├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1040 din 16 octombrie 2007 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind omologarea de tip ┼či eliberarea c─âr┼úii de identitate a vehiculelor rutiere, precum ┼či omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 721 din 25 octombrie 2007

    în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea c─âr┼úii de identitate ┼či certificarea autenticit─â┼úii vehiculelor rutiere în vederea înmatricul─ârii sau înregistr─ârii acestora în România, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 230/2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 5 alin. (2) lit. i) ┼či k) ┼či alin. (3) lit. m) ┼či p) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind omologarea de tip ┼či eliberarea c─âr┼úii de identitate a vehiculelor rutiere, precum ┼či omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 ┼či 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â conform anexei care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. II
    Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin transpune:
    - Directiva 2006/81/CE a Comisiei din 23 octombrie 2006 pentru adaptarea Directivei 95/17/CE în ceea ce prive┼čte neînscrierea unuia sau mai multor ingrediente în lista prev─âzut─â pentru etichetarea produselor cosmetice ┼či a Directivei 2005/78/CE în ceea ce prive┼čte m─âsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze poluante ┼či de particule poluante ce provin de la motoarele destinate propulsiei vehiculelor, ca urmare a ader─ârii Bulgariei ┼či României;
    - Directiva 2006/96/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 pentru adaptarea anumitor directive din domeniul liberei circula┼úii a m─ârfurilor, ca urmare a ader─ârii Bulgariei ┼či României;
    - Directiva 2006/119/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2006 de modificare, în scopul adapt─ârii ei la progresul tehnic, a Directivei 2001/56/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului referitoare la sistemul de înc─âlzire al autovehiculelor ┼či remorcilor acestora;
    - Directiva 2006/120/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2006 de rectificare ┼či modificare a Directivei 2005/30/CE de modificare, în scopul adapt─ârii lor la progresul tehnic, a Directivei 97/24/CE ┼či a Directivei 2002/24/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului referitoare la omologarea autovehiculelor cu dou─â sau trei ro┼úi;
    - Directiva 2007/15/CE a Comisiei din 14 martie 2007 de modificare, în scopul adapt─ârii ei la progresul tehnic, a anexei I la Directiva 74/483/CEE a Consiliului referitoare la proeminen┼úele exterioare ale autovehiculelor;
    - Directiva 2007/34/CE a Comisiei din 14 iunie 2007 de modificare, în vederea adapt─ârii ei la progresul tehnic, a Directivei 70/157/CEE a Consiliului referitoare la nivelul de zgomot admis ┼či la sistemul de evacuare al autovehiculelor;
    - Directiva 2007/35/CE a Comisiei din 18 iunie 2007 de modificare, în scopul adapt─ârii ei la progresul tehnic, a Directivei 76/756/CEE a Consiliului privind instalarea dispozitivelor de iluminat ┼či de semnalizare luminoas─â ale autovehiculelor ┼či ale remorcilor acestora;
    - Directiva 2007/37/CE a Comisiei din 21 iunie 2007 de modificare a anexelor I ┼či III la Directiva 70/156/CEE a Consiliului privind apropierea legisla┼úiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor ┼či a remorcilor acestora.
    ART. IV
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare dup─â 30 de zile de la data public─ârii.

                         p. Ministrul transporturilor,
                                Barna Tanczos,
                               secretar de stat

    Bucure┼čti, 16 octombrie 2007.
    Nr. 1.040.

    ANEXA 1

    1. La capitolul II, sec┼úiunea I, dup─â subpunctul 3.1 se introduce subpunctul 3.1.1 cu urm─âtorul cuprins:
    "3.1.1. începând cu 5 ianuarie 2008, pentru vehiculele din categoriile M, N ┼či O, în conformitate cu prevederile Directivei 70/156/CEE, modificat─â ultima dat─â prin Directiva 2007/37/CE."
    2. La capitolul II, sec┼úiunea I, dup─â subpunctul 13 se introduc subpunctele 13^1 ┼či 13^2 cu urm─âtorul cuprins:
    "13^1. La acordarea omolog─ârii CE de tip a întregului vehicul (într-o singur─â etap─â sau în mai multe etape), a vehiculelor (în ceea ce prive┼čte produsele utilizate la acestea), a sistemelor, a componentelor ┼či a entit─â┼úilor tehnice, se vor aplica prevederile administrative prev─âzute în Directiva 2006/81/CE ┼či Directiva 2006/96/CE.
