloase prev─âzute în anexa nr. 2 la Hot─ârârea Guvernului nr. 856/2002 privind eviden┼úa gestiunii de┼čeurilor ┼či pentru aprobarea listei cuprinzând de┼čeurile, inclusiv de┼čeurile periculoase, cu complet─ârile ulterioare.
    (3) Transportul de┼čeurilor se realizeaz─â numai c─âtre operatorii economici care de┼úin autoriza┼úie de mediu conform legisla┼úiei în vigoare pentru activit─â┼úile de colectare/stocare temporar─â/tratare/valorificare/eliminare.
    (4) Este interzis transportul de┼čeurilor de orice natur─â de la locul de producere la cel de colectare/stocare temporar─â/tratare/valorificare/eliminare, f─âr─â respectarea prevederilor prezentei hot─ârâri.
    ART. 2
    Semnifica┼úia unor termeni specifici utiliza┼úi în prezenta hot─ârâre este prezentat─â în anexa nr. I A la Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de┼čeurilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 426/2001, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

    CAP. 2
    Transportul de┼čeurilor periculoase

    ART. 3
    Transportul de┼čeurilor periculoase, indiferent de cantitatea anual─â în care acestea se genereaz─â, se desf─â┼čoar─â în concordan┼ú─â cu prevederile Hot─ârârii Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activit─â┼úii de transport rutier de m─ârfuri periculoase în România, ale Regulamentului privind Transportul Interna┼úional Feroviar al M─ârfurilor Periculoase RID - Apendice C la Conven┼úia privind transporturile interna┼úionale feroviare (COTIF), semnat─â la Berna la 9 mai 1980, astfel cum a fost modificat─â prin Protocolul ratificat prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 69/2001, aprobat─â prin Legea nr. 53/2002, ale Ordonan┼úei Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe c─âile ferate din România, republicat─â, ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 590/2007 pentru stabilirea unor reguli privind transportul în trafic intern al m─ârfurilor periculoase pe calea ferat─â, ale Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale Ordinului ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 1.730/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transport─â m─ârfuri periculoase, substan┼úe d─âun─âtoare ┼či/sau poluan┼úi marini, ale Ordonan┼úei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim ┼či pe c─âile navigabile interioare, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale Ordinului ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 322/2006 privind instala┼úiile portuare de preluare a de┼čeurilor generate de nave ┼či a reziduurilor m─ârfii, cu modific─ârile ulterioare, ┼či ale Ordinului ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 426/2006 privind aprobarea Regulilor de naviga┼úie pe Canalul Dun─âre - Marea Neagr─â ┼či Canalul Poarta Alb─â - Midia - N─âvodari.
    ART. 4
    (1) Transportul de┼čeurilor periculoase se efectueaz─â de la generator sau de┼úin─âtor, denumit în continuare expeditor, c─âtre operatorul economic care realizeaz─â opera┼úia de colectare/stocare temporar─â/tratare/valorificare/eliminare, denumit în continuare destinatar, respectându-se prevederile prezentei hot─ârâri.
    (2) Expeditorul completeaz─â un formular pentru aprobarea transportului de┼čeurilor periculoase, al c─ârui model este prezentat în anexa nr. 1.
    (3) Formularul pentru aprobarea transportului de┼čeurilor periculoase, semnat ┼či ┼čtampilat, este transmis c─âtre destinatarul de┼čeurilor periculoase.
    (4) Destinatarul de┼čeurilor periculoase, la primirea formularului pentru aprobarea transportului de┼čeurilor periculoase, poate accepta efectuarea transportului sau poate solicita informa┼úii suplimentare din partea expeditorului. Dac─â destinatarul accept─â efectuarea transportului, semneaz─â ┼či ┼čtampileaz─â formularul pentru aprobarea transportului de┼čeurilor periculoase.
    (5) Formularul pentru aprobarea transportului de┼čeurilor periculoase, semnat ┼či ┼čtampilat de c─âtre destinatar, se transmite la agen┼úia jude┼úean─â pentru protec┼úia mediului în a c─ârei raz─â teritorial─â se afl─â instala┼úia de tratare/valorificare/eliminare, pentru a se ob┼úine din partea acesteia aprobarea pentru efectuarea transportului de┼čeurilor periculoase, termenul maxim de r─âspuns fiind de 7 zile lucr─âtoare de la primirea tuturor informa┼úiilor solicitate.
    (6) La stabilirea destinatarului ┼či a traseului de transport al de┼čeurilor periculoase, expeditorul va avea în vedere, pe cât posibil, respectarea principiului proximit─â┼úii, care presupune ca de┼čeurile s─â fie valorificate ┼či eliminate cât mai aproape de locul de generare.
    (7) Agen┼úia jude┼úean─â pentru protec┼úia mediului în a c─ârei raz─â teritorial─â se afl─â instala┼úia de tratare/valorificare/eliminare are urm─âtoarele atribu┼úii:
    a) de a semna ┼či ┼čtampila formularul pentru aprobarea transportului de┼čeurilor periculoase, numai dup─â ce verific─â ┼či analizeaz─â informa┼úiile furnizate, dac─â este de acord cu opera┼úiile de tratare, valorificare sau eliminare aplicate de┼čeurilor periculoase de c─âtre destinatar;
    b) de a solicita informa┼úii suplimentare de la expeditorul de┼čeurilor periculoase, de la operatorul instala┼úiei de tratare/valorificare/eliminare sau de la Garda Na┼úional─â de Mediu, dup─â caz;
    c) de a verifica dac─â transportul de┼čeurilor periculoase respect─â regimul ariilor naturale protejate ┼či a Siturilor Natura 2000.
    (8) Formularul pentru aprobarea transportului de┼čeurilor periculoase, semnat ┼či ┼čtampilat potrivit prevederilor alin. (7) lit. a), este transmis astfel:
    a) expeditorului de┼čeurilor periculoase ┼či agen┼úiei jude┼úene pentru protec┼úia mediului în a c─ârei raz─â teritorial─â se afl─â acesta, de c─âtre agen┼úia jude┼úean─â pentru protec┼úia mediului în a c─ârei raz─â teritorial─â se afl─â instala┼úia de tratare/valorificare/eliminare;
    b) inspectoratului pentru situa┼úii de urgen┼ú─â al jude┼úului în a c─ârui raz─â teritorial─â se afl─â expeditorul pentru autorizarea rutei transportului de┼čeurilor periculoase, de c─âtre expeditor.
    (9) Ruta de transport al de┼čeurilor periculoase se stabile┼čte de c─âtre expeditor ┼či transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea ora┼čelor, ┼či se autorizeaz─â de c─âtre inspectoratul pentru situa┼úii de urgen┼ú─â al jude┼úului în a c─ârui raz─â teritorial─â se afl─â expeditorul, înscriindu-se în documentele de înso┼úire ale transportului de┼čeurilor periculoase.
    (10) Formularul pentru aprobarea transportului de┼čeurilor periculoase se întocme┼čte în 6 exemplare originale ┼či se p─âstreaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) un exemplar la expeditor;
    b) un exemplar la destinatar;
    c) un exemplar la transportator;
    d) un exemplar la agen┼úia jude┼úean─â pentru protec┼úia mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului de┼čeurilor periculoase;
    e) un exemplar la inspectoratul pentru situa┼úii de urgen┼ú─â al jude┼úului în a c─ârui raz─â teritorial─â se afl─â expeditorul de┼čeurilor periculoase;
    f) un exemplar la agen┼úia jude┼úean─â pentru protec┼úia mediului în a c─ârei raz─â teritorial─â se afl─â expeditorul de┼čeurilor periculoase.
    (11) Prevederile alin. (1) - (10) se aplic─â ┼či în cazul în care expeditorul de┼čeurilor periculoase, transportatorul ┼či destinatarul acestora sunt acela┼či operator economic.
    ART. 5
    Aprobarea pentru efectuarea transportului de┼čeurilor periculoase poate fi o aprobare dat─â pentru o anumit─â categorie de de┼čeuri periculoase ┼či un singur transport sau poate fi o aprobare dat─â pentru o anumit─â categorie de de┼čeuri periculoase ┼či mai multe transporturi, caz în care valabilitatea aprob─ârii este de 2 ani de la data acord─ârii acesteia.
    ART. 6
    (1) Pentru de┼čeurile periculoase generate în cantitate mai mic─â de 1 t/an, formularul de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase, al c─ârui model este prev─âzut în anexa nr. 2, nu trebuie s─â con┼úin─â aprobarea agen┼úiei pentru protec┼úia mediului în raza c─âreia se afl─â destinatarul de┼čeurilor periculoase.
    (2) Destinatarul de┼čeurilor periculoase trebuie s─â depun─â la agen┼úia pentru protec┼úia mediului în raza c─âreia se afl─â un exemplar din formularul de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase, semnat ┼či ┼čtampilat, conform prevederilor prezentei hot─ârâri.
    ART. 7
    Fiecare transport de de┼čeuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceea┼či categorie de de┼čeuri periculoase trebuie s─â fie înso┼úit de formularul de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase ┼či de formularul pentru aprobarea transportului de┼čeurilor periculoase.
    ART. 8
    Expeditorul completeaz─â, semneaz─â ┼či ┼čtampileaz─â formularul de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase.
    ART. 9
    (1) Transportatorul semneaz─â ┼či ┼čtampileaz─â formularul de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase, la primirea de┼čeurilor periculoase.
    (2) Transportatorul transport─â de┼čeurile periculoase pe ruta aprobat─â în formularul de aprobare a transportului de┼čeurilor periculoase ┼či le pred─â destinatarului.
    ART. 10
    (1) Destinatarul, la primirea de┼čeurilor periculoase, semneaz─â ┼či ┼čtampileaz─â formularul de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase, confirmând acceptarea de┼čeurilor periculoase.
    (2) Destinatarul este obligat s─â preleveze o prob─â din fiecare transport de de┼čeuri periculoase, pe care s─â o p─âstreze în condi┼úii de siguran┼ú─â ┼či etichetat─â corespunz─âtor un interval de cel pu┼úin 3 luni.
    ART. 11
    (1) Personalul angajat, inclusiv transportatorul de┼čeurilor periculoase, de┼úine echipament special ┼či este instruit asupra utiliz─ârii acestuia, precum ┼či pentru luarea primelor m─âsuri de interven┼úie în cazul unei polu─âri accidentale, în conformitate cu prevederile legale privind transportul m─ârfurilor periculoase.
    (2) în cazul producerii unui accident pe timpul transportului, transportatorul de┼čeurilor periculoase anun┼ú─â imediat inspectoratul pentru situa┼úii de urgen┼ú─â ┼či agen┼úia pentru protec┼úia mediului de pe raza jude┼úului unde s-a produs incidentul.
    ART. 12
    Formularul de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase se întocme┼čte în 6 exemplare ┼či se p─âstreaz─â în acela┼či mod ca ┼či formularul pentru aprobarea transportului de┼čeurilor periculoase, a┼ča cum este prev─âzut la art. 4 alin. (10).
    ART. 13
    Destinatarul, dup─â efectuarea opera┼úiilor de colectare/stocare temporar─â/tratare/valorificare/eliminare, semneaz─â ┼či ┼čtampileaz─â formularul de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase, men┼úionând c─â activitatea de colectare/stocare temporar─â/tratare/valorificare/eliminare a de┼čeurilor periculoase s-a efectuat în conformitate cu legisla┼úia în vigoare, ┼či transmite o copie a acestuia la:
    a) expeditorul de┼čeurilor periculoase;
    b) agen┼úia jude┼úean─â pentru protec┼úia mediului în a c─ârei raz─â teritorial─â se afl─â expeditorul de┼čeurilor periculoase;