    13^2. în cazul omolog─ârilor CE de tip, directiva de modificare la care se face referire în sec┼úiunea 3 a num─ârului de omologare CE reprezint─â:
    13^2.1. în cazul omolog─ârii CE de tip a întregului vehicul, ultima directiv─â care modific─â un articol (sau articole) al (ale) directivei-cadru;
    13^2.2. în cazul omolog─ârii CE de tip a vehiculelor (în ceea ce prive┼čte produsele utilizate la acestea), a sistemelor, a componentelor ┼či a entit─â┼úilor tehnice, ultima directiv─â care con┼úine dispozi┼úii precise pe care vehiculul, sistemul, componenta sau entitatea tehnic─â le îndepline┼čte;
    13^2.3. în cazul în care o directiv─â specific─â con┼úine date de aplicare diferite în func┼úie de cerin┼úe tehnice diferite, se adaug─â un caracter alfabetic corespunz─âtor cerin┼úei tehnice pe baza c─âreia a fost acordat─â omologarea;
    13^2.4. în cazul în care o directiv─â specific─â con┼úine cerin┼úe referitoare la subiecte diferite stabilite pe baz─â de capitole sau sec┼úiuni diferite, se adaug─â num─ârul capitolului, anexei ┼či apendicelui, dup─â caz, pentru a se indica subiectul omolog─ârii."
    3. La capitolul II sec┼úiunea a II-a, titlul se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "Omologarea na┼úional─â de tip a întregului vehicul, omologarea na┼úional─â de tip a vehiculelor ┼či a produselor, acordarea num─ârului de registru ┼či eliberarea CIV pentru vehicule"
    4. La capitolul II sec┼úiunea a II-a, subpunctul 1.1 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "1.1. Prevederile prezentei sec┼úiuni se aplic─â la omologarea na┼úional─â de tip a întregului vehicul (într-o singur─â etap─â sau în mai multe etape), la omologarea na┼úional─â de tip a vehiculelor (în ceea ce prive┼čte produsele utilizate la acestea), la acordarea num─ârului de registru ┼či eliberarea CIV pentru vehicule, precum ┼či la omologarea na┼úional─â de tip a produselor care sunt reglementate de regulamentele CEE - ONU."
    5. La capitolul II sec┼úiunea a II-a, subpunctul 2.1 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "2.1. în cadrul prezentei sec┼úiuni, termenul omologare de tip este utilizat pentru a desemna activit─â┼úile sau cerin┼úele comune pentru omologarea na┼úional─â de tip a întregului vehicul (într-o singur─â etap─â sau în mai multe etape), pentru omologarea na┼úional─â de tip a vehiculelor (în ceea ce prive┼čte produsele utilizate la acestea) ┼či pentru omologarea na┼úional─â de tip a produselor care sunt reglementate de regulamentele CEE - ONU."
    6. La capitolul II sec┼úiunea a II-a subpunctul 3.2, litera h) se abrog─â.
    7. La capitolul II sec┼úiunea a II-a subpunctul 4.2, litera a) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "a) tipurile de autovehicule ┼či remorcile acestora (definite la sec┼úiunea I subpct. 1.1, cu excep┼úia autovehiculelor din categoria M1), care sunt conforme cu informa┼úiile din dosarul constructorului ┼či care îndeplinesc toate condi┼úiile tehnice specifice indicate în prezentele reglement─âri.
    Pentru vehiculele speciale se vor aplica prevederile din anexa XI la Directiva 70/156/CEE, apendicele 1 - 4, în func┼úie de destina┼úia vehiculului special;".
    8. La capitolul II sec┼úiunea a II-a subpunctul 4.2, literele b) ┼či c) se abrog─â.
    9. La capitolul II sec┼úiunea a II-a, subpunctele 4.6 ┼či 4.7 se abrog─â.
    10. La capitolul II sec┼úiunea a II-a, dup─â punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "4^1. Acordarea num─ârului de registru
    4^1.1. în cazul vehiculelor care de┼úin omologare comunitar─â (CE) de tip a întregului vehicul, RAR acord─â, la solicitarea constructorului, reprezentantului acestuia sau importatorului, un num─âr de registru care atest─â luarea în eviden┼ú─â a introducerii în România a tipului/variantei/versiunii respective.
    4^1.2. în vederea acord─ârii num─ârului de registru, trebuie prezentate:
    a) o copie de pe certificatul de înmatriculare/înregistrare la oficiul registrului comer┼úului al solicitantului acord─ârii num─ârului de registru;
    b) o copie de pe documentul prin care constructorul, dac─â este cazul, împuternice┼čte solicitantul acord─ârii num─ârului de registru;
    c) o copie a certificatul de omologare CE de tip a întregului vehicul;
    d) un certificat de conformitate CE, în original, personalizat pe un vehicul din tipul/varianta/versiunea ce se dore┼čte a fi omologat─â.
    4^1.3. în cazul omolog─ârii na┼úionale de tip a întregului vehicul, acordarea num─ârului de registru este inclus─â în procedura de omologare."
    11. La capitolul II sec┼úiunea a II-a, subpunctul 6.2 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "6.2. în urma acord─ârii omolog─ârii na┼úionale de tip a întregului vehicul, RAR elibereaz─â CIV pentru fiecare vehicul fabricat conform tipului de vehicul omologat, în vederea înmatricul─ârii sau înregistr─ârii acestuia.
    6.2.1. Dac─â o alt─â persoan─â juridic─â român─â, importator pentru acela┼či tip de vehicul, import─â mai mult de 10 buc─â┼úi de acest tip, ea poate, de comun acord cu persoana juridic─â de┼úin─âtoare a omolog─ârii na┼úionale de tip a întregului vehicul, s─â primeasc─â CIV."
    12. La capitolul II sec┼úiunea a II-a, subpunctul 6.4 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "6.4. Eliberarea de RAR a CIV pentru vehiculele care de┼úin omologare CE de tip a întregului vehicul se face în baza num─ârului de registru acordat pentru tipul/varianta/versiunea respectiv─â, f─âr─â efectuarea de încerc─âri suplimentare."
    13. La capitolul II sec┼úiunea a II-a, subpunctul 6.5 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "6.5. Datele din CIV referitoare la vehicul se înscriu de c─âtre RAR ┼či, dup─â caz, de c─âtre de┼úin─âtorul omolog─ârii na┼úionale de tip a întregului vehicul sau de c─âtre persoana juridic─â la solicitarea c─âreia s-a acordat num─âr de registru."
    14. La capitolul II sec┼úiunea a II-a, dup─â subpunctul 6.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6.5^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "6.5^1. în cazul în care omologarea na┼úional─â de tip a întregului vehicul sau omologarea CE de tip a întregului vehicul, dup─â caz, î┼či pierde valabilitatea în scopul primei înmatricul─âri, primei înregistr─âri ori vânz─ârii unui vehicul rutier în conformitate cu prevederile prezentelor reglement─âri sau ale legisla┼úiei comunitare, nu se mai pot elibera CIV în baza omolog─ârii na┼úionale de tip ori a num─ârului de registru, iar CIV existente mai pot fi folosite numai în conformitate cu prevederile prezentelor reglement─âri sau ale legisla┼úiei comunitare."
    15. La capitolul II sec┼úiunea a II-a subpunctul 6.6, al doilea paragraf se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "De asemenea, acesta va aplica pe fiecare produs fabricat în conformitate cu tipul omologat marca sa de fabrica┼úie ori comercial─â, tipul ┼či/sau, dac─â cerin┼úele existente prev─âd astfel, num─ârul omolog─ârii na┼úionale de tip. în ultimul caz, constructorul poate s─â nu mai aplice marca sa de fabrica┼úie sau comercial─â ori tipul."
    16. La capitolul II sec┼úiunea a II-a, subpunctul 7.2 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "7.2. La prima înmatriculare, prima înregistrare sau la vânzare, un vehicul rutier nou trebuie s─â corespund─â condi┼úiilor tehnice impuse la omologarea CE de tip a întregului vehicul sau la omologarea na┼úional─â de tip a întregului vehicul, dup─â caz, precizate prin legisla┼úia comunitar─â ori prin prezentele reglement─âri, cu excep┼úia cazurilor pentru care legisla┼úia comunitar─â sau prezentele reglement─âri prev─âd în mod expres alte date de aplicare pentru prima înmatriculare, prima înregistrare ori vânzarea unui vehicul rutier nou."
    17. La capitolul II sec┼úiunea a II-a, subpunctul 10.1 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "10.1. Verificarea conformit─â┼úii produc┼úiei vehiculelor ┼či a produselor se realizeaz─â conform prevederilor anexelor corespunz─âtoare ale directivelor-cadru ┼či directivelor specifice sau, dup─â caz, apendicelui 2 la Acordul de la Geneva din 1958 ┼či regulamentelor CEE - ONU aplicabile."
    18. La capitolul III, dup─â subpunctul 1.2.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.2.5, cu urm─âtorul cuprins:
    "1.2.5. troleibuz - autobuz cu alimentare electric─â prin fire electrice exterioare;".
    19. La capitolul III, subpunctul 1.10 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "1.10. tractor agricol sau forestier (vezi anexa nr. 1, sec┼úiunea A);".
    20. La capitolul IV, subpunctul 1.1 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "1.1. Viteza maxim─â constructiv─â a vehiculelor rutiere care se înscrie în CIV este cea indicat─â de constructor în documentele prezentate în vederea omolog─ârii/acord─ârii num─ârului de registru. Ea se m─âsoar─â:
    a) pentru autovehiculele cu 2 sau 3 ro┼úi, conform Directivei 95/1/CEE, modificat─â prin Directiva 2006/27/CE;
    b) pentru tractoarele agricole sau forestiere, conform Directivei 74/152/CEE paragraful 1, modificat─â prin Directiva 98/89/CE.