    c) agen┼úia jude┼úean─â pentru protec┼úia mediului în a c─ârei raz─â teritorial─â se afl─â instala┼úia de tratare/valorificare/eliminare.
    ART. 14
    (1) Inspectoratul pentru situa┼úii de urgen┼ú─â al jude┼úului în a c─ârui raz─â teritorial─â se afl─â expeditorul, dup─â primirea unui exemplar din formularul pentru aprobarea transportului rutier al de┼čeurilor periculoase ┼či a unui exemplar din formularul de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase, notific─â, cu 48 de ore înainte de efectuarea transportului aprobat, toate inspectoratele pentru situa┼úii de urgen┼ú─â jude┼úene, precum ┼či inspectoratele jude┼úene de poli┼úie din jude┼úele care vor fi tranzitate ┼či cel de destina┼úie despre executarea transportului de┼čeurilor periculoase ┼či despre caracteristicile acestuia.
    (2) în cazul transportului feroviar ┼či naval al de┼čeurilor periculoase, dup─â respectarea prevederilor alin. (1), inspectoratul pentru situa┼úii de urgen┼ú─â al jude┼úului în a c─ârui raz─â teritorial─â se afl─â expeditorul notific─â sec┼úiile regionale de poli┼úie transporturi care vor fi tranzitate ┼či cea de destina┼úie despre transportul de┼čeurilor periculoase ┼či despre caracteristicile acestuia.
    (3) în cazul în care se realizeaz─â transporturi de de┼čeuri periculoase din aceea┼či categorie c─âtre acela┼či destinatar, urmând aceea┼či rut─â de transport stabilit─â în formularul pentru aprobarea transportului de┼čeurilor periculoase, cu o frecven┼ú─â mai mare de un transport pe lun─â, expeditorul este obligat s─â transmit─â c─âtre inspectoratul pentru situa┼úii de urgen┼ú─â formularul de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase numai la efectuarea primului transport.
    (4) începând cu cel de-al doilea transport de de┼čeuri periculoase prev─âzut la alin. (3), expeditorul este obligat s─â informeze inspectoratul pentru situa┼úii de urgen┼ú─â cu 48 de ore înaintea efectu─ârii fiec─ârui transport de de┼čeuri periculoase, prin fax, not─â telefonic─â sau e-mail. în informarea transmis─â inspectoratului pentru situa┼úii de urgen┼ú─â se precizeaz─â cantitatea de de┼čeuri periculoase care se transport─â, num─ârul formularului de aprobare a transportului de┼čeurilor periculoase în baza c─âruia se realizeaz─â acesta ┼či date pentru identificarea transportatorului, a┼ča cum sunt prev─âzute în formularul de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase.
    (5) Formularele de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase întocmite pentru transporturile de de┼čeuri periculoase care intr─â sub inciden┼úa alin. (3) se p─âstreaz─â la expeditor, transportator ┼či destinatar, acesta din urm─â având obliga┼úia s─â raporteze anual agen┼úiei pentru protec┼úia mediului în a c─ârei raz─â teritorial─â se afl─â c─â de┼čeurile periculoase au fost valorificate sau eliminate în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 15
    (1) Transportul de┼čeurilor periculoase care se genereaz─â într-o cantitate mai mic─â de 1 t/an din aceea┼či categorie de de┼čeuri periculoase se efectueaz─â în baza formularului de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase, în care se precizeaz─â clar c─â aceste de┼čeuri periculoase sunt generate într-o cantitate mai mic─â de 1 t/an.
    (2) în cazul transporturilor prev─âzute la alin. (1), formularul de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase se întocme┼čte în 3 exemplare, care se p─âstreaz─â astfel: o copie la expeditorul de┼čeurilor periculoase, o copie la destinatarul de┼čeurilor periculoase ┼či o copie la transportatorul de┼čeurilor periculoase.
    (3) Formularul de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase se prezint─â de c─âtre expeditor, transportator ┼či destinatar la solicitarea organelor abilitate conform legii s─â efectueze controlul asupra gestion─ârii de┼čeurilor periculoase.
    ART. 16
    (1) în cazul transportului de de┼čeuri periculoase pe calea ferat─â se aplic─â aceea┼či procedur─â conform art. 1 - 15, cu men┼úiunea c─â pentru ob┼úinerea aprob─ârii de la agen┼úia jude┼úean─â pentru protec┼úia mediului în a c─ârei raz─â teritorial─â se afl─â instala┼úia de tratare/valorificare/eliminare expeditorul de┼čeurilor periculoase trebuie s─â prezinte ┼či acceptul transportatorului.
    (2) în cazul transportului de┼čeurilor periculoase pe calea ferat─â, în lipsa oric─âruia dintre documentele înso┼úitoare ale transportului, vagonul este primit ┼či re┼úinut în punctul de destina┼úie, urmând ca destinatarul s─â prezinte documentele necesare în cel mult 48 de ore, în caz contrar, vagonul fiind redirijat c─âtre expeditor.
    (3) Condi┼úiile pentru transportul de┼čeurilor periculoase pe calea ferat─â sunt prev─âzute în Ordonan┼úa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul m─ârfurilor periculoase pe calea ferat─â, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 788/2001.
    ART. 17
    (1) De┼čeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie s─â fie ambalate ┼či etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul m─ârfurilor periculoase.
    (2) Gestionarea ambalajelor cade în sarcina destinatarului, cu excep┼úia cazurilor în care o alt─â parte î┼či asum─â r─âspunderea în scris pentru gestionarea acestora.
    (3) Ambalajele de┼čeurilor periculoase reprezint─â de asemenea de┼čeuri periculoase care intr─â sub inciden┼úa prezentei hot─ârâri. Eviden┼úa gestiunii ambalajelor se realizeaz─â conform reglement─ârilor în vigoare.

    CAP. 3
    Transportul de┼čeurilor periculoase pentru colectare sau pentru stocare temporar─â

    ART. 18
    (1) în cazul în care de┼čeurile periculoase sunt transportate c─âtre un de┼úin─âtor temporar în vederea colect─ârii sau stoc─ârii temporare realizate în condi┼úiile legii, transportul de┼čeurilor periculoase se realizeaz─â în dou─â etape:
    a) transportul de┼čeurilor periculoase de la expeditor la de┼úin─âtorul temporar al de┼čeurilor periculoase care realizeaz─â colectarea sau stocarea temporar─â a acestora;
    b) transportul de┼čeurilor periculoase de la de┼úin─âtorul temporar al de┼čeurilor periculoase c─âtre destinatarul final al de┼čeurilor periculoase care realizeaz─â tratarea, valorificarea sau eliminarea de┼čeurilor periculoase.
    (2) în prima etap─â, de┼úin─âtorul temporar al de┼čeurilor periculoase este destinatar, iar în cea de-a doua etap─â de┼úin─âtorul temporar al de┼čeurilor periculoase este expeditor.
    (3) Pentru fiecare etap─â dintre cele dou─â prev─âzute la alin. (1) transportul de┼čeurilor periculoase se realizeaz─â cu respectarea prevederilor art. 1 - 17. Pentru fiecare etap─â se completeaz─â în mod corespunz─âtor formularele prev─âzute în modelele prezentate în anexele nr. 1 ┼či 2.

    CAP. 4
    Transportul de┼čeurilor nepericuloase

    ART. 19
    Transportul de┼čeurilor nepericuloase se efectueaz─â pe baza formularului de înc─ârcare-desc─ârcare de┼čeuri nepericuloase, al c─ârui model este prev─âzut în anexa nr. 3.
    ART. 20
    (1) De┼čeurile nepericuloase destinate elimin─ârii se transport─â de la expeditor la destinatar ┼či se controleaz─â pe baza formularului de înc─ârcare-desc─ârcare de┼čeuri nepericuloase tipizat, cu regim special.
    (2) Formularul de înc─ârcare-desc─ârcare de┼čeuri nepericuloase se completeaz─â de c─âtre expeditor în 3 exemplare ┼či se p─âstreaz─â dup─â cum urmeaz─â: un exemplar semnat ┼či ┼čtampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transport─â de┼čeurile ┼či cu num─ârul de înmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului.
    (3) Dup─â semnarea ┼či ┼čtampilarea formularului de înc─ârcare-desc─ârcare de c─âtre destinatar, acesta îl transmite expeditorului prin fax sau prin po┼čt─â, cu confirmare de primire.
    (4) Fiecare transport de de┼čeuri nepericuloase trebuie s─â fie înso┼úit de un formular de înc─ârcare-desc─ârcare de┼čeuri nepericuloase.
    (5) Formularul de înc─ârcare-desc─ârcare de┼čeuri nepericuloase este înregistrat de c─âtre destinatar într-un registru securizat, înseriat ┼či numerotat pe fiecare pagin─â.
    ART. 21
    Transportul ┼či controlul de┼čeurilor nepericuloase destinate opera┼úiilor de colectare/stocare temporar─â/tratare/valorificare/eliminare se efectueaz─â pe baza formularului de înc─ârcare-desc─ârcare de┼čeuri nepericuloase, completat ┼či semnat de c─âtre expeditorul, transportatorul ┼či destinatarul de┼čeurilor nepericuloase.
    ART. 22
    (1) Formularul de înc─ârcare-desc─ârcare în baza c─âruia se realizeaz─â transportul ┼či controlul de┼čeurilor nepericuloase destinate colect─ârii/stoc─ârii temporare/trat─ârii/valorific─ârii/elimin─ârii se p─âstreaz─â astfel: o copie la expeditorul de┼čeurilor, o copie la destinatarul acestora ┼či o copie la transportatorul de┼čeurilor.
    (2) Expeditorul, destinatarul ┼či transportatorul de┼čeurilor nepericuloase sunt obliga┼úi s─â prezinte formularul de înc─ârcare-desc─ârcare de┼čeuri nepericuloase la solicitarea organelor abilitate conform legii s─â efectueze controlul asupra gestion─ârii de┼čeurilor.
    ART. 23
    (1) Transportul de┼čeurilor municipale, efectuat de c─âtre operatorii economici autoriza┼úi s─â presteze serviciul de salubrizare în localit─â┼úi, nu intr─â sub inciden┼úa prevederilor prezentei hot─ârâri.
    (2) Operatorii economici prev─âzu┼úi la alin. (1) care efectueaz─â transportul propriilor de┼čeuri nepericuloase, cum ar fi de┼čeurile de produc┼úie ┼či de┼čeurile asimilabile celor municipale, trebuie s─â completeze formularul de înc─ârcare-desc─ârcare de┼čeuri nepericuloase.