    1.1.1. Pentru autovehiculele din categoriile M ┼či N, prev─âzute cu limitator de vitez─â sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, în CIV se va înscrie viteza maxim─â care nu poate fi dep─â┼čit─â constructiv, datorit─â limitatorului de vitez─â ori sistemului integrat de limitare a vitezei, ┼či care este declarat─â de c─âtre solicitantul omolog─ârii/acord─ârii num─ârului de registru în documentele prezentate în vederea omolog─ârii/acord─ârii num─ârului de registru (aceast─â vitez─â se m─âsoar─â în conformitate cu Directiva 92/24/CEE, modificat─â prin Directiva 2004/11/CE)."
    21. La capitolul IV, subpunctul 1.2 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "1.2. Puterea net─â a motorului care se înscrie în CIV este cea declarat─â de constructor în documentele prezentate în vederea omolog─ârii/acord─ârii num─ârului de registru. Ea se m─âsoar─â:
    a) pentru autovehiculele din categoriile M ┼či N, conform Directivei 80/1269/CEE, modificat─â prin Directiva 1999/99/CE;
    b) pentru autovehiculele cu 2 sau 3 ro┼úi, conform Directivei 95/1/CEE, modificat─â prin Directiva 2002/41/CE."
    22. La capitolul IV, subpunctul 1.3 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "1.3. Cilindreea motorului autovehiculelor care se înscrie în CIV este cea declarat─â de constructor în documentele prezentate în vederea omolog─ârii/acord─ârii num─ârului de registru."
    23. La capitolul IV, subpunctul 1.5 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "1.5. Caracteristicile ┼či performan┼úele care nu sunt reglementate prin norme na┼úionale, directive/regulamente CE/CEE ori regulamente CEE - ONU sau orice alte documente care nu sunt precizate de prezentele reglement─âri nu se verific─â de RAR ┼či se înscriu în documentele eliberate de RAR, inclusiv în CIV, în conformitate cu datele declarate de solicitantul omolog─ârii/acord─ârii num─ârului de registru pe propria r─âspundere a acestuia. Orice consecin┼úe de natur─â juridic─â, administrativ─â ┼či/sau economic─â ce decurg din respectiva declara┼úie vor fi suportate de solicitantul omolog─ârii de tip/acord─ârii num─ârului de registru."
    24. La capitolul IV, dup─â subpunctul 5.1.1 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 5.1.1.1 - 5.1.1.4, cu urm─âtorul cuprins:
    "5.1.1.1. Nu se admite refuzarea acord─ârii omolog─ârii na┼úionale sau omolog─ârii CE de tip, dup─â caz, pentru vehiculele din categoriile M, N ┼či O care corespund cerin┼úelor Directivei 76/756/CEE, modificat─â prin Directiva 2007/35/CE, valabile pentru circula┼úia pe partea dreapt─â.
    5.1.1.2. începând cu 10 iulie 2008, la omologarea na┼úional─â sau la omologarea CE de tip, vehiculele din categoriile M, N ┼či O trebuie s─â corespund─â cerin┼úelor Directivei 76/756/CEE, modificat─â prin Directiva 2007/35/CE, valabile pentru circula┼úia pe partea dreapt─â.
    5.1.1.3. începând cu 10 iulie 2011, la prima înmatriculare ┼či la vânzare, vehiculele din categoriile M, N ┼či O trebuie s─â corespund─â cerin┼úelor Directivei 76/756/CEE, modificat─â prin Directiva 2007/35/CE, valabile pentru circula┼úia pe partea dreapt─â.
    5.1.1.4. Cerin┼úele din Directiva 2007/35/CE referitoare la echiparea cu marcaje cu vizibilitate mare (marcaje reflectorizante pentru contur) se aplic─â, în condi┼úiile prev─âzute de Regulamentul CEE - ONU nr. 48, pentru:
    a) autovehiculele din categoriile N2 cu masa maxim─â tehnic admisibil─â mai mare de 7,5 tone ┼či N3, cu excep┼úia auto┼časiurilor cu cabin─â, a autovehiculelor incomplete ┼či a autotractoarelor; ┼či
    b) remorcile ┼či semiremorcile din categoriile O3 ┼či O4."
    25. La capitolul IV, dup─â subpunctul 5.6 se introduc dou─â noi subpuncte, subpunctele 5.7 ┼či 5.8, cu urm─âtorul cuprins:
    "5.7. Farurile de viraj trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice din Regulamentul nr. 119 CEE - ONU.