    CAP. 5
    Transportul de┼čeurilor rezultate din activitatea medical─â

    ART. 24
    (1) Gestionarea de┼čeurilor rezultate din activit─â┼úile medicale se realizeaz─â în conformitate cu Normele tehnice privind gestionarea de┼čeurilor rezultate din activit─â┼úile medicale ┼či Metodologia de culegere a datelor pentru baza na┼úional─â de date privind de┼čeurile rezultate din activit─â┼úile medicale, aprobate prin Ordinul ministrului s─ân─ât─â┼úii ┼či familiei nr. 219/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    (2) Nu se vor accepta la transport de┼čeurile ale c─âror ambalaje nu sunt etichetate cu urm─âtoarele informa┼úii: datele de identificare ale unit─â┼úii sanitare, sec┼úia/laborator, cantitate ┼či data umplerii.
    (3) Transportul de┼čeurilor periculoase rezultate din activitatea medical─â se face ┼úinându-se cont de urm─âtoarele:
    a) toate vehiculele utilizate pentru transportul de┼čeurilor periculoase rezultate din activitatea medical─â sunt evaluate de Ministerul S─ân─ât─â┼úii Publice, prin institutele de s─ân─âtate public─â, pe baza unei metodologii ce va fi aprobat─â prin ordin al ministrului s─ân─ât─â┼úii publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hot─ârâri. în interiorul vehiculelor, de┼čeurile periculoase rezultate din activitatea medical─â se transport─â în containere din plastic cu capac, tip europubel─â, în pozi┼úie vertical─â;
    b) vehiculul utilizat pentru transportul de┼čeurilor periculoase rezultate din activitatea medical─â trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele cerin┼úe:
    (i) s─â fie destinat, amenajat special ┼či utilizat numai pentru transportul de┼čeurilor periculoase rezultate din activitatea medical─â;
    (ii) s─â fie autoutilitar─â sau autovehicul cu masa total─â maxim─â autorizat─â;
    (iii) compartimentul destinat containerelor s─â fie separat de cabina ┼čoferului, s─â fie realizat din materiale u┼čor lavabile ┼či rezistente la abur ┼či agen┼úi chimici folosi┼úi la cur─â┼úenie ┼či dezinfec┼úie;
    (iv) s─â aib─â în dotare containere din plastic cu capac, tip europubel─â, în care sunt depozitate de┼čeurile ambalate în timpul transportului, în condi┼úii de siguran┼ú─â;
    (v) s─â aib─â dispozitive de fixare a containerelor în timpul transportului;
    (vi) s─â con┼úin─â sisteme de asigurare împotriva r─âspândirii de┼čeurilor periculoase în mediu în caz de accident;
    (vii) s─â existe permanent o trus─â sau un minicompartiment ce con┼úine saci din plastic, echipament de protec┼úie, echipamente de cur─â┼úenie, dezinfec┼úie, trus─â de prim-ajutor;
    (viii) s─â fie prev─âzut cu trus─â conform prevederilor Acordului european privind transportul interna┼úional rutier al m─ârfurilor periculoase (A.D.R.);
    (ix) compartimentul destinat containerelor va fi prev─âzut cu sisteme de r─âcire a aerului: aer condi┼úionat, echipament frigorific;
    (x) autovehiculul va fi marcat ┼či inscrip┼úionat cu datele de identificare ale societ─â┼úii transportatoare pe ambele p─âr┼úi laterale, activitatea prestat─â "Transport de┼čeuri periculoase rezultate din activitatea medical─â", pictograma "Pericol biologic" ┼či marcaj A.D.R.;
    c) operatorii economici care transport─â de┼čeuri periculoase rezultate din activitatea medical─â, care la data intr─ârii în vigoare a prezentei hot─ârâri nu de┼úin referat tehnic pentru autovehiculul care transport─â de┼čeuri periculoase rezultate din activitatea medical─â, au obligativitatea de a-l solicita ┼či ob┼úine în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hot─ârâri. în cazul în care referatul tehnic nu se ob┼úine în acest termen de 6 luni, se suspend─â dreptul de a utiliza autovehiculul pentru transportul de┼čeurilor periculoase rezultate din activitatea medical─â;
    d) transportul de┼čeurilor periculoase de la unitatea medical─â în care acestea se produc ┼či care este expeditorul de┼čeurilor ┼či pân─â la destinatarul de┼čeurilor, reprezentat de instala┼úia în care acestea sunt tratate sau eliminate, se realizeaz─â cu respectarea prevederilor prezentei hot─ârâri.
    (4) Pentru toate cantit─â┼úile de de┼čeuri periculoase rezultate din activitatea medical─â, transportatorul - chiar dac─â acesta este ┼či destinatar - va respecta prevederile art. 1 - 17, precizând în formularele ale c─âror modele sunt prezentate în anexele nr. 1 ┼či 2 cantitatea cumulat─â exact, prin cânt─ârire la expeditori, pe un transport dintr-o anumit─â zon─â. Formularul va con┼úine o anex─â cu expeditorii ┼či cantit─â┼úile individuale.

    CAP. 6
    Sanc┼úiuni

    ART. 25
    (1) înc─âlcarea prevederilor prezentei hot─ârâri atrage r─âspunderea civil─â sau contraven┼úional─â, dup─â caz.
    (2) Urm─âtoarele fapte constituie contraven┼úii ┼či se sanc┼úioneaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) abandonarea de┼čeurilor pe traseu de c─âtre operatorii de transport, nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3), ale art. 6 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 13, art. 14 alin. (1) ┼či (2), art. 19 sau ale art. 24 alin. (1), (2), alin. (3) lit. a), b) ┼či d), alin. (4), cu amend─â de la 15.000 lei la 30.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 4, 7, 8, art. 14 alin. (3) - (5), art. 20 ┼či 21, cu amend─â de la 10.000 lei la 20.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 9, 10, 12, art. 15 alin. (2), art. 18 alin. (3), art. 22 ┼či ale art. 23 alin. (2), cu amend─â de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    d) transportul de┼čeurilor municipale efectuate de operatori neautoriza┼úi pentru prestarea serviciului de salubrizare în localit─â┼úi, cu amend─â de la 3.000 lei la 6.000 lei.
    (3) în cazul s─âvâr┼čirii contraven┼úiilor prev─âzute la alin. (2) lit. a), se aplic─â pe lâng─â sanc┼úiunea contraven┼úional─â principal─â ┼či sanc┼úiunea contraven┼úional─â complementar─â a confisc─ârii mijlocului de transport destinat sau folosit la s─âvâr┼čirea faptei.
    (4) Mijlocul de transport confiscat potrivit alin. (3) se valorific─â în condi┼úiile prev─âzute de Ordonan┼úa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului ┼či condi┼úiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privat─â a statului, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 274/2007, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    (5) în cazul în care se dispune m─âsura confisc─ârii mijlocului de transport, agentul constatator întreprinde m─âsurile necesare pentru transportul de┼čeurilor c─âtre operatorii economici care de┼úin autoriza┼úie de mediu conform legisla┼úiei în vigoare pentru activit─â┼úile de tratare/valorificare/eliminare, toate cheltuielile fiind suportate de c─âtre contravenient.
    ART. 26
    Constatarea contraven┼úiilor ┼či aplicarea sanc┼úiunilor prev─âzute la art. 25 se fac de c─âtre personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului ┼či Dezvolt─ârii Durabile ┼či Ministerului Internelor ┼či Reformei Administrative, al─âturi de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale, Ministerului Transporturilor, Ministerului S─ân─ât─â┼úii Publice sau Ministerului Economiei ┼či Finan┼úelor, dup─â caz, conform competen┼úelor institu┼úiilor nominalizate.
    ART. 27
    (1) Contraven┼úiilor prev─âzute la art. 25 le sunt aplicabile dispozi┼úiile Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dup─â caz, de la data comunic─ârii acestuia jum─âtate din minimul amenzii prev─âzute la art. 25, agentul constatator f─âcând men┼úiune despre aceast─â posibilitate în procesul-verbal de constatare ┼či sanc┼úionare a contraven┼úiei.