    5.8. Sistemele adaptabile pentru iluminare frontal─â (AFS) pentru autovehiculele din categoriile M ┼či N trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice din Regulamentul nr. 123 CEE - ONU."
    26. La capitolul IV, dup─â subpunctul 8.12.1 se introduc dou─â noi subpuncte, subpunctele 8.12.1.1 ┼či 8.12.1.2, cu urm─âtorul cuprins:
    "8.12.1.1. începând cu 6 iulie 2008 se aplic─â prevederile Directivei 2007/34/CE de modificare a Directivei 70/157/CEE.
    8.12.1.2. începând de la 6 iulie 2008 ┼či pân─â la 6 iulie 2010, vehiculul ce urmeaz─â a fi omologat de tip trebuie supus încerc─ârii stabilite în anexa 10 la Regulamentul CEE - ONU nr. 51, numai în scopul monitoriz─ârii. Rezultatele încerc─ârii men┼úionate anterior trebuie ad─âugate la documentele prev─âzute în apendicele 1 ┼či 2 din anexa I la Directiva 70/157/CEE, modificat─â prin Directiva 2007/34/CE, în conformitate cu anexa 9 la Regulamentul CEE - ONU nr. 51. RAR va trimite aceste documente informative Comisiei Europene. Aceste obliga┼úii nu aduc atingere cazurilor de extindere a omolog─ârilor existente în conformitate cu Directiva 70/157/CEE. în cadrul procedurii de monitorizare men┼úionate anterior, un vehicul nu este considerat a fi de un tip nou dac─â difer─â numai din punct de vedere al prevederilor prev─âzute la pct. 2.2.1 ┼či 2.2.2 din Regulamentul CEE - ONU nr. 51."
    27. La capitolul IV, subpunctul 8.15^1 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "8.15^1. La omologarea CE de tip a catalizatoarelor de schimb noi destinate a fi instalate pe autovehiculele cu 2 sau 3 ro┼úi, trebuie respectate condi┼úiile tehnice referitoare la m─âsurile împotriva polu─ârii atmosferice, la nivelul sonor admisibil ┼či la protec┼úia împotriva modific─ârilor neautorizate prev─âzute în Directiva 2005/30/CE (astfel cum a fost rectificat─â ┼či modificat─â prin Directiva 2006/120/CE) de modificare a Directivei 97/24/CE.
    8.15^1.1. începând cu 1 ianuarie 2009, este permis─â vânzarea sau instalarea pe un autovehicul cu 2 sau 3 ro┼úi numai a catalizatoarelor de schimb noi care au fost omologate în conformitate cu cap. 5 din Directiva 97/24/CE, modificat─â prin Directiva 2005/30/CE (astfel cum a fost rectificat─â ┼či modificat─â prin Directiva 2006/120/CE)."
    28. La capitolul IV, dup─â subpunctul 8.15^1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8.15^2, cu urm─âtorul cuprins:
    "8.15^2. Catalizatoarele noi pentru autovehiculele cu 2 sau 3 ro┼úi trebuie s─â respecte prevederile prev─âzute de cap. 5 din Directiva 97/24/CE, modificat─â prin Directiva 2005/30/CE (astfel cum a fost rectificat─â ┼či modificat─â prin Directiva 2006/120/CE) ┼či prin Directiva 2006/27/CE."
    29. La capitolul IV, dup─â subpunctul 8.17 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 8.17^1 - 8.17^3, cu urm─âtorul cuprins:
    "8.17^1. Pentru dispozitivele de evacuare noi pentru autovehiculele din categoriile M ┼či N, începând cu 6 iulie 2008 se aplic─â prevederile Directivei 2007/34/CE de modificare a Directivei 70/157/CEE.
    8.17^2. Dispozitivele de evacuare noi pentru autovehiculele cu 2 sau 3 ro┼úi trebuie s─â respecte prevederile cap. 9 din Directiva 97/24/CE, modificat─â prin Directiva 2005/30/CE (astfel cum a fost rectificat─â ┼či modificat─â prin Directiva 2006/120/CE) ┼či Directiva 2006/27/CE. Omolog─ârile acordate anterior în conformitate cu prevederile cap. 9 din Directiva 97/24/CE r─âmân valabile în scopul vânz─ârii ┼či punerii în exploatare.
    8.17^3. începând cu 3 ianuarie 2009 se aplic─â prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce prive┼čte emisiile provenind de la vehiculele u┼čoare pentru pasageri ┼či de la vehiculele u┼čoare comerciale (Euro 5 ┼či Euro 6) ┼či privind accesul la informa┼úiile referitoare la repararea ┼či între┼úinerea vehiculelor."