    CAP. 7
    Dispozi┼úii finale

    ART. 28
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrant─â din prezenta hot─ârâre.
    ART. 29
    (1) Prezenta hot─ârâre intr─â în vigoare la 90 de zile de la data public─ârii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intr─ârii în vigoare a prezentei hot─ârâri se abrog─â Ordinul ministrului agriculturii, p─âdurilor, apelor ┼či mediului, al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului ┼či al ministrului economiei ┼či comer┼úului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare ┼či control al transportului de┼čeurilor pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 aprilie 2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
             C─éLIN POPESCU-T─éRICEANU

                       Contrasemneaz─â:
                       Ministrul mediului
                       ┼či dezvolt─ârii durabile,
                       Attila Korodi

                       Ministrul transporturilor,
                       Ludovic Orban

                       p. Ministrul s─ân─ât─â┼úii publice,
                       Mircea Manuc,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul agriculturii
                       ┼či dezvolt─ârii rurale,
                       Gheorghe Albu,
                       secretar de stat

                       Ministrul internelor
                       ┼či reformei administrative,
                       Cristian David

                       p. Ministrul economiei ┼či finan┼úelor,
                       Eugen Teodorovici,
                       secretar de stat

    Bucure┼čti, 10 septembrie 2008.
    Nr. 1.061.

    ANEXA 1

         Formular pentru aprobarea transportului de┼čeurilor periculoase
                              nr.*1)
|_|_|_|_|_|

                                    - model -

   
I. Date privind expeditorul/generatorul de┼čeurilor periculoase
    Societatea ................................................................
    Sediul ........... nr. ...., cod po┼čtal ..........., localitatea ..........
    Persoana responsabil─â .....................................................
    Telefon ................. fax ............... e-mail ......................
    Autoriza┼úie de mediu nr. |_|_|_|_|_|
    Data la care expir─â autoriza┼úia de mediu |_|_|_|_|_|_|
    Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|

    II. Date privind transportatorul de┼čeurilor periculoase
    Societatea ................................................................
    Sediul ........... nr. ...., cod po┼čtal ..........., localitatea ..........
    Persoana responsabil─â .....................................................
    Telefon ................. fax ............... e-mail ......................
    Licen┼úa de transport m─ârfuri periculoase nr. .........
    Data la care expir─â licen┼úa de transport m─ârfuri periculoase ..............
    Autoriza┼úie de mediu nr. |_|_|_|_|_|
    Data la care expir─â autoriza┼úia de mediu |_|_|_|_|_|_|
    Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|
    Nr. de înmatriculare mijloc de transport ..................................
    Delegat (nume, prenume, func┼úie) ..........................................

    III. Date privind destinatarul de┼čeurilor periculoase
    Societatea ................................................................
    Sediul ........... nr. ...., cod po┼čtal ..........., localitatea ..........
    Persoana responsabil─â .....................................................
    Telefon ................. fax ............... e-mail ......................
    Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|

    IV. Date privind amplasamentul instala┼úiei de tratare/valorificare/eliminare
    Denumirea .................................................................
    Sediul ........... nr. ...., cod po┼čtal ..........., localitatea ..........
    Persoana responsabil─â .....................................................
    Telefon ................. fax ............... e-mail ......................
    Autoriza┼úie de mediu nr. |_|_|_|_|_|
    Data la care expir─â autoriza┼úia de mediu |_|_|_|_|_|_|

    V. Aprobare pentru:
    A. (i) un singur transport                                       |_|
       (ii) mai multe transporturi                                   |_|

    Data la care expir─â aprobarea                                |_|_|_|_|_|_|

    B. (i) colectare                                                 |_|
       (ii) stocare temporar─â                                        |_|
       (iii) tratare                                                 |_|
       (iv) valorificare                                             |_|
       (v) eliminare                                                 |_|

    C. Opera┼úia de colectare/stocare temporar─â/tratare/valorificare/eliminare nr. ...............
    (conform anexelor nr. IA, II A ┼či, respectiv, II B din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de┼čeurilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 426/2001, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare)

    VI. Num─ârul total de transporturi planificate:

    VII. Cantitatea de de┼čeuri planificat─â a fi transportat─â (în tone) |_|_|_|_|_| t

    VIII. Denumirea ┼či compozi┼úia chimic─â a de┼čeurilor:
    - Denumirea de┼čeurilor (conform Hot─ârârii Guvernului nr. 856/2002 privind eviden┼úa gestiunii de┼čeurilor ┼či pentru aprobarea listei cuprinzând de┼čeurile, inclusiv de┼čeurile periculoase, cu complet─ârile ulterioare) |_|_|_|_|_|
    - Codul de┼čeurilor (conform Hot─ârârii Guvernului nr. 856/2002, cu complet─ârile ulterioare) |_|_|_|_|_|
    - Con┼úinutul de┼čeurilor în:

    1. Arseniu                                             |_|_|_|_|_| mg/l
    2. Plumb                                               |_|_|_|_|_| mg/l
    3. Cadmiu                                              |_|_|_|_|_| mg/l
    4. Crom-VI                                             |_|_|_|_|_| mg/l
    5. Cupru                                               |_|_|_|_|_| mg/l
    6. Nichel                                              |_|_|_|_|_| mg/l
    7. Mercur                                              |_|_|_|_|_| mg/l
    8. Seleniu                                             |_|_|_|_|_| mg/l
    9. Staniu                                              |_|_|_|_|_| mg/l
    10. Stibiu                                             |_|_|_|_|_| mg/l
    11. Taliu                                              |_|_|_|_|_| mg/l
    12. Telur                                              |_|_|_|_|_| mg/l
    13. Sulfuri                                            |_|_|_|_|_| mg/l
    14. Cloruri                                            |_|_|_|_|_| mg/l
    15. Fluoruri                                           |_|_|_|_|_| mg/l
    16. Bromuri                                            |_|_|_|_|_| Greu %
    17. Ioduri                                             |_|_|_|_|_| Greu %
    18. Nitri┼úi                                            |_|_|_|_|_| Greu %
    19. Fenoli                                             |_|_|_|_|_| mg/l
    20. PCB/PCT                                            |_|_|_|_|_| mg/l
    21. Consum Chimic de Oxigen (CCO)                      |_|_|_|_|_| mg/l
    22. Valoare pH                                         |_|_|_|_|_| mg/l
    23. Conductibilitate                                   |_|_|_|_|_| S/cm
    24. Materiale lipofile greu volatile                   |_|_|_|_|_| mg/l
    25. Componenta extractibil─â a substan┼úei de baz─â       |_|_|_|_|_| Greu %
    26. Materiale lipofile extractibile                    |_|_|_|_|_| Greu %
    27. Pierderi la calcinare                              |_|_|_|_|_| Greu %
    28. Componenta dizolvabil─â în ap─â                      |_|_|_|_|_| Greu %
    29. Con┼úinut de ap─â                                    |_|_|_|_|_| %
    30. Rezisten┼úa la forfecare                            |_|_|_|_|_| kN/m"
    31. Deformare axial─â                                   |_|_|_|_|_| %
    32. Rezisten┼úa la presare uniaxial─â                    |_|_|_|_|_| kN/m"
    33. Punct de topire                                    |_|_|_|_|_| grade C
    34. Punct de inflamabilitate                           |_|_|_|_|_| grade C
    35. Punct de condensare/domeniu de condens             |_|_|_|_|_| grade C
    36. Putere caloric─â                                    |_|_|_|_|_| kJ/k
    37. Emisie de gaze prin reac┼úii ulterioare             |_|_|_|_|_|
        a) în contact cu ambalajul                         |_|_|_|_|_|
        b) în contact cu aerul                             |_|_|_|_|_|
        c) în contact cu roca de sare                      |_|_|_|_|_|
        d) la temperatura de grade C .......               |_|_|_|_|_|
    38. Men┼úionarea componentelor periculoase              |_|_|_|_|_|
        a) ale de┼čeurilor                                  |_|_|_|_|_|
        b) ale produselor rezultate din
           valorificarea/eliminarea de┼čeurilor             |_|_|_|_|_|

    Al┼úi parametri                                       valoare     dimensiune
    39. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|
    40. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|
    41. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|
    42. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|
    43. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|
    44. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|
    45. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|
    46. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|
    47. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|
    48. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|

    49. Alte men┼úiuni                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    NOT─é:
    La completarea pct. 38 - 49 se au în vedere prevederile art. 8 din Hot─ârârea Guvernului nr. 856/2002, cu complet─ârile ulterioare.

    IX. Modalit─â┼úi de transport |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    X. Tipuri de ambalare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    XI. Declara┼úia expeditorului/generatorului:
    Declar pe propria r─âspundere c─â datele ┼či informa┼úiile de mai sus sunt complete ┼či corecte. Declar, de asemenea, c─â îmi asum obliga┼úiile contractuale stabilite conform legii.

            Nume              Semn─âtura/┼×tampila             Data
      .................    .........................     ............

    XII. Acceptarea transportului de c─âtre destinatar
    Suntem de acord s─â prelu─âm de┼čeurile declarate.
    Asigur─âm c─â de┼čeurile vor fi tratate/valorificate/eliminate în instala┼úia noastr─â, conform legii.

            Nume              Semn─âtura/┼×tampila             Data
      .................    .........................     ............

    XIII. Autorizarea transportului de┼čeurilor de c─âtre agen┼úia jude┼úean─â pentru protec┼úia mediului în a c─ârei raz─â teritorial─â are loc colectarea/stocarea temporar─â/tratarea/valorificarea/eliminarea de┼čeurilor.
    Agen┼úia pentru Protec┼úia Mediului (jude┼úul) autorizeaz─â

            Nume              Semn─âtura/┼×tampila             Data
      .................    .........................     ............

    Condi┼úii specifice |_| nu |_| da
    Dac─â se impun condi┼úii specifice, acestea se trec pe verso.

    XIV. Autorizarea rutei de transport de c─âtre Inspectoratul pentru Situa┼úii de Urgen┼ú─â
    Pentru transportul de┼čeurilor periculoase trebuie utilizat─â urm─âtoarea rut─â: ...................................
    Dac─â aceast─â rut─â nu poate fi utilizat─â din motive obiective, va fi utilizat─â urm─âtoarea rut─â:

            Nume              Semn─âtura/┼×tampila             Data
      .................    .........................     ............

------------
    *1) Num─âr înscris de agen┼úia jude┼úean─â pentru protec┼úia mediului în a c─ârei raz─â teritorial─â se afl─â instala┼úia de tratare/valorificare/eliminare.