    30. La capitolul IV, dup─â subpunctul 9.1.1 se introduc dou─â noi subpuncte, subpunctele 9.1.1.1 ┼či 9.1.1.2, cu urm─âtorul cuprins:
    "9.1.1.1. începând cu 5 aprilie 2008, nu se admit refuzarea acord─ârii omolog─ârii CE de tip ┼či interzicerea înmatricul─ârii sau vânz─ârii unui tip de vehicul din categoria M1 care respect─â condi┼úiile tehnice prev─âzute în Directiva 74/483/CEE, modificat─â prin Directiva 2007/15/CE.
    9.1.1.2. începând cu 4 aprilie 2009, la omologarea CE de tip, autovehiculele din categoria M1 trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice privind proeminen┼úele exterioare prev─âzute în Directiva 74/483/CEE, modificat─â prin Directiva 2007/15/CE. Omolog─ârile acordate anterior r─âmân valabile în scopul primei înmatricul─âri a autovehiculelor din categoria M1."
    31. La capitolul IV, subpunctul 9.1.2^1 se abrog─â.
    32. La capitolul IV, subpunctul 9.1.11 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "9.1.11. Omologarea na┼úional─â de tip se acord─â pentru vehiculele din categoriile N ┼či O cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 7,5 tone numai dac─â acestea sunt echipate cu marcaje cu vizibilitate mare (marcaje reflectorizante pentru contur), cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 48 CEE - ONU.
    9.1.11.1. Prevederile subpct. 9.1.11 se aplic─â pân─â la 10 iulie 2008, dat─â de la care se aplic─â prevederile privind echiparea cu marcaje cu vizibilitate mare (marcaje reflectorizante pentru contur) prev─âzute în Directiva 2007/35/CE, în conformitate cu prevederile subpct. 5.1.1.2 - 5.1.1.4."
    33. La capitolul IV, dup─â subpunctul 10.1.7.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10.1.7.2, cu urm─âtorul cuprins:
    "10.1.7.2. Nu se admit refuzarea acord─ârii omolog─ârii na┼úionale sau omolog─ârii CE de tip, dup─â caz, ┼či interzicerea înmatricul─ârii sau vânz─ârii unui tip de vehicul din categoriile M, N ┼či O echipat cu un sistem de înc─âlzire cu GPL care respect─â condi┼úiile tehnice prev─âzute de Directiva 2001/56/CE, modificat─â prin Directiva 2006/119/CE.
    10.1.7.2.1. începând cu 1 aprilie 2008, la omologarea na┼úional─â sau omologarea CE de tip, dup─â caz, a unui tip de vehicul din categoriile M, N ┼či O echipat cu un sistem de înc─âlzire cu GPL trebuie respectate condi┼úiile tehnice prev─âzute de Directiva 2001/56/CE, modificat─â prin Directiva 2006/119/CE. Omolog─ârile acordate anterior r─âmân valabile în scopul primei înmatricul─âri a vehiculelor din categoriile M, N ┼či O."
    34. La capitolul IV, dup─â subpunctul 10.7.5.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10.7.5.2, cu urm─âtorul cuprins:
    "10.7.5.2. Nu se admit refuzarea acord─ârii omolog─ârii CE de tip ┼či interzicerea vânz─ârii sau punerii în exploatare a unui tip de sistem de înc─âlzire cu GPL pentru vehiculele din categoriile M, N ┼či O, ca element component, care respect─â condi┼úiile tehnice prev─âzute de Directiva 2001/56/CE, modificat─â prin Directiva 2006/119/CE.
    10.7.5.2.1. începând cu 1 aprilie 2008, la omologarea CE de tip a unui tip de sistem de înc─âlzire cu GPL pentru vehiculele din categoriile M, N ┼či O, ca element component, trebuie respectate condi┼úiile tehnice prev─âzute de Directiva 2001/56/CE, modificat─â prin Directiva 2006/119/CE. Omolog─ârile acordate anterior r─âmân valabile în scopul vânz─ârii sau punerii în exploatare a sistemelor de înc─âlzire cu GPL pentru vehiculele din categoriile M, N ┼či O."
    35. La capitolul IV, subpunctul 12.3.1 se abrog─â.
    36. La capitolul IV, dup─â subpunctul 12.7.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 12.7.1^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "12.7.1^1. Ro┼úile noi de schimb pentru vehiculele din categoriile M1, M1G, O1 ┼či O2 trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice din Regulamentul nr. 124 CEE - ONU.