    ANEXA 2

              Formular de expedi┼úie/transport de┼čeuri periculoase
                             nr.*1) |_|_|_|_|_|

                                  - model -

Denumirea de┼čeurilor
periculoase*2)             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod de┼čeuri periculoase    De┼čeuri periculoase < 1 t/an   Nr. formularului de
|_|_|_|_|_|                |_|                            aprobare al
                           De┼čeuri periculoase > 1 t/an   transportului*)
                           |_|                            |_|_|_|_|_|

Nr. de înregistrare al     Nr. de înregistrare al         Nr. de înregistrare al
expeditorului              transportatorului              destinatarului
|_|_|_|_|_|                |_|_|_|_|_|                    |_|_|_|_|_|
în calitate de:            în calitate de:                în calitate de
Generator |_|              Nume delegat:                  operator economic care
Operator economic care     Nr. de înmatriculare mijloc    realizeaz─â opera┼úia
realizeaz─â opera┼úia de:    transport:                     de:
Colectare |_|                                             Colectare         |_|
Stocare temporar─â |_|                                     Stocare temporar─â |_|
                                                          Tratare           |_|
                                                          Valorificare      |_|
                                                          Eliminare         |_|
Cantitatea predat─â         Cantitatea primit─â             Cantitatea
în tone                    în tone                        recep┼úionat─â în tone
|_|_|_|_|_|                |_|_|_|_|_|                    |_|_|_|_|_|
                                                          Cantitatea respins─â
                                                          în tone
                                                          |_|_|_|_|_|
Data pred─ârii              Data pred─ârii                  Data primirii
(zi, lun─â, an)             (zi, lun─â, an)                 (zi, lun─â, an)
|_|_|_|_|_|_|              |_|_|_|_|_|_|                  |_|_|_|_|_|_|
Denumirea societ─â┼úii,      Denumirea societ─â┼úii,          Denumirea societ─â┼úii,
sediul, cod unic de        sediul, cod unic de            sediul, cod unic de
identificare               identificare                   identificare
|_|_|_|_|_|                |_|_|_|_|_|                    |_|_|_|_|_|
Semn─âtura ┼či ┼čtampila      Semn─âtura ┼či ┼čtampila          Semn─âtura ┼či ┼čtampila
(asigurare pentru o        (asigurare pentru              (asigurare pentru
declara┼úie corect─â)        transport regulamentar)        preluare în vederea
.....................      .......................        unei colect─âri sau
                                                          stoc─âri temporare,
                                                          tratare/valorificare/
                                                          eliminare conform
                                                          prevederilor legale)
                                                          .....................

    Tipul mijloacelor de transport:
    Num─âr ┼či tip de ambalaje utilizate pentru transportul de┼čeurilor periculoase:
    Observa┼úii:
------------
    *1) Num─âr înscris de c─âtre agen┼úia jude┼úean─â pentru protec┼úia mediului.
    *2) Conform Hot─ârârii Guvernului nr. 856/2002 privind eviden┼úa gestiunii de┼čeurilor ┼či pentru aprobarea listei cuprinzând de┼čeurile, inclusiv de┼čeurile periculoase, cu complet─ârile ulterioare.
    *) Nu este necesar─â aprobare pentru cantit─â┼úi < 1 t/an.

    ANEXA 3

           Formular de înc─ârcare - desc─ârcare de┼čeuri nepericuloase

                                  - model -

 ______________________________________________________________________________
| Serie ┼či num─âr                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| Date de      |   Data    | Caracteristici|Cantitate| Date privind |Observa┼úii|
| identificare |           | de┼čeuri:      |         | punctul de   |          |
| transportator|           |               |         | lucru*) unde |          |
|              |           |               |         | se efectueaz─â|          |
|______________|___________|_______________|_________|______________|__________|
| Date de      | înc─ârcare | Categorii     | tone    | îNC─éRCAREA   |          |
| identificare |           | de┼čeuri       |         | Date de      |          |
| delegat ┼či   |           |               |         | identificare |          |
| nr.          |           | cod           |         | expeditor    |          |
| înmatriculare|           |               |         |              |          |
| mijloc de    |           |               |         |              |          |
| transport    |           |               |         |              |          |
|              |           |               |         |              |          |
| Licen┼úa de   |           | Descriere     |         | Autoriza┼úie  |          |
| transport    |           | Destinat:     | mc      | de mediu nr. |          |
| m─ârfuri      |           |               |         |              |          |
| nepericuloase|           | colect─ârii |_||         | Data la care |          |
| nr.          |           | stoc─ârii      |         | expir─â       |          |
|              |           | temporare |_| |         | autoriza┼úia  |          |
| Data la care |           | trat─ârii |_|  |         | de mediu     |          |
| expir─â       |           | valorific─ârii |         |              |          |
| licen┼úa de   |           | |_|           |         | Semn─âtura ┼či |          |
| transport    |           | elimin─ârii |_||         | ┼čtampila     |          |
| m─ârfuri      |           |               |         |              |          |
| nepericuloase| Desc─ârcare|               |         |              |          |
|              |           |               |         |______________|          |
| Semn─âtura    |           |               |         | Date privind |          |
|              |           |               |         | punctul de   |          |
|              |           |               |         | lucru unde se|          |
|              |           |               |         | efectueaz─â*) |          |
|              |           |               |         |              |          |
|              |           |               |         | DESC─éRCAREA  |          |
|              |           |               |         |              |          |
|              |           |               |         | Date de      |          |
|              |           |               |         | identificare |          |
|              |           |               |         | destinatar   |          |
|              |           |               |         |              |          |
|              |           |               |         | Autoriza┼úie  |          |
|              |           |               |         | de mediu nr. |          |
|              |           |               |         | Data la care |          |
|              |           |               |         | expir─â       |          |
|              |           |               |         | autoriza┼úia  |          |
|              |           |               |         | de mediu     |          |
|              |           |               |         |              |          |
|              |           |               |         | Semn─âtura ┼či |          |
|              |           |               |         | ┼čtampila     |          |
|              |           |               |         |              |          |
|______________|___________|_______________|_________|______________|__________
|
    *) Se va completa numai în cazul în care înc─ârcarea/desc─ârcarea are loc la un punct de lucru care nu reprezint─â sediul social.