    12.7.1^1.1. Prevederile Regulamentului nr. 124 CEE - ONU nu se aplic─â ro┼úilor de origine (de prim montaj), ro┼úilor de schimb furnizate de produc─âtorul vehiculului ┼či "ro┼úilor speciale", a┼ča cum sunt definite în Regulamentul nr. 124 CEE - ONU.
    12.7.1^1.2. Prevederile Regulamentului nr. 124 CEE - ONU se aplic─â atât în ceea ce prive┼čte fabricarea ro┼úilor de schimb, cât ┼či în ceea ce prive┼čte instalarea lor."
    37. La capitolul IV, subpunctul 17.1.9^2.2 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "17.1.9^2.2. începând cu 5 ianuarie 2008, nu se admit refuzarea acord─ârii omolog─ârii na┼úionale sau omolog─ârii CE de tip, dup─â caz, ┼či interzicerea înmatricul─ârii ┼či vânz─ârii din motive privind emisiile ce provin de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor, dac─â autovehiculele echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de ser─â cu fluor al c─âror poten┼úial de înc─âlzire global─â este mai mare de 150 respect─â prevederile Directivei 2006/40/CE."
    38. La capitolul IV, subpunctul 17.1.9^2.3 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "17.1.9^2.3. începând cu 21 iunie 2008, la omologarea na┼úional─â sau omologarea CE de tip, dup─â caz, autovehiculele echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de ser─â cu fluor al c─âror poten┼úial de înc─âlzire global─â este mai mare de 150, cu excep┼úia cazului când pierderile anuale de gaze din sistem nu dep─â┼česc 40 g pentru un evaporator cu simplu efect sau 60 g pentru un evaporator cu dublu efect, trebuie s─â respecte prevederile Directivei 2006/40/CE."
    39. La capitolul IV, subpunctul 17.1.9^2.4 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "17.1.9^2.4. începând cu 21 iunie 2009, la prima înmatriculare ┼či la vânzare, autovehiculele echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de ser─â cu fluor al c─âror poten┼úial de înc─âlzire global─â este mai mare de 150, cu excep┼úia cazului când pierderile anuale de gaze din sistem nu dep─â┼česc 40 g pentru un evaporator cu simplu efect sau 60 g pentru un evaporator cu dublu efect, trebuie s─â respecte prevederile Directivei 2006/40/CE."
    40. La capitolul IV, dup─â subpunctul 17.1.9^2.11 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17.1.9^2.12, cu urm─âtorul cuprins:
    "17.1.9^2.12. începând cu 5 ianuarie 2008, se aplic─â prevederile Regulamentului (CE) nr. 706/2007 de stabilire a dispozi┼úiilor administrative pentru omologarea CE de tip a vehiculelor ┼či a unui test armonizat pentru m─âsurarea scurgerilor provenite de la anumite sisteme de climatizare."
    41. La capitolul IV, subpunctul 17.3.2 se abrog─â.
    42. La capitolul IV, subpunctul 18.1.10 se abrog─â.
    43. La capitolul V, subpunctul 1.2.1 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "1.2.1. RAR poate, în limitele precizate mai jos ┼či pentru o perioad─â limitat─â, s─â permit─â eliberarea CIV în vederea înmatricul─ârii sau înregistr─ârii pentru vehiculele conforme cu un tip de vehicul pentru care omologarea na┼úional─â de tip a întregului vehicul nu mai este valabil─â. Aceast─â dispozi┼úie se aplic─â numai vehiculelor rutiere care la data expir─ârii omolog─ârii na┼úionale de tip a întregului vehicul se aflau pe teritoriul României."
    44. La capitolul V, subpunctul 1.2.3 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "1.2.3. Num─ârul maxim de vehicule complete, de baz─â, incomplete sau completate, pentru care se poate aplica exceptarea respectiv─â, este:
    1.2.3.1. pentru vehiculele din categoriile M, N ┼či O (cu excep┼úia autovehiculelor din categoria M1), num─ârul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 30% din num─ârul de vehicule de toate tipurile respective c─ârora li s-a eliberat CIV în vederea înmatricul─ârii în cursul anului precedent. Dac─â acest procent de 30% reprezint─â mai pu┼úin de 100 de vehicule, se poate autoriza eliberarea CIV pentru maximum 100 de vehicule;
    1.2.3.2. pentru vehiculele din categoria L, num─ârul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 10% din num─ârul de vehicule de toate tipurile respective c─ârora li s-a eliberat CIV în vederea înmatricul─ârii sau înregistr─ârii în cursul anului precedent. Dac─â acest procent de 10% reprezint─â mai pu┼úin de 100 de vehicule, se poate autoriza eliberarea CIV pentru maximum 100 de vehicule;
    1.2.3.3. pentru vehiculele din categoria T, num─ârul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 10% din num─ârul vehiculelor din toate tipurile respective c─ârora li s-a eliberat CIV în vederea înmatricul─ârii sau înregistr─ârii în cursul ultimilor 2 ani preceden┼úi, f─âr─â ca acest num─âr s─â fie mai mic de 20."
    45. La capitolul V, dup─â punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urm─âtorul cuprins:
    "4. în limitele numerice prev─âzute la subpct. 1.2.3, Ministerul Transporturilor poate acorda except─âri de la unele prevederi ale prezentelor reglement─âri, cu condi┼úia impunerii unor dispozi┼úii adecvate, astfel încât s─â nu fie afectate în mod semnificativ siguran┼úa rutier─â ┼či protec┼úia mediului."
    46. La capitolul VI, punctul 1 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "1. în conformitate cu legisla┼úia na┼úional─â privind circula┼úia pe drumurile publice din România, autovehiculele trebuie s─â fie dotate la punerea în circula┼úie cu:
    - trus─â medical─â, care s─â respecte prevederile legale în vigoare;
    - dou─â triunghiuri reflectorizante, omologate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 27 CEE - ONU;
    - sting─âtor de incendiu, care s─â respecte prevederile legale în vigoare.
    Aceste dot─âri vor fi amplasate în autovehicul într-un spa┼úiu în care s─â nu prezinte risc de r─ânire pentru conduc─âtorul autovehiculului sau pentru pasageri în caz de impact ori frânare brusc─â (de exemplu: spa┼úiul destinat bagajelor, spa┼úii prev─âzute cu sistem de închidere din interiorul sau exteriorul cabinei, spa┼úii special amenajate etc.)."
    47. La capitolul VI, punctul 3 se abrog─â.
    48. La anexa nr. 2 la reglement─âri, la sec┼úiunea A tabelul A1, pozi┼úiile: 1 "Nivel zgomot", 1 "Amortizoare zgomot de înlocuire", 16, 20, 36, 52 "Autobuze (mai mult de 22 persoane)" ┼či 61 se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
 ___________________________________________________________________
| "1. Nivel zgomot                                                  |
|___________________________________________________________________|
|  70/157 | 1999/101 | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   51 |
|         | 2007/34  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|
| 1. Amortizoare zgomot de schimb                                   |
|___________________________________________________________________|
|  70/157 | 1999/101 | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   59 |
|         | 2007/34  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|
| 16. Proeminen┼úe exterioare                                        |
|___________________________________________________________________|
|  74/483 | 87/354   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   26 |
|         | 2007/15  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|
| 20. Instalarea echipamentelor de iluminare ┼či semnalizare         |
| luminoas─â                                                         |
|___________________________________________________________________|
|  76/756 | 97/28    | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   48 |
|         | 2007/35  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|
| 36. Sisteme de înc─âlzire                                          |
|___________________________________________________________________|
| 2001/56 | 2004/78  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  122 |
|         | 2006/119 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|
| 52. Autobuze                                                      |
|___________________________________________________________________|
| 2001/85 |     -    |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |  107 |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|
| 61. Sisteme de climatizare                                        |
|___________________________________________________________________|
| 2006/40 |R 706/2007| X |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   -" |
|         |          |   |   |   |(8)|   |   |   |   |   |   |      |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|


    49. La anexa nr. 2 la reglement─âri, la sec┼úiunea A tabelul A1, pozi┼úiile 52 "Autobuze (cel mult 22 de persoane)" ┼či 52 "Autobuze cu etaj" se abrog─â.
    50. La anexa nr. 2 la reglement─âri, la sec┼úiunea A tabelul A2, pozi┼úia "Determinarea vitezei maxime" se abrog─â.
    51. La anexa nr. 2 la reglement─âri, la sec┼úiunea A tabelul A2 se introduc dou─â pozi┼úii noi, cu urm─âtorul cuprins:
 ______________________________________________
| "Sisteme adaptabile pentru iluminare   | 123 |
| frontal─â (AFS)                         |     |
|________________________________________|_____|
| Ro┼úi de schimb                         | 124"|
|________________________________________|_____|


    52. La anexa nr. 2 la reglement─âri, la sec┼úiunea B tabelul B4, pozi┼úia "M─âsurarea puterii nete, a momentului net ┼či a consumului specific" se abrog─â.
    53. La anexa nr. 2 la reglement─âri, la sec┼úiunea C tabelul C1, pozi┼úia 28 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
 ________________________________________________________
| "28. M─âsuri împotriva polu─ârii | 97/24, | 2003/77  | -"|
| atmosferice                    | cap. 5 | 2005/30  |   |
|                                |        | 2006/27  |   |
|                                |        | 2006/72  |   |
|                                |        | 2006/120 |   |
|________________________________|________|__________|___|